Pa­ke­liui į Ho­li­vu­dą

Jau­nas, gra­žus, ta­len­tin­gas ir my­li­mas žiū­ro­vų. Aki­vaiz­du, kad bri­tų ak­to­rius Ja­me­sas NOR­TO­NAS (32) tu­ri vis­ką, ko rei­kia no­rint už­ka­riau­ti JAV ki­no me­ką.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Jis ža­vė­jo ger­bė­jus BBC se­ria­luo­se „Ka­ras ir tai­ka“, „Black Mir­ror“, „Grant­ches­ter“bei „Hap­py Val­ley“, o netru­kus vai­dins dar vie­na­me – kri­mi­na­li­nė­je sa­go­je „McMa­fia“. Šią va­sa­rą ro­dy­to­je ro­man­ti­nė­je dra­mo­je „Lūš­na tur­tuo­lių ra­jo­ne“įkū­ni­jo ak­to­rės Dia­ne Ke­aton he­ro­jės sū­nų, o da­bar šio bri­to ta­len­tu ga­li­ma gė­rė­tis šiur­pia­me tri­le­ry­je „Be­si­vai­kan­tys mir­tį“– is­to­ri­jo­je apie pen­kis me­di­ci­nos stu­den­tus, per­ne­lyg už­si­žai­du­sius eks­per­i­men­tais su mir­ti­mi ir pra­dė­ju­sius re­gė­ti keis­tas vi­zi­jas.

Nor­to­nas ne­sle­pia, jog no­rė­tų vai­din­ti ir dau­giau Ho­li­vu­do fil­mų. Tie­sa, ta­da tap­tų at­pa­žįs­ta­mes­nis gat­vė­je, o tai ne­džiu­gi­na. „Po­pu­lia­ru­mas ma­ne bau­gi­na, – tei­gė jis laik­raš­čiui „Eve­ning Stan­dard“. – Kol kas ga­liu ra­miai vaikš­čio­ti gat­vė­mis ir ap­lin­ki­niai į ma­ne at­krei­pia dė­me­sį ne daž­niau nei kar­tą per 20 mi­nu­čių. Ta­čiau tik­rai ne­no­rė­čiau bū­ti vie­nu iš tų vy­ru­kų, ku­rie po dar­bo ne­ga­li ra­miai nu­ei­ti į vie­ti­nį pub’ą“.

Su ko­le­ge Jes­sie Buck­ley (27) gy­ve­nan­tis ak­to­rius bai­mi­na­si ir to, kad ne­be­tu­rė­tų lai­ko my­li­ma­jai. „Abu esa­me už­im­ti. Ži­no­ma, tai nuo­sta­bu, ta­čiau san­ty­kiams ne­pa­de­da. Per dar­bus be­veik ne­si­ma­to­me, su­si­tin­ka­me vi­du­ti­niš­kai kar­tą per še­šias sa­vai­tes.“

Ar jis mie­lai kraus­ty­tų­si į ki­tą At­lan­to pu­sę? „Jei gau­čiau įdo­maus dar­bo, kodėl gi ne, – ne­sle­pia. – Nors ma­nau, kad Ho­li­vu­das yra tar­si plėš­rus žvė­ris ir ori­en­tuo­tas la­biau į pi­ni­gus nei į me­ną. Ten ga­li tap­ti la­bai tur­tin­gas, bet pra­ras­ti gy­ve­ni­mą.“

Ta­čiau ži­nant, kaip sklan­džiai klos­tė­si lig­šio­li­nis ak­to­riaus gy­ve­ni­mas ir ka­rje­ra, yra vil­čių, jog jam pa­vyk­tų ne­pa­si­mes­ti ir pra­mo­gų kal­vė­je. Mo­ky­to­jų Hugh ir La­vi­nios Nor­to­nų sū­nus ti­ki­na, kad jo vai­kys­tė bu­vo idi­liš­ka. Iš­t­vė­rė ir moks­lus Amp­le­forth mo­kyk­lo­je, va­di­na­mo­je ka­ta­li­kiš­kuo­ju Ito­nu, nors ne­sle­pia, jog vė­lai subren­du­siam ir mu­zi­ką bei te­at­rą mė­gu­siam vai­ki­nui gyventi in­ter­na­te tik­rai ne­bu­vo leng­va. Tie­sa, net ir čia įžvel­gia tei­gia­mų da­ly­kų: „Ne­bu­vau po­pu­lia­rus, to­dėl tu­rė­jau so­čiai lai­ko moks­lams.“Su pa­gy­ri­mu bai­gė teo­lo­gi­jos stu­di­jas Kemb­ri­dže, ta­čiau iš Ka­ra­liš­ko­sios dra­mos me­no aka­de­mi­jos, į ku­rią įsto­jo po to, dėl dar­bų iš­ėjo li­kus vos pus­me­čiui iki bai­gi­mo. Tie­sa, pir­mie­ji žings­niai fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je leng­vi ne­bu­vo – pri­si­pa­žįs­ta, jog vai­din­da­mas Ca­rey Mul­li­gan he­ro­jės my­li­mą­jį sa­vo de­biu­ti­nė­je juos­to­je – 2009-ųjų ro­man­ti­nė­je dra­mo­je „Iš­si­la­vi­ni­mas“, siau­bin­gai jau­di­no­si ir jau­tė­si „vi­siš­ku ne­vy­kė­liu“.

Dirb­ti ir džiaug­tis gy­ve­ni­mu ak­to­riui ne­truk­do ir jau daug me­tų kan­ki­nan­ti li­ga – vos 22-ejų Ja­me­sui bu­vo dia­g­no­zuo­tas pir­mo­jo ti­po cuk­ri­nis dia­be­tas. „Dėl to ne­si­jau­čiu nei li­guis­tas, nei pa­var­gęs, pats kas­dien su­si­lei­džiu vais­tus“, – ti­ki­na. Daug spor­tuo­ja – va­ži­nė­ja dvi­ra­čiu, plau­kio­ja, žai­džia te­nisą, vaikš­to ir už­si­ima pi­la­te­su. „Ga­li­te ne­abe­jo­ti – esu pui­kios for­mos ir pri­rei­kus tik­rai ga­lė­čiau iš­si­reng­ti prieš ka­me­ras“, – kva­to­ja ža­vu­sis bri­tas.

Su my­li­mą­ja – ko­le­ge Jes­sie Buck­ley Fil­me „Be­si­vai­kan­tys mir­tį“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.