VIRŠELIO ISTORIJA

„Ga­liu di­džiuo­tis daug ką gy­ve­ni­me pa­sie­ku­si, bet vis­gi di­džiau­sias ma­no pa­sie­ki­mas – tvir­ta ir my­lin­ti šei­ma“, – ne­abe­jo­ja pre­kės ženk­lo „We­ar Mad By Ju­ly“įkū­rė­ja Ju­li­ja ŽI­ŽĖ (31). Jos šeimos gy­ve­ni­mas vyks­ta tiks­liai pa­gal nu­ma­ty­tą pla­ną: po Nau­jų­jų Jul

Zmones - - News - GRYTĖ LIANDZBERGIENĖ

Ju­li­ja Ži­žė. Nie­ka­da ne­įsi­vaiz­da­vau, kad bū­siu dvie­jų duk­te­rų ma­ma

Įžū­lu taip sa­ky­ti, bet mes bu­vo­me ab­so­liu­čiai įsi­ti­ki­nę, kad au­gin­si­me duk­rą ir sū­nų: bus se­sė ir bro­lis, ne ki­taip!

Ko­ne pus­me­tį liek­nos mo­ters kū­no po­ky­čių nie­kas ne­pa­ste­bė­jo, o ir pa­ti Ju­li­ja ne­sku­bė­jo gar­siai džiaug­tis ge­ra ži­nia. „Il­gai slė­piau, kad lau­kiuo­si, – šyp­te­li. – Jei ne ap­va­lė­jan­tis pil­vu­kas, iš­vis ne­bū­čiau apie tai kal­bė­ju­si gar­siai. Kai lau­kiau pir­mo­sios duk­ters Lė­jos, no­rė­jo­si apie tai rėk­ti vi­sam pa­sau­liui, o šį­kart troš­kau bū­ti ty­liai, ra­miai, lai­ky­ti nau­jie­ną šir­dy­je, sau­go­ti šei­mo­je. Iš­lau­kė­me...“ Vi­skas vyks­ta pa­gal pla­ną, lyg iš na­tų?

Tik­rai pa­gal pla­ną – ir ačiū Die­vui, kad jis ne­si­juo­kia, o ra­miai lei­džia mums tuos pla­nus vyk­dy­ti. Atvirai sa­kant, nė ne­si­ti­kė­jau, kad taip grei­tai pa­vyks: kai pra­dė­jo­me pla­nuo­ti kū­di­kį, ma­niau, bus kaip su Lė­ja, dar spė­siu ir dar­bų nu­dirb­ti, net bu­vau nu­ma­čiu­si vie­ną la­bai rim­tą pro­jek­tą, su­si­ju­sį su dra­bu­žiais ir in­te­rje­ru. Vos pra­dė­jau jį vys­ty­ti – ir... pa­sto­jau. Vi­si dar­bai kaip­mat nu­gar­mė­jo į ant­rą ar net tre­čią pla­ną.

Tai­gi nėš­tu­mas bu­vo pla­nuo­tas, ne­pla­nuo­ta tik vai­ko ly­tis ( juo­kia­si). Įžū­lu taip sa­ky­ti, bet mes bu­vo­me ab­so­liu­čiai įsi­ti­ki­nę, kad au­gin­si­me duk­rą ir sū­nų: bus se­sė ir bro­lis, ne ki­taip! Abu su Lau­ry­nu esa­me iš to­kių šei­mų, ki­to­kio mo­de­lio ne­įsi­vaiz­da­vo­me. Be to, šis ma­no nėš­tu­mas vi­sai ki­toks nei pir­ma­sis. Su Lė­ja skrai­džiau pa­de­be­siais: bu­vau links­ma ir lai­min­ga, gra­žiai at­ro­džiau, no­rė­jau vi­sur ei­ti ir da­ly­vau­ti. Nie­ko ne­skau­dė­jo, o į drau­ges, ai­ma­nuo­jan­čias dėl nėš­tu­mo sun­ku­mų, žiū­rė­jau su nuo­sta­ba: apie ką jos kalba? Juk vi­sos nėš­tu­mo bė­dos sly­pi gal­vo­je, vi­skas pri­klau­so tik nuo nu­si­tei­ki­mo!.. Taip ma­niau, kol ne­pa­sto­jau ant­rą­kart, – ir nuo pat pirmų sa­vai­čių ėmiau jaus­tis silp­na ir van­gi. Bu­vo blo­ga tris mė­ne­sius: sten­giau­si nuo­lat ką nors val­gy­ti, jei tik ne­k­ram­ty­da­vau – iš­kart py­kin­da­vo. Tuo­met su­pra­tau drau­gių skun­dus... Ta­čiau sten­giau­si aiš­kiai su­si­dė­lio­ti pri­o­ri­te­tus: aš ne­su varg­šė, aš čia net ne­su svar­biau­sia. Kaip jau­tei­si su­ži­no­ju­si, kad vis­gi gims ne sū­nus?

