HOROSKOPAS

SPA­LIO 12–18 D.

Zmones - - Šiame Numeryje -

Avi­nas (II 21–IV 19)

ŠIS TAS ŠVIE­SAUS. At­ro­do, ne­di­de­lių dar­bų klam­py­nė po sa­vait­ga­lio pa­si­da­rys bent jau ge­ro­kai sek­les­nė ir kaip tik tuo me­tu pa­rūps as­me­ni­niai san­ty­kiai su kai ku­riais as­me­ni­mis. Jie ga­li nu­džiu­gin­ti, o juos puo­se­lė­ti me­tas bus pa­lan­kus. Taip pat jis pa­lan­kus ir tiems, ku­rie sie­kia tei­sin­gu­mo ar tei­sin­go spren­di­mo, tvar­ko ju­ri­di­nius rei­ka­lus.

Jau­ti s (IV 20–V 20)

PATOGIAU. Su­si­telk­ti į dar­bus pa­dės tai, kad no­rai bei ga­li­my­bės sma­giai pa­si­links­min­ti su­si­durs su ne­pa­lan­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ir bus aiš­ku, jog tie­siog ra­miai dar­buo­tis yra ir sau­giau, ir ra­miau, ir nau­din­giau. Be­je, vy­raus leng­vi dar­bai ir grei­tai su­tvar­ko­mi rei­ka­lai. Po sa­vait­ga­lio pra­si­de­da pa­lan­kus me­tas rū­pin­tis svei­ka­ta, daž­niau pa­le­pin­ti sa­ve.

Dvy­niai (V 21–VI 21)

TIE­SIOG GRA­ŽU. Links­mas me­tas – ga­li­my­bių pa­siaus­ti, nu­veik­ti ką sma­gaus ir sau, ir esan­tiems kar­tu bus tiek, kad vi­so­mis ir pa­si­nau­do­ti sun­kiai pa­vyks. Bū­si­te kū­ry­biš­ki, o sa­vait­ga­lį kū­ry­biš­ku­mas dar su­stip­rės, dėl to sėk­mė ly­dės tuos, ku­rių veik­la su­si­ju­si su sce­na, sa­vi­raiš­ka, kū­ry­ba. O štai su na­mais, būs­tu su­si­ję rei­ka­lai ga­li klos­ty­tis sun­kiau.

Vė­žys (VI 22–VII 22)

NA­MAI NAMUČIAI. Dau­giau­sia dė­me­sio su­lauks na­mai – juos tvar­ky­ti bus leng­va, sma­gu, dėl to netru­kus tvar­kos čio­nai bus dau­giau. Į vi­są šią veik­lą bus leng­va įtrauk­ti ir na­miš­kius. Su ne­sklan­du­mais ga­li su­si­dur­ti tie, ku­riems rei­kia kur nors ne­il­gam iš­vyk­ti ir ten­ka daug bend­rau­ti.

Liū­ta s (VII 23–VIII 22)

ATVIRAI. Su­si­rū­pin­ti ir pa­si­steng­ti, kad ne­pra­dė­tų klos­ty­tis pras­tai, vers pi­ni­gi­niai rei­ka­lai – čia bus svar­bu sau­go­ti tai, ką tu­ri­te, o siek­ti di­des­nės nau­dos ga­li bū­ti su­dė­tin­ga. Pui­kiai klos­ty­sis rei­ka­lai tiems, ku­rie mėgs­ta ar ku­riems rei­kia daug ju­dė­ti, daug bend­rau­ti – mat da­bar bū­si­te ir la­bai jud­rūs, at­vi­ri ži­nioms, ir mie­lai da­ly­si­tės jo­mis pa­tys.

Mer ge­lė (VIII 23–IX 22)

NAUDA. Sėk­mė da­bar la­bai pri­klau­sys nuo to, ką ir kaip da­ry­si­te. Mė­gi­ni­mas bū­ti veik­liems, drą­siems ir tuo pat me­tu la­bai gra­žiems ga­li su­si­dur­ti su rim­to­mis kliū­ti­mis ir da­bar, ir ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je. Ta­čiau pui­kiai klos­ty­sis pi­ni­gi­niai rei­ka­lai. Ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je kai ku­rios pa­žin­tys ar­ba po­kal­biai ga­li bū­ti svar­būs ir duo­ti nau­dos at­ei­ty­je.

