DĖ­ME­SIO!

Zmones - - Šeimos Albumas -

Jei ką tik su­si­tuo­kė­te ir no­ri­te pa­si­da­ly­ti sa­vo šven­tės aki­mir­ko­mis, sių­s­ki­te nuo­trau­kas el. paš­tu ves­tu­ves@zmo­nes.lt, nu­ro­dy­ki­te jau­na­ve­džių var­dus, pa­var­des, te­le­fo­no nu­me­rį, pri­dė­ki­te trum­pą šven­tės ap­ra­šy­mą ir fo­to­gra­fo ar fo­to­stu­di­jos pa­va­di­ni­mą. Vi­sas at­siųs­tas nuo­trau­kas pub­li­kuo­si­me por­ta­le Žmonės.lt, įdo­miau­sios sa­vai­tės nuo­trau­kos bus spaus­di­na­mos žur­na­le „Žmonės“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.