Ro­ber­tas Pat­tin­so­nas

Žmo­gus, fi­gū­ra­vęs sek­su­a­liau­sių­jų są­ra­šuo­se, dėl ku­rio iš pro­to kraus­tė­si vi­sos pla­ne­tos pa­aug­lės, ir vėl vie­nas: tre­jus me­tus tru­kęs ak­to­riaus Ro­ber­to PATTINSONO (31) ir dai­ni­nin­kės FKA Twigs (29) ro­ma­nas bai­gė­si.

Zmones - - News -

Ir vėl vie­nas

Sa­ko­ma, kad sky­ry­bų ini­cia­to­rius bu­vęs Pat­tin­so­nas, tie­siog ne­iš­t­vė­ręs, kad san­ty­kiai ima vės­ti ir jie­du ne­su­val­do­mai tols­ta vie­nas nuo ki­to. Po­ra pra­dė­jo su­si­ti­ki­nė­ti 2014 me­tų rug­sė­jį, o maž­daug prieš tris mė­ne­sius ak­to­rius ap­ta­kiai už­si­mi­nė, jog lyg ir susižadėjo su ta­len­tin­ga dai­ni­nin­ke.

For­mu­luo­tė – keis­to­ka, ta­čiau iš ša­lies žiū­rint nie­kas ne­pra­na­ša­vo blo­ga: jie­du kar­tu ro­dė­si ren­gi­niuo­se, trau­kė pub­li­kos ir pa­pa­ra­cų dė­me­sį (FKA Twigs gar­sė­ja po­mė­giu ekst­ra­va­gan­tiš­kiems dra­bu­žiams) ir ap­skri­tai – ti­kė­ta­si ve­dy­bų, o ne iš­si­sky­ri­mo.

Tik nuo ge­gu­žės so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ne­bu­vo ma­ty­ti bend­rų po­ros nuo­trau­kų (kas šian­dien – aiš­kus ro­dik­lis, jog san­ty­kiams kaž­kas ne taip), o ir Tahliah Deb­rett Bar­nett (FKA Twigs – pse­udo­ni­mas) Lon­do­no ma­dos sa­vai­tė­je pa­si­ro­dė be sa­vo iš­skir­ti­nio su­ža­dė­tu­vių žie­do. Ku­rį lai­ką prob­le­mas jie slė­pė, bet jei ti­kė­tu­me šal­ti­niais, pa­sta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius vis la­biau to­lo vie­nas nuo ki­to ir vis ma­žiau lai­ko pra­leis­da­vo drau­ge. Ga­liau­siai ne­ži­nios iš­var­gin­tas Ro­bas nu­trau­kė su­ža­dė­tu­ves ir pra­ne­šė drau­gams apie sky­ry­bas. Pa­slap­tin­ga­sis šal­ti­nis pri­du­ria, kad iš­si­sky­ri­mas bu­vo ne­leng­vas abiem, ta­čiau su­ge­dus san­ty­kiams ir vie­nas, ir ki­tas su­pra­to ne­be­ga­lį bū­ti kar­tu.

Tie­sa, tie pa­tys šal­ti­niai ne­at­me­ta ga­li­my­bės, jog iš­si­sky­rę su­ža­dė­ti­niai vis dar ga­li su­si­tai­ky­ti – jų san­ty­kių istorija to­kia il­ga, kad jaus­mai tie­siog ne­ga­li iš­b­lės­ti taip grei­tai. Juo­lab Tahliah – vi­so la­bo ant­ra rim­ta ak­to­riaus my­li­mo­ji: iki tol jis ket­ve­rius me­tus su­si­ti­ki­nė­jo su ko­le­ge iš sa­gos apie vam­py­rus Kristen Ste­wart (27). Jie iš­si­sky­rė po to, kai spau­do­je pa­si­ro­dė nuo­trau­kos, kur jo my­li­mo­ji glė­bes­čiuo­ja­si ir bu­čiuo­ja­si su ve­du­siu re­ži­sie­riu­mi Ru­per­tu San­der­su (46). Tos fo­to­gra­fi­jos sug­rio­vė ir San­der­so san­tuo­ką, ir Ro­ber­to ro­ma­ną su Kristen. Po vi­sos tos dra­mos Kristen ap­skri­tai per­ėjo į „mo­te­rų sto­vyk­lą“– su­si­ti­ki­nė­jo su Ali­cia Car­gi­le, St. Vin­cent, šiuo me­tu – su mo­de­liu Stel­la Maxwell. O Pat­tin­so­nas, ku­rį lai­ką bu­vęs vie­nas, su­si­ža­vė­jo ekst­ra­va­gan­tiš­ka ir ta­len­tin­ga FKA Twigs. Jie­du

