Šian­dien prieš 100 me­tų

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­tą su­ra­dęs pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis nau­jo­je do­ku­men­ti­nė­je apybrai­žo­je pa­sa­kos apie svar­biau­sius įvy­kius, at­ve­du­sius Lie­tu­vą į Va­sa­rio 16-osios ak­to pas­kel­bi­mą ir ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos pri­pa­ži­ni­mą pa­sau­ly­je. Pir­mo­jo­je lai­do­je pro­fe­so­rius seks lie­tu­vių vei­kė­jų pėd­sa­kais, prieš 100 me­tų pa­lik­tais Stok­hol­me, ir ten su­šauk­tos lie­tu­vių kon­fe­ren­ci­jos at­gar­siais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.