Oi... Nuo pat pa­aug­lys­tės, kai pra­dė­jau sva­jo­ti, jog ka­da nors tu­rė­siu šei­mą, ma­čiau sa­ve tik kaip ber­niu­kų ma­mą. Ma­no pa­čios vai­kys­tė bu­vo su­dė­tin­ga, su bro­liu anks­ti li­ko­me naš­lai­čiai, tad įpra­tau juo rū­pin­tis: daž­nai lik­da­vo­me vie­ni ke­lioms pa­roms, vi­sur jį ve­džio­da­vau­si su sa­vi­mi, kai ne­bū­da­vo ko val­gy­ti, ei­da­vau pra­šy­ti kai­my­nų, kad tik bro­lis ne­lik­tų al­ka­nas. Au­go­me tai pas glo­bė­jus, tai vai­kų na­muo­se, bet vi­sa­da jau­čiau at­sa­ko­my­bę. Nuo­la­ti­nė ko­va dėl iš­li­ki­mo lė­mė, kad už­au­gau stip­ri, spyg­liuo­ta, tvir­to cha­rak­te­rio. At­ro­dė, to­kiai kaip man tik sū­nus ir au­gin­ti. Ma­niau, bus leng­va su ber­niu­kais: mo­ky­siu juos kars­ty­tis po me­džius, vai­ruo­ti, ap­si­gin­ti, vy­riš­kai pa­ko­vo­ti už sa­ve – juk ir man vi­są gy­ve­ni­mą te­ko sto­vė­ti už sa­ve ir bro­lį kaip tik­ram ber­nio­kui. Ži­no­jau, kad sū­nums ga­lė­čiau bū­ti ma­mų ma­ma, to­kia, apie ku­rią jie drą­siai sa­ky­tų: „Mū­sų ma­ma – žiau­riai kie­ta.“

Vis­gi, kai lau­kė­mės pir­mo­jo, abu su Lau­ry­nu slap­čia no­rė­jo­me, kad gim­tų mer­gai­tė: to­kia švel­ni, mo­te­riš­ka... O jau pas­kui, ži­no­ma, sū­nus. Per ant­rą nėš­tu­mą ne­bu­vo nė se­kun­dės, kad pri­sės­čiau ir pa­gal­vo­čiau: o ką, jei­gu vėl mer­gy­tė? Net ne­ki­lo to­kio klau­si­mo. Da­bar pa­čiai keis­ta – ko­dėl? Į lem­tin­gą pa­tik­ri­ni­mą echo­s­ko­pu ėjo­me ra­mia šir­di­mi: na, pa­žiū­rė­si­me, kaip ten mū­sų vai­ki­nas lai­ko­si... Ir ta­da ge­ne­ti­kė iš­ta­rė: „Aiš­ku, apie ly­tį rei­kė­tų kal­bė­ti pa­s­kiau­siai, bet šis žmo­gu­tis la­bai aki­vaiz­džiai ro­do, kad yra pa­ne­lė.“Ne­įsi­vaiz­duo­ji, kaip aš pra­dė­jau verk­ti!

Įsi­vaiz­duo­ju...