su­pa­žin­di­no ak­to­rių po­ra (da­bar, be­je, taip pat iš­si­sky­ru­si) Sien­na Mil­ler ir To­mas Stur­ri­d­ge’as, pa­kvie­tę sa­vo bi­čiu­lį Ro­ber­tą į dai­ni­nin­kės kon­cer­tą. Jos mu­zi­ka ak­to­riui se­niai pa­ti­ko, o tuo­met jis ga­vo pro­gą su­si­pa­žin­ti su at­li­kė­ja ir iš­kart ja su­si­ža­vė­jo.

Šiaip ar taip, kiek dau­giau nei tre­jus me­tus tru­ku­si mei­lė bai­gė­si. Ar­ba bent jau jaus­muo­se sto­jo pau­zė. Ta­čiau Ro­ber­tas ne­tu­ri ka­da liū­dė­ti – dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių kaip tik šiuo me­tu vyks­ta nau­jos kri­mi­na­li­nės dra­mos „Ge­ras lai­kas“pre­mje­ros. Bro­lių Saf­die juos­ta jau ro­dy­ta Ka­nuo­se ir tur­būt ne­rei­kia nė sa­ky­ti, kad vi­sai ne­pri­me­na Pat­tin­so­ną iš­gar­si­nu­sio „Sau­lė­ly­džio“.

Kri­ti­kai ma­no, kad ban­kų plė­ši­ko, be­si­rū­pi­nan­čio pro­tiš­kai at­si­li­ku­siu jau­nes­niuo­ju bro­liu, vaid­muo – kol kas ge­riau­sias Ro­ber­to ka­rje­ro­je. Be­je, ak­to­rius ne­iš­si­ža­da ir vam­py­ro Ed­var­do Ka­le­no (dau­ge­lis žvaigž­džių su­au­gu­sios da­ro vis­ką, kad nu­si­pur­ty­tų jau­nys­tės vaid­me­nų ir rep­u­ta­ci­jos). Pat­tin­so­nui pa­tin­ka idė­ja, kad po­pu­lia­rio­jo vam­py­rų cik­lo fil­mai iki šiol gy­ve­na sa­vo gy­ve­ni­mą ir ste­bi­na žiū­ro­vus. Jis pri­pa­žįs­ta, jog ne­iš­ven­gia­ma, kad vi­si jo vaid­me­nys vis dar ly­gi­na­mi su an­dai­nykš­čiu, ir ne­ma­no pats tu­rįs pa­mirš­ti sa­vo šak­nis.

Efek­tin­ga po­ra – gra­žuo­lis ak­to­rius ir ekst­ra­va­gan­tiš­ka dai­ni­nin­kė – trau­kė ap­lin­ki­nių akį vie­šuo­se ren­gi­niuo­se. Nuo­trau­ko­je – FKA Twigs ir Ro­ber­tas Pat­tin­so­nas Niu­jor­ko Met­ro­po­li­ta­no mu­zie­jaus Kos­tiu­mo ins­ti­tu­to puo­to­je

Iki ro­ma­no su FKA Twigs Ro­ber­tas Pat­tin­so­nas ket­ve­rius me­tus su­si­ti­ki­nė­jo su ko­le­ge Kristen Ste­wart

Ro­ber­to Pattinsono vaid­me­nį fil­me „Ge­ras lai­kas“kri­ti­kai va­di­na vie­nu ge­riau­sių per ak­to­riaus ka­rje­rą

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.