Svar styk­lė s (IX 23–X 23)

VIS SPARČIAU. Bū­si­te ener­gin­gi, veik­lūs, kal­bė­si­te įti­ki­na­mai, dėl to leng­vai ir grei­tai tvar­ky­si­te bet ko­kius rei­ka­lus. At­ro­do, kol kas jie bus ne­la­bai di­de­li, ma­tyt, po sa­vait­ga­lio pra­dės neš­ti pir­mą­ją nau­dą. Be to, sa­vait­ga­lį pa­ju­si­te, kad sklei­džia­si as­me­ni­nis ža­ve­sys ir no­ras bei ga­li­my­bės pa­sau­lį ma­ty­ti ir da­ry­ti gra­žes­nį.

Skor­pio­nas (X 24–XI 22)

LŪKURIUOJANT. Kol kas die­nos slinks ga­na ra­miai. Au­gan­tis pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi džiu­gins, ta­čiau ką bū­tent da­ry­ti, kur at­bu­du­sias jė­gas pri­tai­ky­ti – pa­aiš­kės maž­daug ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry. Iki tol be­liks pa­sva­jo­ti apie bū­si­mas ke­lio­nes bei šiek tiek pa­dir­bė­ti šios sa­vai­tės pa­bai­go­je, o ki­tos pra­džią skir­ti su­si­ti­ki­mams su drau­gais.

Šaul ys (XI 23–XII 21)

SĖK­MĖS METODIKA. Pro­fe­si­jos sri­ty­je ne­stigs dar­bo – jau vien to­dėl, kad sėk­mė čia nė­ra ga­ran­tuo­ta, ga­li­mos ir tam tik­ros kliū­tys. Teks jas ša­lin­ti. Ne­nu­vils drau­gai – ras rei­ka­lin­gą pa­ta­ri­mą, o kar­tu su jais bus links­ma ir įdo­mu. Pa­na­šiai ir da­ly­ki­nė­je sri­ty­je – pa­lan­kus me­tas su ko­le­go­mis ap­tar­ti at­ei­ties pla­nus ir net kai ko im­tis da­bar.

Oži­a­ra gis (XII 22–I 19)

KŪ­RY­BA. Dau­gės dar­bo dar­be, pro­fe­si­jos sri­ty­je. Rai­to­tis ran­ko­ves ir kur­ti sa­vo pa­čių lai­mę me­tas iš­ties ge­ras: rei­ka­lus tvar­ky­si­te grei­tai, dar­bai vyks sklan­džiai, dėl to bus leng­va vis­ką da­ry­ti pui­kiai. Be to, po sa­vait­ga­lio čia at­si­ras ir ma­lo­nių ap­lin­ky­bių. Sma­gių ir net­gi nau­din­gų su­si­ti­ki­mų ga­li at­neš­ti šios sa­vai­tės pa­bai­ga.

Van­de­ni s (I 20–II 18)

APŠILIMAS. Rei­ka­lai klos­to­si vis ge­riau ir ge­riau: bū­si­te pui­kios nuo­tai­kos, die­nos bėgs sklan­džiai, dėl to leng­vai ir be­veik žais­min­gai da­ry­si­te tai, ką esa­te įpra­tę. Sa­vai­tės pa­bai­ga ap­do­va­nos pui­kiais san­ty­kiais su ar­ti­mu žmo­gu­mi bei su­si­ti­ki­mais, ku­rie ga­li bū­ti ne tik įdo­mūs, bet ir nau­din­gi. O ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je pra­si­dės dar­bai dar­be.

Žuv ys (II 19–III 20)

ŠA­LIA VIS­KO. At­ro­do, svar­būs dar­bai, var­gai ir šven­tės nu­si­tei­kę jus pa­lik­ti ra­my­bė­je ir leis­ti mė­gau­tis kas­die­ny­be. Na, ne­bent kai ku­rie tei­si­niai rei­ka­lai sun­kiai de­rė­tų su sėk­me pro­fe­si­jos sri­ty­je, bet dar rei­kia to­kių tu­rė­ti... Ga­li bū­ti, kad šios sa­vai­tės pa­bai­ga su­teiks ga­li­my­bių sma­giai pa­si­links­min­ti, o ma­lo­nių su­si­ti­ki­mų bus ki­tos pra­džio­je.

Ma­dos kū­rė­jui Juo­zui STATKEVIČIUI spa­lio 15 die­ną su­kan­ka 49-eri

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.