Grei­tai ir svei­kai

Zmones - - Menas Gyventi -

„Obuo­liai man vi­sa­da pri­me­na vai­kys­tės iš­dai­gas, jau­nys­tės krei­zi įvy­kius, kū­ry­bi­nes idė­jas, – su duk­ra be­si­suk­da­ma vir­tu­vė­je pa­sa­ko­ja At­lan­ta. – O py­ra­gas – na­mų jau­ku­mą. Kaž­ka­da siau­tė­ję ir triauš­ki­nę ne­pri­no­ku­sius lau­ki­nius obuo­lius, da­bar su drau­gų šei­mo­mis ir vai­kais ke­pa­me obuolių py­ra­gus, vie­ni ki­tus kvie­čia­me į sve­čius. Šis re­cep­tas – la­bai pa­pras­tas, ne­rei­kia mai­šy­ti jo­kių teš­lų, to­dėl į jo ga­mi­ni­mą leng­va įtrauk­ti vai­kus, ka­dan­gi yra la­bai grei­tas, net ma­žiau­sie­ji iš­lai­ko dė­me­sį.“

Py­ra­gas be kiau­ši­nių

2 kg mėgs­ta­mų obuolių („Mums ska­niau­si rūgš­tes­ni“) 1 stik­li­nė cuk­raus 2 šaukš­tai ci­na­mo­no 2 stik­li­nės mil­tų 2 stik­li­nės ma­nų kruo­pų 1 ½ šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių 100 g at­šal­dy­to svies­to cuk­raus pud­ros api­bars­ty­ti 1 At­lan­ta su Sau­le obuo­lius ski­na nuo pu­siau lau­ki­nės obels, au­gan­čios Vil­niaus cent­re esan­čia­me tė­vų kie­me. Nu­plau­tus, nu­sau­sin­tus nelup­tus obuo­lius At­lan­ta su­tar­kuo­ja bu­ro­ki­ne tar­ka. Per tą lai­ką Sau­lė iš stik­li­nės cuk­raus nu­se­mia šaukš­tą ir su­mai­šo su ci­na­mo­nu, šiuo mi­ši­niu api­bars­to tar­kuo­tus obuo­lius, At­lan­ta ge­rai iš­mai­šo. At­ski­ra­me du­be­ny­je Sau­lė su­mai­šo bi­rius pro­duk­tus: li­ku­sį cuk­rų, mil­tus, ma­nų kruo­pas, ke­pi­mo mil­te­lius. Or­kai­tę ma­ma įkai­ti­na iki 180 laips­nių. 2 Ke­pi­mo skar­dą At­lan­ta iš­klo­ja svies­ti­niu po­pie­riu­mi, kar­tu su Sau­le ant dug­no pa­že­ria treč­da­lį bi­raus mi­ši­nio, to­ly­giai pa­sklei­džia, de­da pu­sę tar­kuo­tų obuolių, to­ly­giai pa­sklei­džia ir leng­vai pri­spau­džia ran­ko­mis. Be­ria ant­rą sluoks­nį mil­tų ir ma­nų mi­ši­nio, pa­klo­ja li­ku­sius tar­kuo­tus obuo­lius, leng­vai pri­spau­džia ran­ko­mis, ant vir­šaus be­ria li­ku­sį bi­rių pro­duk­tų mi­ši­nį. „Vir­šu­ti­nis sluoks­nis bū­ti­nai tu­ri bū­ti sau­sas, iš bi­rių pro­duk­tų“, – pri­sa­ko At­lan­ta. Ant py­ra­go vir­šaus gra­žiai iš­dė­lio­ja šal­to svies­to ku­be­lius ir pa­šau­na į or­kai­tę 45 mi­nu­tėms. Iš or­kai­tės iš­trauk­tą py­ra­gą Sau­lė api­bars­to cuk­raus pud­ra ir rekomenduoja val­gy­ti dar karš­tą, ga­li­ma – paska­ni­nus le­dais.

„Šis py­ra­gas la­bai leng­vai ir grei­tai pa­ruo­šia­mas, yra svei­kas, o jo pa­sa­kiš­kas sko­nis ne­pa­lie­ka abe­jin­go nė vie­no na­miš­kio bei sve­čio!“– su duk­ra Sau­le (10) tė­vų kie­me skin­da­ma obuo­lius ti­ki­na pro­diu­se­rė, ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Ele­na PUIDOKAITĖAt­lan­ta (36).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.