Ch­ri­s­tian Di­or

Zmones - - Mada -

„Ch­ri­s­tian Di­or“ma­dos na­mų kū­ry­bos va­do­vė Ma­ria Gra­zia Chiu­ri pri­sta­tė fe­mi­nis­ti­nę ko­lek­ci­ją: marš­ki­nė­lius pa­puo­šė me­no is­to­ri­kės Lin­dos No­chlin „Kodėl ne­bu­vo gar­sių mo­te­rų me­ni­nin­kių?“šū­kiu, o skulp­to­rės Ni­ki de Saint Phal­le dar­bais pa­da­bi­no di­džią­ją ko­lek­ci­jos da­lį. Vai­kiš­ki gy­va­čių, di­no­zau­rų ir šir­de­lių pie­ši­niai nu­tū­pė ant jau ke­lin­tą se­zo­ną „Di­or“siū­lo­mų per­ma­to­mų tiu­lio si­jo­nų, o ant suk­ne­lių aukš­tu lie­me­niu tvis­kė­jo veid­ro­di­nės mo­zai­kos. Di­zai­ne­rė ati­da­vė duok­lę ir prak­tiš­ku­mui – ko­lek­ci­ją pa­pil­dė leng­vai į gat­vės ma­dą in­te­gruo­ja­mais 8-ojo de­šimt­me­čio sti­liaus džin­si­niais komp­lek­tais bei juo­dais vy­riš­ko kir­pi­mo kos­tiu­mais.

Tink­la­raš­ti­nin­kės Chi­a­ra ir Va­len­ti­na Fer­rag­ni Ak­to­rė Bian­ca Jag­ger Mo­de­lis Alexa Chung Vi­suo­me­nės vei­kė­ja Oli­via Pa­ler­mo

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.