Žai­biš­kos vestuvės

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

„Mums šven­tė – ne vestuvės, o bu­vi­mas kar­tu“, – tram­dy­da­ma jau­du­lį ant­ra­die­nį pa­si­bai­gus trum­pu­tei san­tuo­kos ce­re­mo­ni­jai sa­kė dau­ge­liui iš te­le­vi­zi­jos se­ria­lų pa­žįs­ta­ma ak­to­rė Vai­da LI­SI­KAI­TĖ (30). Po ke­lių mė­ne­sių drau­gys­tės ji iš­te­kė­jo už mo­de­lio Liu­tau­ro Maž­rim o (20).

Karš­tų jaus­mų ne­sle­pian­ti po­ra pa­žįs­ta­ma tik nuo pa­va­sa­rio. Per Vil­niu­je vy­ku­sią vy­rų ma­dos sa­vai­tę Vai­da pa­ste­bė­jo iš­vaiz­dų vai­ki­ną ir pa­kvie­tė drau­gau­ti feis­buke. Netru­kus Liu­tau­ras jai pa­ra­šė. Taip pa­pras­tai pra­si­dė­ju­si drau­gys­tė ru­tu­lio­jo­si žai­biš­ku grei­čiu: lie­tin­gą ant­ra­die­nį bu­vo su­tvir­tin­ta auk­so žie­dais ir pa­ra­šais.

Vai­da sa­kė, kad juo­du no­rė­ję su­si­tuok­ti kuo grei­čiau, nes po ke­lių sa­vai­čių abu il­gam iš­vyks­ta iš Lie­tu­vos. „Ne­si­lai­ko­me tra­di­ci­jų, ne­da­ro­me iš to šven­tės ki­tiems“, – ak­to­rė pa­aiš­ki­no, kodėl ce­re­mo­ni­jai pa­si­rin­ko nu­ga­rą ap­nuo­gi­nan­čią pūs­tą juo­dą suk­nu­tę. Pra­si­ta­rė, kad apie ves­tu­ves iš anks­to ži­no­jo tik tė­vai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.