Gu­lė­jau ir pa­si­kūk­čio­da­ma žlium­biau – nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­bū­čiau pa­gal­vo­ju­si, kad tap­siu dvie­jų duk­rų ma­ma! Bet tai bu­vo ne šo­kas, o eufo­ri­ja, ji tru­ko ke­lias die­nas: skam­bi­nau ar­ti­mie­siems ir ver­kiau į ra­ge­lį, nie­kas ne­su­pra­to, kas man da­ro­si... Ma­no pasaulis tar­si ap­vir­to, ta­čiau ne blo­gą­ja, o ge­rą­ja pras­me. Žiū­riu į Lau­ry­ną ir ma­nau, kad iki šiol ne­su­vo­kia, jog na­mie tu­rės tris mo­te­ris, – tai to­kia ma­gi­ja... Juo­kau­ju: ko jau ko, o dra­mų tik­rai ne­trūks. Da­bar di­džiau­sia mū­sų už­duo­tis – kad se­se­rys už­aug­tų ne prie­šės, o drau­gės, vie­na ki­tą trauk­tų kaip mag­ne­tas, kad šei­ma joms bū­tų di­džiau­sia ver­ty­bė. Gir­di­me iš bi­čiu­lių: „Tu­riu vy­res­nę se­se­rį, la­bai ge­rai su­ta­ria­me. Bet pri­si­me­nu, kad jos suk­ne­lė vi­sa­da bū­da­vo gra­žes­nė už ma­no, nors abi bu­vo vie­no­dos...“Tė­vai, ro­dos, vie­no­dai dukras my­li, bet se­se­rys vi­sa­da bū­na skir­tin­gos as­me­ny­bės. Tai­gi la­bai lau­kia­me ir jau­čia­me eufo­ri­ją: pir­mo­ji gi­mė pa­gal pla­ną, ant­ro­ji – vi­siš­ka Die­vo staig­me­na. Ka­da ji gims?

Sau­sį. Vi­sus blo­gu­mus nuo dvy­lik­tos sa­vai­tės man kaip ran­ka nu­ėmė: iš­va­žia­vo­me ato­sto­gų į Riv­je­rą, pa­ro­dė­me Lė­jai žy­din­čius le­van­dų lau­kus, nuo­sta­biai pra­lei­do­me lai­ką. Da­bar vis daž­niau gal­vo­ju apie gim­dy­mą. Vėl grį­ši­me į Tra­kų li­go­ni­nę, ku­rią net va­di­na­me Tra­kų vi­la: ten mums la­bai jau­ku, o ir gy­dy­to­ja – se­na vy­ro šeimos drau­gė. Net ne­svars­čiau apie pri­va­čias li­go­ni­nes – juk jei­gu kas nors ne­ge­rai, iš jų vis tiek ve­ža į vals­ty­bi­nes. Kam mo­kė­ti už ka­ra­liš­ką lo­vą, jei svar­biau­sia – sau­gu­mas ir pa­si­ti­kė­ji­mas ap­lin­ka? Tik Lė­ją, gai­la, teks pa­lik­ti mo­čiu­tei: Lau­ry­nas man gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­gas, no­riu, kad gim­dy­mo me­tu bū­tų ša­lia, esu egois­tiš­ka šiuo klau­si­mu. Jei duk­ra bū­tų di­des­nė, no­rė­čiau, kad ir ji bū­tų li­go­ni­nė­je. Ma­nau, tre­čio mū­sų vai­ko jau lauks abi ūg­te­lė­ju­sios duk­ros. Da­bar Lė­ja dar per ma­ža, bet vis­gi kaž­ką su­vo­kia: pa­sa­kai „se­sė pil­ve­ly­je“, ir ji bu­čiuo­ja, glos­to... Kar­tu vaikš­to­me pas gy­dy­to­ją, ji echo­s­ko­po ek­ra­ne pa­ma­to si­lu­etą – ir šau­kia „le-ly­te“. La­bai no­ri­si, kad jai ne­bū­tų šo­ko, kai se­sė gims, tad jau da­bar at­krei­pia­me dė­me­sį į smulk­me­nas: pas­ku­ti­nį nėš­tu­mo mė­ne­sį į dar­že­lį ją ims ve­žio­ti tė­tis, kad įpras­tų, jog ne vi­sa­da ve­ža tik ma­ma. Šiuo­lai­ki­niams tė­vams la­bai daug kal­ba­ma ir ra­šo­ma, kaip my­lė­ti vai­kus, kaip pa­da­lin­ti dė­me­sį, kad nė vie­nas ne­si­jaus­tų nu­skriaus­tas. Kaip ne­kar­to­ti sa­vo tė­vų, ku­rie pa­g­im­dė, pa­me­tė ar ne­si­rū­pi­no, klai­dų...

