Ju­lia Ro­berts Vis dar gra­ži mo­te­ris

Cha­riz­ma­tiš­ka­jai Ho­li­vu­do žvaigž­dei Ju­liai RO­BERTS su­ei­na 50 me­tų, ta­čiau net ir to­kia pro­ga kaps­ty­tis po pra­ei­tį tri­jų vai­kų ma­ma ne­ke­ti­na, – nu­švi­tu­si nuo­sta­bią­ja sa­vo šyp­se­na ti­ki­na, kad yra lin­ku­si žiū­rė­ti tik į prie­kį, o ne dai­ry­tis at­gal.

Zmones - - News -

Per daug gal­vo­ji­mo ir ap­mąs­ty­mų ma­ne iš­var­gi­na“, – juo­ka­vo Ju­lia nau­ja­ja­me in­ter­viu bri­tų žur­na­le „Har­per’s Ba­za­ar“. Tie­sa, pri­pa­ži­no, kad, no­rint tvir­tes­niais žings­niais ei­ti pir­myn, kar­tais pra­var­tu min­ty­se at­lik­ti šio­kią to­kią gy­ve­ni­mo re­vi­zi­ją. Tik jos da­ry­ti ne­bū­ti­na sė­dint prie šven­ti­nio sta­lo, prie ku­rio spa­lio 28-ąją tik­riau­siai su­si­rinks ne tik gra­ži šei­ma, bet ir pul­kas bi­čiu­lių, tarp jų – Ge­or­ge’as Clo­oney su žmo­na Amal bei dvy­nu­kais. Vis­ką pri­si­min­ti ga­li­ma ir gū­džiais ru­dens va­ka­rais pa­lin­kus prie mėgs­ta­mo mez­gi­nio („ne­di­de­lį dar­be­lį vi­sa­da įsi­me­tu į ran­ki­nę net kur nors ei­da­ma“) ar iš­si­ruo­šus pa­si­vaikš­čio­ti su vai­kais – kol dvy­niai Ha­zel ir Fin­nas (12) bei jau­nė­lis Hen­ry (10) siau­čia pa­plū­di­my­je (šei­ma tu­ri na­mus Ma­li­bu) ar žai­di­mų aikš­te­lė­je („vai­kai ne taip se­niai su­ži­no­jo, koks ma­no tik­ra­sis dar­bas, ir net ne­abe­jo­ja, jog man vel­niš­kai pa­si­se­kė“). Ar­ba bent ret­kar­čiais per­žiū­rint se­nus sa­vo fil­mus – jų per tris ka­rje­ros de­šimt­me­čius pri­si­kau­pė iš­ties ne­ma­žai.

Gi­mu­si te­at­ra­lų šei­mo­je, Ju­lia vai­kys­tė­je no­rė­jo tap­ti ve­te­ri­na­re, vė­liau įsto­jo stu­di­juo­ti žur­na­lis­ti­kos ir tik ta­da, kai vy­res­ny­sis bro­lis Eri­cas Ro­bert­sas (61) ap­si­pra­to Ho­li­vu­de, nu­ta­rė sek­ti jo pė­do­mis. Bū­da­ma dvi­de­šim­ties ga­vo vie­ną pir­mų­jų rim­tes­nių vaid­me­nų juos­to­je „Sa­tis­fac­tion“, dar po dve­jų me­tų su­vai­di­no fil­me „Gra­ži mo­te­ris“ir... vi­skas pa­si­kei­tė: juos­ta, ku­riai iš pra­džių ne­pra­na­šau­ta di­de­lė sėk­mė, ta­po su­per­hi­tu, o pag­rin­di­nę he­ro­ję Viv­jan – „pros­ti­tu­tę auk­si­ne šir­di­mi“– su­vai­di­nu­si Ju­lia Ro­berts – pa­sau­li­ne žvaigž­de. Įko­pu­si į Ho­li­vu­do olim­po vir­šū­nę, ak­to­rė su­ge­bė­jo įsi­tvir­tin­ti kaip vie­na dau­giau­sia už­dir­ban­čių mo­te­rų vi­so­je Ame­ri­kos pra­mo­gų kal­vė­je – an­tai už vaid­me­nį fil­me „Mo­nos Li­zos šyp­se­na“2003-iai­siais jai su­mo­kė­tas ta­da re­kor­di­nis 25 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių ho­no­ra­ras. 2000-ai­siais už vaid­me­nį juos­to­je „Eri­na Bro­ko­vič“bu­vo ap­do­va­no­ta „Os­ka­ru“(kol kas tai – vie­nin­te­lė jos pel­ny­ta JAV ki­no aka­de­mi­jos sta­tu­lė­lė, nors Ro­berts no­mi­nuo­ta dar tris kar­tus), ma­ža to, žur­na­las „Peo­p­le“ją net pen­kis sy­kius (pa­sta­rą­jį – šie­met) iš­rin­ko gra­žiau­sia pla­ne­tos mo­te­ri­mi.

