VIP Ži­nios

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

GANDRAI. Man­tas JAN­KA­VI­ČIUS (37) – jau tri­jų vai­kų tė­tis. Pir­ma­die­nį žmo­na Ie­va pa­g­im­dė duk­rą, jai tė­vai da­vė Upės var­dą. Šei­mo­je dar au­ga de­šimt­me­tis Be­nas ir še­še­rių Her­kus. „Au­gin­ti duk­rą mums bus nau­ja pa­tir­tis. La­bai tuo džiau­gia­mės“, – Žmonės.lt ci­tuo­ja at­li­kė­jo pra­ne­ši­mą spau­dai.

SKYRYBOS I. Min­dau­gas STA­SIU­LIS (37) – ofi­cia­liai lais­vas vy­ras: po be­veik me­tus tru­ku­sio sky­ry­bų pro­ce­so teis­mas jį iš­sky­rė su žmo­na ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­te Ka­ro­li­na Sta­siu­le. Žmonės.lt pri­me­na, kad lai­dų ve­dė­jas ir Ka­ro­li­na su­si­pa­ži­no 2006-ai­siais, o ves­tu­ves at­šo­ko 2011 me­tais. Ši san­tuo­ka Min­dau­gui bu­vo ant­ro­ji.

SKYRYBOS II .„ X Fak­to­riaus“nu­ga­lė­to­ja Ig­lė BER­NO­TAI­TY­TĖ (17) ir „Ra­dis­tų“re­dak­to­rius Ig­nas LE­LYS (22) pa­su­ko skir­tin­gais ke­liais, ra­šo Žmonės.lt. 2017-ųjų pra­džio­je su­si­pa­ži­nę ZIP FM stu­di­jo­je, kur dir­ba Ig­nas, jie vie­šu­mo­je pa­si­ro­dė dvie­se per M.A.M.A. ap­do­va­no­ji­mus, kar­tu ke­lia­vo į Bar­se­lo­ną, Ig­lė va­sa­rai net per­si­kraus­tė iš Ma­ri­jam­po­lės į Vil­nių.

DIETA. As­ta STA­ŠAI­TY­TĖ-MA­SAL­SKIE­NĖ (46) žur­na­le „Ji“tei­gia, kad ge­riau­sia dieta – sai­kin­ga kas­die­nė mi­ty­ba. „Su­val­gius ką nors rie­baus ar ne­svei­ko, svar­biau­sia – ne­si­grauž­ti. Kur kas ge­res­nis ke­lias – pa­si­mė­gau­ti mais­tu, pa­si­džiaug­ti, kad tu­ri­me ką pa­val­gy­ti, ir nu­ei­ti pa­pil­do­mą ra­tu­ką pės­tu­te“, – sa­kė lai­dų ve­dė­ja.

UŽGYVENO. Dei­vi­das MEŠ­KAUS­KAS, triukš­min­gai šven­tęs 30-me­tį, džiau­gė­si ir do­va­no­mis, ir lin­kė­ji­mais. „Už­gy­ve­nau sū­nų, bū­rį drau­gų, ki­lau ka­rje­ros laip­te­liais, da­bar šo­kių stu­di­ja per­si­kė­lė į nau­jas pa­tal­pas, plė­si­mės...“– por­ta­lui Žmonės.lt var­di­jo šo­kė­jas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.