Ba­len­cia­ga

Zmones - - Mada -

„Ba­len­cia­ga“ma­dos na­mų di­zai­ne­rį Dem­ną Gva­sa­lią ga­li­ma lai­ky­ti ma­dos vaiz­do ka­me­ra, ku­ri ste­bi, pri­trau­kia ir su­ge­ria tai, ką žmonės dė­vi da­bar. Nau­jau­sią sa­vo „ata­skai­tą“jis per­kė­lė ant po­diu­mo: eu­ro ir do­le­rio ženk­lo raš­tu pa­puo­šė ple­vė­suo­jan­čias pa­lai­di­nes, vy­riš­kus dry­žuo­tus marš­ki­nius ap­vy­nio­jo megz­ti­nių ran­ko­vių maz­gu, o oro uos­tuo­se par­duo­da­mus su­ve­ny­rų pa­ka­bukus su­vė­rė į vie­ną dir­žą ir pa­puo­šė biu­ro ap­ran­gą pri­me­nan­čius pieš­tu­ki­nius si­jo­nus. Įsi­žiū­rė­jus į ko­lek­ci­jos vir­šu­ti­nius dra­bu­žius at­ro­do, jog jie sluoks­niuo­ti ir už­mes­ti vie­nas ant ki­to, ta­čiau pro­vo­kuo­ti mėgs­tan­tis di­zai­ne­ris juos tie­siog dekonst­ra­vo ir pri­tvir­ti­no vie­ną prie ki­to: liet­pal­tį – prie džin­si­nio švar­ko, nak­ti­nius – prie megz­ti­nio aukš­tu kak­lu... Dem­na blo­gą sko­nį jau ne pir­mą kar­tą pa­ver­čia tren­du, tad ga­li­ma spė­ti, jog to­kius dekonst­ruo­tus dra­bu­žius ki­tą pa­va­sa­rį iš­vy­si­me ir gat­vė­se.

Vers­li­nin­kas Fra­nçois-Hen­ri Pi­nault, ak­to­rė Sal­ma Ha­y­ek ir ma­dos plat­for­mos „Bu­ro24/7“įkū­rė­ja Mi­ro­sla­va Du­ma

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.