Sti­lin­gi ak­cen­tai

Zmones - - Žvaigždynas - Vi­gan­to Ovad­ne­vo nuo­trau­kos

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį į „New­mo­od“ma­dos kam­ba­rio ati­da­ry­mą su­gu­ž­ėju­sios ži­no­mos mo­te­rys tu­rė­jo ga­li­my­bę ne tik iš­si­rink­ti gar­de­ro­bo puoš­me­nas – gar­se­ny­bės vie­nam va­ka­rui vir­to sti­lis­tė­mis. Jų pa­rink­tus dra­bu­žių de­ri­nius de­monst­ra­vo po­diu­mu žy­giuo­jan­čios ma­ne­ke­nės.

Re­tai vie­šu­mo­je ma­to­ma Egi­di­jaus Dra­gū­no my­li­mo­ji Ko­try­na Koz­lo­vai­tė Ge­ra nuo­tai­ka spin­du­lia­vo KK2 ve­dė­ja Jus­tė Žič­ku­tė su se­se­ri­mi Ra­sa Be­si­lau­kian­čios di­zai­ne­rės Ju­li­jos Ži­žės dukry­tė Lė­ja ta­po tik­ra va­ka­ro žvaigž­de Dai­nos Bo­sas duk­ra Ma­ria Ran­ders Štai to­kį de­ri­nį pa­si­rin­ko Liu­ci­na Rim­gai­lė Sti­lis­tų du­eto „ŠaŠa“lai­ko­mą juos­tą per­kir­po „New­mo­od“ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Ka­mi­lė Bu­kauskai­tė Ele­gan­tiš­ko­ji vi­za­žis­tė Dei­man­tė Ka­zė­nai­tė Sti­lin­ga ap­ran­ga vie­š­nias su­ža­vė­jo dai­ni­nin­kė Ne­rin­ga Šiau­di­ky­tė Va­ka­ro ve­dė­ja ta­pu­si ant­ro vai­ke­lio be­si­lau­kian­ti In­drė Ka­va­liauskai­tė-Mor­kū­nie­nė, so­cia­li­nių tink­lų žvaigž­dė Ka­ro­li­na Mes­chi­no ir jos reng­tas mo­de­lis

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.