Saint Lau­ren t

Zmones - - Mada -

„Saint Lau­rent“ma­dos na­mų kū­ry­bos va­do­vas Ant­ho­ny Vac­ca­rel­lo nau­jai ko­lek­ci­jai pri­sta­ty­ti pa­si­rin­ko ekskliu­zy­vi­nę vie­tą – to­lu­mo­je ma­to­mas nak­tį švy­tin­tis Ei­fe­lio bokš­tas su­stip­ri­no pra­ban­gos bei ekst­ra­va­gan­ci­jos jaus­mą. Nors Vac­ca­rel­lo sa­vo ko­lek­ci­ją pra­dė­jo nuo hi­piš­ką įvaiz­dį pri­me­nan­čių de­ri­nių, vis­ką už­bai­gė, kaip ir pri­klau­so Pa­ry­žiu­je, aukš­to­sios ma­dos at­el­jė kur­tais me­no kū­ri­niais. Lais­vai krin­tan­čios šil­ko ir sa­ti­no pa­lai­di­nės, žė­rin­čiais bliz­gu­čiais siu­vi­nė­tos trum­pos suk­ne­lės ir daug daug stru­čių plunks­nų – tik­ras, bliz­gan­tis pa­ry­žie­tiš­kas gla­mū­ras.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.