APIE JUOS KALBA

Vie­nas įta­kin­giau­sių ki­no pro­diu­se­rių Har­vey WEINS­T­EI­NAS (65) gar­siai ap­kal­tin­tas sek­su­a­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. Sun­ku pa­ti­kė­ti, bet jis pri­si­ėmė at­sa­ko­my­bę už sa­vo blo­gą el­ge­sį pra­ei­ty­je ir pa­ža­dė­jo pa­si­tai­sy­ti. Ma­ža to, di­rek­to­rių ta­ry­ba at­lei­do jį iš pa­tie

Zmones - - Šiame Numeryje -

Har­vey Weins­t­ei­nas, Mi­ley Cy­rus, Kim Catt­rall, Be­at­ri­ce Bor­ro­meo, Bro­o­ke Shields, Ana­sta­cia, De­mi Mo­ore, Ja­me­sas Nor­to­nas, Da­nas Brow­nas, Su­sie Ca­ve, Ro­oney Ma­ra

At­gai­los žo­džiai ne­kai­nuo­ja: ver­tę tu­ri tik veiks­mai. O žmo­gus, už ku­rio pe­čių to­kie fil­mai kaip „Įsi­my­lė­jęs Šeks­py­ras“, „Nu­žu­dy­ti Bi­lą“, „Bul­va­ri­nis skai­ta­las“, „Žie­dų val­do­vo“tri­lo­gi­ja, „Ka­ra­liaus kalba“, „Ang­las li­go­nis“, „Ge­ra­sis Vi­las Han­tin­gas“, žmo­gus, ku­ris už­de­ga žvaigž­des ir, sa­ko­ma, da­li­ja „Os­ka­rus“, žmo­gus, pri­pra­tęs Ho­li­vu­de elg­tis kaip sa­vo vir­tu­vė­je, mo­ka dik­tuo­ti įsa­ky­mus ir su­val­dy­ti kri­zes.

Štai ir da­bar pa­sam­dė ad­vo­ka­tus ir vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tus, pa­reiš­kė, jog dir­ba su psi­cho­te­ra­pe­utu – su­pran­ta tu­rįs trū­ku­mų ir mė­gi­na juos įveik­ti. O dar pa­da­vė „The New York Ti­mes“į teis­mą: šia­me lei­di­ny­je ir pa­si­ro­dė skan­da­lin­gas žur­na­lis­ti­nis ty­ri­mas, ku­ria­me esa­mos ir bu­vu­sios Weins­t­ei­no ki­no kom­pa­ni­jos dar­buo­to­jos pa­sa­ko­jo, kaip bo­sas prie jų prie­ka­bia­vo. Pub­li­ka­ci­jo­je mi­ni­mos de­ta­lės – ga­na šo­ki­ruo­jan­čios: Har­vey ver­tęs dar­buo­to­jas ma­sa­žuo­ti jį nuo­gą, klau­si­nė­da­vęs, ar jų krū­tys tik­ros, ir iš­kart pa­tik­rin­da­vęs lies­da­mas, mas­tur­buo­da­vo­si jų aki­vaiz­do­je, ža­dė­da­vo įsuk­ti ka­rje­ras mai­nais už sek­są... Ki­lus pa­si­pik­ti­ni­mui, spren­dė prob­le­mas įpras­tu bū­du: nu­ken­tė­ju­sio­ji gau­da­vo fi­nan­si­nę kom­pen­sa­ci­ją – ir ty­lė­da­vo.

Weins­t­ei­no rei­ka­la­vi­mas nei di­de­lis, nei ma­žas – 50 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių už šmeiž­tą. O ir kal­tės pri­si­pa­ži­ni­mo for­mu­luo­tė la­bai dvipra­smiš­ka. Jis sa­ko, kad pra­ei­ty­je įskau­di­no ko­le­gas, pra­šo at­lei­di­mo, ža­da pa­si­tai­sy­ti ir ver­čia bė­dą sun­kiam cha­rak­te­riui, gąs­di­nan­čiam pa­val­di­nius bei ap­lin­ki­nius.

