VEIDAI IR VARDAI

Zmones - - News -

Vik­to­ri­ja Ma­ci­jau­skie­nė, Sta­nisla­vas Sta­vic­kis-Sta­no, Vio­le­ta Re­p­čen­kai­tė, Li­na ir Mar­ty­nas Ge­ce­vi­čiai, Ag­nė Ša­tai­tė ir Gied­rius Pu­s­ku­ni­gis, And­rius Bia­lob­že­skis, Ag­nė ir Ne­ri­jus Juš­kos

Vai­kams au­gant no­ri­si įam­žin­ti aki­mir­kas, ku­rios iš­nyks pra­ei­ty­je. To­dėl Vik­to­ri­ja MA­CI­JAU­SKIE­NĖ (31), su vy­ru Ar­vy­du Ma­ci­jaus­ku au­gi­nan­ti Lau­ry­ną (6) ir Gab­rie­lę (4), kar­tais vis su­ren­gia šei­my­ni­nes fo­to­se­si­jas. „To­kia min­tis gims­ta tuo­met, kai su­si­ža­viu ku­rio nors fo­to­gra­fo dar­bais. Su Eg­le Pi­ni­kie­ne sva­jo­jau pa­dir­bė­ti jau se­niai – man ar­ti­mas šiek tiek me­lan­cho­liš­kas jos fo­to­gra­fi­jų brai­žas, ma­nau, ji su­ge­ba at­skleis­ti ne tik he­ro­jų iš­orę, bet ir cha­rak­te­rį bei emo­ci­ją, – tei­gia Vik­to­ri­ja. – Iš pra­džių pla­na­vau fo­to­gra­fuo­tis tik su Gab­rie­le, bet ga­liau­siai nu­ta­rė pri­si­jung­ti ir sū­nus. Ar­vy­do ne­kal­bi­nau – nuo­trau­kos nė­ra jo sfe­ra. Kai pa­pra­šau, su­tin­ka pa­bū­ti ša­lia, bet šį­syk ne­pra­šiau.“Po il­gos ke­lio­nės iš Vil­niaus į Klai­pė­dą vai­kai fo­to­gra­fės stu­di­jo­je bė­gio­jo ir dū­ko, ta­čiau ma­ma ne­abe­jo­jo, kad nuo­trau­kos pa­vyks: „Eg­lė pa­ti yra ma­ma, su­ge­ba vis­ką su­sty­guo­ti. La­bai ja pa­si­ti­kė­jau, tad re­zul­ta­tu li­kau tik­rai pa­ten­kin­ta.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.