Tie­sa, bu­vo lai­kas, kai bul­va­ri­nė ži­nias­klai­da apie aud­rin­gą ak­to­rės as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą ra­šė dau­giau nei apie įspū­din­gą ka­rje­rą. Tarp Ju­lios bu­vu­sių­jų – ko­le­gos Lia­mas Ne­e­so­nas, Dy­la­nas McDer­mottas, Kie­fe­ris Su­ther­lan­das, Ja­so­nas Pat­ri­cas, Da­nie­lis Day-Le­wi­sas, Ri­char­das Ge­re’as, Matt­hew Per­ry, Ben­ja­mi­nas Brat­tas... Neil­gai tru­ko ir pir­mo­ji san­tuo­ka su dai­ni­nin­ku Ly­le’u Lo­vet­tu.

Ro­berts gy­ve­ni­mas iš pag­rin­dų ap­si­ver­tė su­si­pa­ži­nus su ope­ra­to­riu­mi Dan­ny Mo­de­riu (48). Jie su­si­ti­ko 2001-ai­siais juos­tos „Mek­si­kie­tis“fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je, ir Ju­lia da­bar ti­ki­na, jog tai bu­vu­si mei­lė iš pir­mo žvilgs­nio. „Aš tie­siog no­rė­jau bū­ti su juo, ne­ga­lė­jau liau­tis apie jį fan­ta­za­vu­si, su­vo­kiau, kad pa­te­kau į rim­tą bė­dą“, – juo­kia­si pri­si­mi­nu­si. Ir nors nuo­la­tos pa­si­ro­do gan­dų apie po­ros ne­su­ta­ri­mus ar net gre­sian­čias sky­ry­bas, net ir po pen­kio­li­kos san­tuo­ko­je pra­gy­ven­tų me­tų Ro­berts re­ta­me in­ter­viu ap­si­ei­na be mei­lės pri­si­pa­ži­ni­mų su­tuok­ti­niui. „Jį leng­va my­lė­ti – tai nuo­sta­bus žmo­gus. Jau­čiuo­si lai­min­ga kiek­vie­ną kar­tą, kai jis po dar­bo grįž­ta na­mo. Jei at­ro­do, kad švy­čiu iš vi­daus, tai – Dan­ny dė­ka“, – at­vi­ra­vo „Har­per’s Ba­za­ar“.

Kai ne­si­fil­muo­ja, Ju­lia pa­ti rū­pi­na­si tri­mis vai­kais – ve­ža į mo­kyk­lą, pa­de­da ruoš­ti pa­mo­kas ir lei­džia lais­va­lai­kį. „Bū­ti ge­ra ma­ma man daug svar­biau, nei bū­ti ge­ra ak­to­re“, – ti­ki­na.