Ta­vo pa­vyz­dys ro­do, kad vis­gi įma­no­ma ne­kar­to­ti tė­vų klai­dų, – vi­sa­da bu­vai ge­ra ma­ma.

Net ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip man pa­vy­ko... Tie­sa, ne­lai­kau sa­vęs idea­lia ma­ma: vai­kys­tė­je pa­tir­ti žiau­ru­mai vis tiek pa­li­ko skau­džių ran­dų, su­men­ki­no kant­ry­bę. Dar ne­tu­rė­da­ma vai­kų grauž­da­vau­si: kaip man rei­kės iš­mok­ti val­dy­tis? Ne­rėk­ti, ne­kel­ti prieš vai­ką ran­kos? Juk pui­kiai ži­nau, kas tai yra: pa­čią lup­da­vo taip, kad net pri­sės­ti ant už­pa­ka­lio ne­ga­lė­da­vau. La­bai gai­la, kad tie žmonės to­kį auk­lė­ji­mą lai­kė ge­ru: ma­no šir­dy­je tai tik sė­jo ne­pa­si­ti­kė­ji­mą su­au­gu­siais ir kau­pė ne­apy­kan­tą, au­gi­no kerš­to jaus­mą. Juk vi­sos ma­no vai­kiš­kos iš­dai­gos te­bu­vo sa­vo­tiš­kas dė­me­sio pra­šy­mas... To­dėl mu­ši­mu duk­rų nie­ka­da ne­auk­lė­siu ir ne­pa­tar­čiau to da­ry­ti nė vie­nam tė­vui: nuo­šir­džiai kal­bu apie tai, ko­kių ran­dų man tai pa­li­ko. Aiš­ku, bū­na, kad kepš­te­liu Lė­jai, – jei ji, ne­ga­vu­si, ko no­ri, pik­ta­va­liš­kai prieš ma­ne už­si­mo­ja, griež­tai su­imu ran­ką ir sa­kau: „Taip ne­ga­li­ma.“Ne­pri­sie­kiu, kad nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­sta­ty­siu jos į kam­pą ir ne­už­p­lo­siu per už­pa­ka­lį. Bet gal vi­sos ma­mos tu­ri sa­vo pliu­sų ir mi­nu­sų? Ki­tos mėgs­ta su vai­kais žais­ti na­mie, o man sma­giau su duk­ra kur nors iš­ei­ti ar iš­va­žiuo­ti, pa­sa­ko­ti jai is­to­ri­jas, kal­bė­tis. Api­ma vi­di­nis pa­si­di­džia­vi­mas, kai iš­girs­ta­me komp­li­men­tų, jog Lė­ja taip aiš­kiai ir gra­žiai kalba: ma­tyt, is­to­ri­jų pa­sa­ko­ji­mas ir bend­ra­vi­mas kaip su su­au­gu­sia ne­nu­ėjo vel­tui. Jau nuo de­vy­nių mė­ne­sių su ja iš­ban­dė­me vi­so­kias in­te­lek­to pa­mo­kė­les, klau­sė­mės kla­si­ki­nės mu­zi­kos, ke­lia­vo­me į to­li­mas ša­lis. Lė­ja tu­ri pui­kią mo­čiu­tę: gai­la, kad tik vie­ną, už­tat – to­bu­lą. Any­tai aš kar­tais net pa­vy­džiu to mo­čiu­tiš­ku­mo, be­ga­li­nės su­au­gu­sio žmo­gaus kant­ry­bės ir ge­bė­ji­mo bū­ti su vai­ku. Joms vi­skas, ro­dos, taip leng­vai se­ka­si: abi ei­na sup­tis, lip­do, kar­po, sta­to... Žiū­riu ir gal­vo­ju: kai Die­vas ką nors at­ima, ki­tur duo­da su kau­pu. La­bai iš­gy­ve­nau, kad ma­no vai­kai ne­tu­rės se­ne­lių iš ma­mos pu­sės. Ta­pu­si ma­ma, no­rė­čiau nu­va­žiuo­ti pas sa­vo ma­mą, pa­si­tar­ti, pa­si­džiaug­ti... Bet ji mi­rė, kai bu­vau sep­ty­ne­rių.