Ne­blo­gai – lyg ir pri­si­im­ti kal­tę, lyg ir ne, o dar – su­men­kin­ti sek­su­a­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ga­li­mų au­kų iš­gy­ve­ni­mus ir jas pa­čias. Sa­ky­kim, pri­min­ti, jog vie­na iš pra­bi­lu­sių­jų, ak­to­rė Ashley Judd (49), vai­kys­tė­je iš­ties su­si­dū­rė su sek­su­a­li­ne prie­var­ta ir sir­go dep­re­si­ja – su­prask, jos pre­ten­zi­jos ne­ga­li bū­ti rim­tos. Ki­ta – „San Fran­si­sko ra­ga­nų“žvaigž­dė Ro­se McGo­wan (44) – dar 1995-ai­siais tei­sė­si su pro­diu­se­riu ir ga­vo 100 tūks­tan­čių do­le­rių už ty­lą, tai ko dar no­rin­ti?!

„The New York Ti­mes“mi­ni bent aš­tuo­nias dėl sek­su­a­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ir ne­pa­gei­dau­ja­mo fi­zi­nio kon­tak­to nu­ken­tė­ju­sias mo­te­ris, nuo ku­rių pro­diu­se­ris at­si­pir­ko. Dau­giau­sia tai jo kom­pa­ni­jos dar­buo­to­jos. Iš gar­ses­nių var­dų į vie­šu­mą iš­ėjo Judd ir McGo­wan – ži­no­mos ak­to­rės, bet ne pa­čios ryš­kiau­sios žvaigž­dės. Ta­čiau Weins­t­ei­no mer­gi­no­mis va­din­tos to­kios gar­se­ny­bės kaip Jes­si­ca Al­ba (36), Sien­na Mil­ler (35), Bla­ke Li­ve­ly (30) ir, svar­biau­sia, pa­sta­rų­jų me­tų di­vos Jen­ni­fer Law­ren­ce (27) bei Ali­cia Vi­kan­der (29)! Nė vie­na iš jų nie­kuo­met ne­ko­men­ta­vo gan­dų, o da­bar ne­ko­men­tuo­ja skan­da­lin­go straips­nio. Ty­li ir anks­tes­nės kar­tos ak­to­rės – štai kal­bė­ta, kad Ni­co­le Kid­man (50) ka­rje­rą ir­gi stū­mė te­sto­ste­ro­no ir val­džios per­te­kęs pro­diu­se­ris.

San­tū­ri Weins­t­ei­no at­gai­la ne­įti­ki­no pa­ties įkur­tos kom­pa­ni­jos „The Weins­t­ein Com­pa­ny“di­rek­to­rių ta­ry­bos (jo­je, be­je, yra ir Har­vey bro­lis Bo­bas) – ši pa­ša­li­no jį iš pa­rei­gų. Sk­lin­da gan­dų, kad kai ku­rie de­mo­kra­tų par­ti­jos na­riai grą­ži­no pa­ra­mą, gau­tą iš pro­diu­se­rio. Ta­čiau jį gi­na ne kas ki­tas, o Los An­dže­lo ad­vo­ka­tė Li­sa Blo­om, pa­pras­tai at­sto­vau­jan­ti mo­te­rims, kal­ti­nan­čioms šou pa­sau­lio įta­kin­guo­sius sek­su­a­li­niu per­se­kio­ji­mu. Šį­kart ji – ki­to­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je ir tei­gia, kad kiek se­na­ma­diš­kos Har­vey ma­nie­ros ne­re­tai klai­di­na da­mas ir jos nu­spren­džia, jog ši­taip jis de­monst­ruo­ja sek­su­a­li­nį in­te­re­są. Blo­om lanks­ti po­zi­ci­ja ne­tu­rė­tų ste­bin­ti – Weins­t­ei­nas ke­ti­na kur­ti mi­ni se­ria­lą pa­gal jos kny­gą „Su­spi­cion Na­tion“, skir­tą sep­ty­nio­lik­me­čio juo­dao­džio Tra­y­vo­no Mar­ti­no nu­žu­dy­mo by­lai. Vie­ny­bę su sa­vo su­tuok­ti­niu ir dvie­jų vai­kų tė­vu vie­šai dekla­ra­vo ir Har­vey žmo­na – žy­mi di­zai­ne­rė Ge­or­gi­na Chap­man (41).

Di­zai­ne­rė Ge­or­gi­na Chap­man pa­lai­ko su­tuok­ti­nį

Tarp mo­te­rų, vie­šai pra­kal­bu­sių apie gar­sio­jo pro­diu­se­rio nuo­dė­mes, – ak­to­rės Ashley Judd... ...ir Ro­se McGo­wan

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.