Pa­gar­ba ele­gan­ci­jos meis­t­rui

Zmones - - Žvaigždynas - Da­riaus Ku­čio nuo­trau­kos

Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je įvy­ko „Au­di­mo“ir švie­saus at­mi­ni­mo Egi­di­jaus Si­da­ro ko­lek­ci­jos „Mies­to pul­sas“pri­sta­ty­mas. Kaip ji at­si­du­ria ant „Ma­dos in­fek­ci­jos“po­diu­mo, pas­kui iš­ei­na įgy­ve­ni­mą, kū­rė­jas pa­ma­ty­ti ne­spė­jo... Į at­mi­ni­mo va­ka­rą su­si­rin­kę drau­gai, ko­le­gos ir kū­ry­bos ger­bė­jai da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais ir bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad ele­gan­ci­jos meist­ro įžieb­ta kū­ry­bos ug­nis ne­už­ges jų šir­dy­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.