Py­ra­gas „Ro­že­lė“

Zmones - - Menas Gyventi -

„La­bai ne­mėgs­tu sau­sų obuolių pyragų – man obuolių tu­ri bū­ti dau­giau nei teš­los.“ 5 di­de­li obuo­liai (Ka­ro­li­na la­biau­siai mėgs­ta „Gol­den“rū­šies) l 1 sau­ja ana­kar­džių rie­šu­tų 100 g svies­to 3 kiau­ši­niai l l l 150 g cuk­raus ½ šaukš­te­lio ci­na­mo­no 1 šaukš­te­lis va­ni­li­nio l l l cuk­raus nuo 1 ci­tri­nos nu­tar­kuo­ta žie­ve­lė žiups­ne­lis drus­kos l l

200 g mil­tų cuk­raus pud­ros api­bars­ty­ti l l Siru­pui: 400 ml van­dens 200 g cuk­raus l l 1 Ka­ro­li­na or­kai­tė­je pa­skru­di­na rie­šu­tus. Du deko­ruo­ti skir­tus obuo­lius nelup­tus su­pjaus­to plo­no­mis skil­te­lė­mis ir ima­si ruoš­ti siru­pą: už­kai­čia puo­de van­de­nį, su­pi­la cuk­rų, iš­mai­šo, pa­vi­ri­na apie 4 mi­nu­tes, kol iš­tirps­ta, su­de­da pjaus­ty­tus obuo­lius, ver­da dar 4 mi­nu­tes, iš­grie­bia ir pa­lie­ka nu­var­vė­ti. Or­kai­tę įjun­gia įkais­ti iki 175 laips­nių. 2 Li­ku­sius obuo­lius nulu­pa, su­pjaus­to ga­na sto­ro­mis skil­te­lė­mis. Svies­tą iš­ly­do karš­to van­dens vo­ne­lė­je ir pa­lie­ka at­vės­ti. Kiau­ši­nius elekt­ri­niu plak­tu­vu iš­pla­ka su cuk­ru­mi, ci­na­mo­nu, va­ni­le, nu­tar­kuo­ta ci­tri­nos žie­ve­le ir žiups­ne­liu drus­kos, su­lė­ti­nu­si plak­tu­vo grei­tį, at­sar­giai įmai­šo mil­tus, tuo­met su­pi­la at­vė­su­sį iš­ly­dy­tą svies­tą ir la­bai ge­rai iš­mai­šo. „Kas mėgs­ta, ga­li įber­ti ir ra­zi­nų“, – pa­ta­ria. 3 Ap­skri­tą me­ta­li­nę for­mą iš­ima­mu dug­nu, skir­tą tar­ta­le­tėms, iš­klo­ja svies­ti­niu po­pie­riu­mi, ant dug­no pa­sklei­džia tiek teš­los, kad jį tik pa­deng­tų, tuo­met su­de­da pjaus­ty­tus obuo­lius, su­pi­la li­ku­sią teš­lą, su­ly­gi­na, ant pa­vir­šiaus iš siru­pe vir­tų obuolių skil­te­lių iš­rai­to gra­žias ro­že­les, jas šiek tiek ap­šlaks­to siru­pu, py­ra­gą pa­šau­na į or­kai­tę ir ke­pa apie 40 mi­nu­čių. Iš­ke­pu­sį pa­lie­ka at­vės­ti, ta­da api­bars­to cuk­raus pud­ra ir su­smul­kin­tais pa­ke­pin­tais ana­kar­džiais. „Man la­biau­siai pa­tin­ka py­ra­gą ne tik at­vė­sin­ti, bet ir pa­lai­ky­ti šal­dy­tu­ve, o dar ska­niau jį val­gy­ti šal­tą ki­tą die­ną!“– pri­si­pa­žįs­ta Ka­ro­li­na.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.