VEIDAI IR VARDAI

Zmones - - Šiame Numeryje -

In­ga ir Arū­nas Va­lin­skai, Vai­da Li­si­kai­tė ir Liu­tau­ras Maž­ri­mas, Man­tas Jan­ka­vi­čius, Min­dau­gas Sta­siu­lis, Ig­lė Ber­no­tai­ty­tė ir Ig­nas Le­lys, As­ta Sta­šai­ty­tė-Ma­sal­skie­nė, Dei­vi­das Meš­kaus­kas

„Tai bu­vo pa­ti nuo­sta­biau­sia šven­tė, ją su­ren­gė­me taip, kaip no­rė­jo­me, ten, kur no­rė­jo­me, ir su tais, su ku­riais no­rė­jo­me. O di­džiau­sia do­va­na – vie­nas ki­tam iš­tar­tas nuo­šir­dus „my­liu“ar­ba „ne­ken­čiu ta­vęs, bai­dyk­le!“Pa­si­rink­ti­nai...“– juok­da­ma­sis pri­si­pa­žįs­ta pra­mo­gų pa­sau­lio vil­kas Arū­nas VALINSKAS (50), su žmo­na dai­ni­nin­ke In­ga VALINSKIENE (51) per­li­nes ves­tu­ves at­šven­tęs Kipre. Ten jau de­šimt­me­tį jie tu­ri va­sar­na­mį ir mėgs­ta pa­bėg­ti nuo dar­bų ar vė­saus lie­tu­viš­ko oro. Jei šven­tės or­ga­ni­za­vi­mas bū­tų bu­vęs ati­duo­tas į Arū­no ran­kas, ko ge­ro, jo­je bū­tų da­ly­va­vę dau­giau nei pus­šim­tis sve­čių. Ta­čiau In­ga di­de­lių su­si­bū­ri­mų ne­mėgs­ta, to­dėl Va­lin­skai iš­si­rin­ko nuo­ša­lų lau­ki­nį pa­plū­di­mį ir ja­me pa­kel­ti tau­res pa­kvie­tė ar­ti­miau­sius šeimos na­rius bei ke­le­tą drau­gų.

Į Kip­rą at­vy­ko dar pir­mo­sio­se In­gos ir Arū­no ves­tu­vė­se prieš tris­de­šimt me­tų da­ly­va­vę drau­gai Arū­nas ir Va­len­ti­na Burkšai (po­ra kai­rė­je), bu­vo ir sū­nus Arū­nas su drau­ge Vik­to­ri­ja bei jau­nė­lis Ša­rū­nas, Arū­no ma­ma Da­lia, Ire­na ir Žil­vi­nas Žva­gu­liai bei il­ga­me­čiai po­ros drau­gai Ar­vy­das ir Edi­ta Ra­kauskai

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.