Lars Myt­ting Plauk su skęs­tan­čiais

Zmones - - Šeimos Albumas -

Lei­dyk­la „Al­ma litte­ra“

Nuo­ša­lia­me Nor­ve­gi­jos ūky­je su se­ne­liu už­au­gęs Ed­var­das Hi­ri­fje­lis po šio mir­ties ban­do iš­pai­nio­ti sa­vo šeimos is­to­ri­ją, ku­rio­je bū­ta ka­ro, skau­džių ne­tek­čių, ne­pa­pras­tos mei­lės, ne­ty­či­nės krau­jo­mai­šos, mi­li­jo­nų ver­tos me­die­nos ir mer­gi­nos, tu­rin­čios sa­vų pa­slap­čių. Pui­kiai pa­ra­šy­tas pa­sa­ko­ji­mas, ku­rio siu­že­tas ne­nu­si­lei­džia ge­ram de­tek­ty­vui.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.