Pas­ta­ruo­ju me­tu ak­to­rė ne­le­pi­na ger­bė­jų fil­mų gau­sa – dir­ba ne dau­giau nei vie­na­me ar dvie­juo­se pro­jek­tuo­se per me­tus. Pa­va­sa­rį įgar­si­no vie­ną iš ani­ma­ci­nės pa­sa­kos „Smur­fai. Pa­mirš­tas kai­me­lis“he­ro­jų, o ne­tru­kus ją iš­vy­si­me dra­mo­je „Ste­buklas“(Lie­tu­vo­je fil­mas bus ro­do­mas nuo lap­kri­čio 17 die­nos). Ro­berts ne­sle­pia nuo pat ka­rje­ros pra­džios vaid­me­nis rink­da­vu­sis la­bai at­sar­giai. „Vi­sa­da lai­kiau­si prin­ci­po: at­si­mink, ko­dėl tai da­rai. Net ka­rje­ros pra­džio­je, kai kiek­vie­nas pa­siū­ly­mas bu­vo auk­so ver­tės, ke­le­tą me­tų ne­si­fil­ma­vau, nes at­ro­dė, jog sce­na­ri­jai, ku­riuos gau­nu, yra vi­siš­kas šlamš­tas. Su­skai­čia­vau, kad mais­tui ir būs­to nuo­mai už­teks, to­dėl ga­liu pa­lauk­ti ko nors ge­res­nio. Ne­no­rė­jau dirb­ti bet ko ir su bet kuo.“

Ta­pu­si ma­ma ji pa­si­da­rė dar iš­ran­kes­nė. Ne­sle­pia, kad, nors ri­zi­kuo­ja bū­ti pa­mirš­ta, na­mus ir vai­kus net trum­pam pa­lik­tų tik dėl dė­me­sio ver­to pa­siū­ly­mo. „Vi­sa­da ge­rai pa­gal­vo­ju, ar man iš­ties rei­kia šio

Aš tie­siog no­rė­jau bū­ti su juo, ne­ga­lė­jau liau­tis apie jį fan­ta­za­vu­si, su­vo­kiau, kad pa­te­kau į rim­tą bė­dą.

dar­bo, – ne­sle­pia. – Ži­no­ma, taip dirb­da­ma ri­zi­kuo­ju vie­ną die­ną ap­skri­tai ne­be­su­lauk­ti sce­na­ri­jų, bet kai ky­la to­kių min­čių, sa­kau sau: vi­są gy­ve­ni­mą sto­vė­ti ant pirš­tų ga­lų pa­čio­je kal­no vir­šū­nė­je ir ban­dant iš­lai­ky­ti pu­siau­svy­rą yra ne­įma­no­ma – ge­riau te­gul ten sto­vi kas nors ki­tas, o aš pa­il­sė­siu.“

Be­je, ji mie­lai vėl dirb­tų kar­tu su vy­ru. Kal­bė­da­ma apie fil­mus, ku­riuo­se vai­di­no ir ku­riuos fil­muo­jant su­tuok­ti­nis žvel­gė į ją pro ka­me­ros ieš­kik­lį, – be jau mi­nė­tų „Mek­si­kie­čio“ir „Mo­nos Li­zos šyp­se­nos“, dar bu­vo 2002-ųjų juos­ta „Full Fron­tal“, – Ju­lia Ro­berts ne­sle­pia: „Dirb­ti kar­tu – tai kom­for­tas ir bai­mė vie­nu me­tu. Man pa­tin­ka toks de­ri­nys! Ko­dėl bai­mė? Nes žmo­gus, ku­riam la­biau­siai no­riu pa­tik­ti, nuo­la­tos žvel­gia tie­siai į ma­ne.“

