Han­nah Kent Ge­rie­ji žmonės

Zmones - - Šeimos Albumas -

Lei­dyk­la „Bal­tos lan­kos“

De­biu­ti­niu ro­ma­nu „Pas­ku­ti­nės ap­ei­gos“iš­gar­sė­ju­si au­to­rė pri­sta­to, kri­ti­kų ma­ny­mu, dar stip­res­nę kny­gą. Tai tik­rais fak­tais pa­rem­ta pse­udo­kri­mi­na­li­nė istorija apie XIX am­žiaus Piet­va­ka­rių Ai­ri­ją ir ato­kia­me slė­ny­je gy­ve­nan­čios prie­ta­rin­gos bend­ruo­me­nės ri­tu­alus. Pa­sa­ko­ji­mo cent­re – vy­ro ir vie­nin­te­lės duk­ters ne­te­ku­si mo­te­ris, ku­ri sa­vo skaus­mą ban­do iš­pirk­ti no­rė­da­ma su­si­grą­žin­ti ta­ria­mai fė­jų su­keis­tą anū­ką.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.