Cha­nel

Zmones - - Mada -

Kas ki­tas, jei ne „Cha­nel“ma­dos na­mų kū­ry­bos va­do­vas Kar­las La­ger­fel­das ga­li „įkur­ti“įspū­din­gas olas ir krioklius Pa­ry­žiaus Di­džiuo­siuo­se rū­muo­se tik tam, kad at­skleis­tų ir su­stip­rin­tų sa­vo ko­lek­ci­jos at­mos­fe­rą... Van­dens te­ma­ti­ka šį kar­tą bu­vo itin aiš­ki: per­ma­to­mas ne­per­šlam­pan­tis plas­ti­kas nu­gu­lė be­veik ant vis­ko – pra­de­dant žve­jo ke­pu­rai­tė­mis, liet­pa­l­čiais, bai­giant ba­tais virš ke­lių bei pirš­ti­nė­mis ar net ran­ki­nė­mis. Ta­čiau ne­iš­si­ža­dė­ta ir „Cha­nel“vi­zi­ti­ne kor­te­le va­di­na­mo tvi­do ir jo kos­tiu­mė­lių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.