Gra­žiai mo­te­riai sen­ti pra­mo­gų pa­sau­ly­je ne­leng­va. Ta­čiau dar prieš tre­je­tą me­tų žur­na­lui „You Ma­ga­zi­ne“Ju­lia Ro­berts pa­reiš­kė ne­ke­ti­nan­ti kreip­tis pa­gal­bos į gro­žio chi­rur­gus. „Ver­ti­nant Ho­li­vu­do stan­dar­tais, aš la­bai ri­zi­kuo­ju, nes iki šiol taip ir ne­pa­si­da­riau jo­kios vei­do odos tem­pi­mo pro­ce­dū­ros, – juo­kia­si ak­to­rė. – Ki­ta ver­tus, ma­ne gelbs­ti vis dar svei­ki dan­tys ir plau­kai. Ko­dėl ven­giu plas­ti­nės chi­rur­gi­jos? Na, kad ir dėl no­ro, jog vai­kai ma­mos vei­de ma­ty­tų tik­ras emo­ci­jas, – ži­no­tų, ka­da pyks­tu, ka­da esu su­ne­ri­mu­si, o ka­da – lai­min­ga.“

Ju­lia ti­ki­na, esą gal­vo­ti po­zi­ty­viai apie am­žių pa­de­da gru­pe­lė ge­ro­kai vy­res­nių bi­čiu­lių. „Tarp jų yra mo­te­rų, ku­rios iki šiol švy­ti ir at­ro­do nuo­sta­biai, te­be­tu­ri ug­ne­lės. Jos spin­du­liuo­ja ne ap­gau­lin­go­mis prie­mo­nė­mis iš­gau­tą, o tik­rą gro­žį, ku­rį la­biau­siai ver­ti­nu.“

Tie­sa, ta­pu­si ma­ma ji ku­rį lai­ką kiek at­sai­niau ver­ti­no ap­ran­gą, ne­krei­pė dė­me­sio į ke­le­tą ki­lo­gra­mų ant­svo­rio ir lei­do sau pa­si­mė­gau­ti ga­ba­lė­liu ki­tu pi­cos, o pas­ta­ruo­ju me­tu rim­tai už­si­ėmė sa­vo kū­nu. Ar­tė­jant pu­sės am­žiaus ju­bi­lie­jui, ak­to­rė ne tik pra­dė­jo kas­dien spor­tuo­ti, bet ir grie­bė­si ga­na griež­tos ve­ga­ni­nės die­tos – tik ža­lu­my­nai ir to­fu sū­ris, jo­kių už­kan­džia­vi­mų tarp pag­rin­di­nių val­gy­mų. Ma­ža to, kaip iš­š­niukš­ti­nė­jo apie gar­se­ny­bes ra­šan­tis por­ta­las „Ra­dar On­li­ne“, pas­ta­ruo­ju me­tu pra­dė­jo daž­niau lan­ky­tis SPA. Gal­būt tai jos bū­das ko­vo­ti su bė­gan­čiais me­tais?

Žvel­giant iš ša­lies, Ju­lios Ro­berts gy­ve­ni­mas ga­li pa­si­ro­dy­ti ko­ne to­bu­las – am­žiui be­veik ne­pa­val­di iš­vaiz­da, įspū­din­ga ka­rje­ra, nuo­sta­bi šei­ma. Ta­čiau ir jai te­ko iš­gy­ven­ti ne vie­ną kar­čią aki­mir­ką.

Ne­ma­žas šur­mu­lys ki­lo dėl jos ro­ma­no su Dan­ny. Tuo me­tu vy­ras bu­vo ve­dęs vi­za­žis­tę Ve­rą Steim­berg, ro­ma­nui su Ju­lia pa­si­prie­ši­no šei­ma – kal­ti­no ak­torę iš­ar­džius pir­mą­ją jo san­tuo­ką ir egois­tiš­kai at­sky­rus nuo ar­ti­mų­jų. Šei­mų ar­dy­to­ja Ju­lią va­di­no ir ži­nias­klai­da, o įsiu­tu­si Ve­ra žur­na­lis­tams rė­žė, kad nie­ka­da ne­at­leis var­žo­vei ir bus lai­min­ga, kai vie­ną gra­žią die­ną Dan­ny iš­duos ir ją. „Jų san­ty­kiai il­gai ne­truks, pa­ma­ty­si­te, – vie­na­me in­ter­viu ti­ki­no įskau­din­ta mo­te­ris. – Ne­pra­eis nė me­tai, ir Ju­lia ieš­ko­sis nau­jo vy­ro, o Dan­ny sma­gin­sis su ki­to­mis.“

Daug skaus­mo ak­to­rei su­tei­kė ir bend­ra­vi­mas su se­se­ri­mi Nan­cy Mo­tes. Nuo įvai­rių pri­klau­so­my­bių ken­tė­ju­si mo­te­ris prieš tre­jus me­tus nu­si­žu­dė. Prieš mir­tį ji pa­ra­šė laiš­ką, ku­ria­me dėl vi­sų sa­vo prob­le­mų kal­ti­no bū­tent Ho­li­vu­do žvaigž­dę. Ju­lios Ro­berts mo­ti­nos Bet­ty Lou ir ant­ro­jo jos vy­ro Mi­cha­e­lo Mo­te­so duk­ra žur­na­lis­tus ne kar­tą ti­ki­no, kad vai­kys­tė­je su vy­res­nią­ja se­se­ri­mi bu­vo la­bai ar­ti­mos, ta­čiau kai Ju­lia po fil­mo „Gra­ži mo­te­ris“ta­po žvaigž­de, jų ke­liai nu­to­lo. Gar­sio­ji gi­mi­nai­tė ne­pa­dė­jo ir įsi­tvir­tin­ti Ho­li­vu­de, to­dėl Nan­cy ne sy­kį lie­jo pa­gie­žą bend­rau­da­ma su spau­da, o ke­lios sa­vai­tės iki mir­ties tvi­te­ry­je tie­siai švie­siai rė­žė: „Ma­no „se­suo“pa­reiš­kė, kad tu­rint tiek drau­gų ir ger­bė­jų dau­giau mei­lės jai ne­be­rei­kia. Tai­gi da­bar vi­si ži­no­te, jog Ame­ri­kos nu­my­lė­ti­nė yra ka­lė! Ar tik­rai no­ri­te bū­ti to­kios žiau­rios bū­ty­bės ger­bė­ju? Juk ji net nė­ra ge­ra ak­to­rė.“

„Be abe­jo, tai liū­di­na, – ne­sle­pia Ro­berts, tie­siai švie­siai pa­klaus­ta apie šias „juo­das dė­mes“sa­vo gy­ve­ni­me. – Ta­čiau esu pa­pras­tas žmo­gus, gy­ve­nu pa­pras­tą gy­ve­ni­mą, o ja­me juk bū­na vis­ko, ar ne?“

De­biu­tas ki­ne – 1988-ųjų ko­me­di­jo­je „Sa­tis­fac­tion“(Ju­lia – sto­vi de­ši­nė­je) Už vaid­me­nį fil­me„Eri­na Bro­ko­vič“ak­to­rė ap­do­va­no­ta „Os­ka­ru“

Per­nykš­tė­je dra­mo­je „Pi­ni­gų monst­ras“

Nau­jau­sias vaid­muo – fil­me „Ste­buklas“

Ju­lią Ro­berts iš­gar­si­no vaid­muo juos­to­je „Gra­ži mo­te­ris“. Kad­re iš fil­mo – su Ri­char­du Ge­re’u

Da­bar­ti­nį sa­vo vy­rą – ki­no ope­ra­to­rių Dan­ny Mo­de­rį – ak­to­rė su­ti­ko fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je (nuo­trau­ko­je kai­rė­je). Šie­met lie­pą po­ra at­šven­tė 15-ąsias san­tuo­kos me­ti­nes Su vai­kais – Fin­nu, Ha­zel ir Hen­ry

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.