Ar ka­da įsi­vaiz­duo­ji, kaip bū­tų su­si­klos­tę, jei ma­ma bū­tų gy­ve­nu­si il­giau?

Pas­ta­ruo­ju me­tu vis pa­svars­tau, ko­kia ji bū­tų bu­vu­si, jei ne­bū­tų pa­ty­ru­si žiau­rių li­ki­mo rykš­čių, įklim­pu­si į al­ko­ho­lį. Ir apie sa­ve pa­gal­vo­ju: jei bū­čiau spė­ju­si ūg­te­lė­ti, jei bū­čiau tu­rė­ju­si bent men­kiau­sią ga­li­my­bę pa­dė­ti jai at­si­ties­ti – tik­rai bū­čiau iš­trau­ku­si iš to liū­no. Kai bu­vau ma­ža, la­bai ant jos py­kau, bet da­bar su­pran­tu – bū­čiau bet ką pa­da­riu­si, kad tik ji at­si­sto­tų. Ne­spė­jau.

Daug mo­te­rų ir mer­gi­nų, ži­no­da­mos apie skau­džią ma­no pa­tir­tį, ra­šo man laiš­kus, pa­sa­ko­ja sa­vo iš­gy­ve­ni­mus, klau­sia, kaip ne­pa­lūž­ti. Su­vo­kiau pa­ra­dok­są: vai­kai la­biau­siai rū­pi­na­si to­mis mo­ti­no­mis, ku­rios jiems to­li gra­žu ne­bu­vo ge­ros. La­biau­siai sten­gia­ma­si ir jau­di­na­ma­si dėl tų, ku­rios ge­ria, links­mi­na­si, pa­lie­ka... Ir „ma­my­tė­mis“jos va­di­na­mos kur kas daž­niau nei tos, ku­rios sa­vo at­ža­las au­gi­no ant pa­gal­vė­lių. „Mam, ką tu čia nu­si­šne­ki“, – gir­džiu iš tų lai­min­gų­jų, ku­rios tu­ri rū­pes­tin­gas ma­mas, bet daž­niau­siai su jo­mis kalba pa­kel­tu to­nu. „Ech, – pa­gal­vo­ju tuo­met, – tu­rė­čiau aš ma­mą...“Bet­gi daž­nai žmo­gus ne­ver­ti­na to, ką tu­ri. Vi­sai ne­si­bai­mi­ni, kad su dviem vai­kais tau vis­gi bus sun­kiau?

Ne­bus sun­kiau. Na, abi ma­žos, ir ką? Aš stip­ri, tiek daug iš­t­vė­riau, kad šal­ta­krau­jiš­kai rea­guo­ju į var­gus su kū­di­kiais. Pri­si­me­nu, kaip ant ma­nęs rėk­da­vo, kai aš už­kliū­da­vau, par­virs­da­vau, ką nors iš­pil­da­vau ar su­kul­da­vau. Va­din­da­vo liur­be, vė­p­la, kaip tik ne­va­din­da­vo... To­dėl da­bar, kai Lė­ja spe­cia­liai pa­da­ro ką nors blo­go, net ne­skai­ty­da­ma va­do­vė­lių su­vo­kiu, kad ši­taip rei­ka­lau­ja ma­no dė­me­sio. Ne­puo­lu bar­ti, kar­tais net pa­guo­džiu, kad ką nors iš­krė­tė. „Lė­ja, ko­dėl tu ne­klau­sai ma­my­tės, – klau­siu, – juk aš ta­ve taip my­liu?..“Ji at­lyž­ta ir ap­si­ka­bi­na. Ma­no min­tys ma­te­ria­li­za­vo­si: kol jos lau­kiau­si, vi­sa­da sva­jo­jau, kad nuo ma­žų die­nų bus ro­mi, su­ma­ni ir sa­vo­tiš­kai bran­di. Ji la­bai mei­li ir ge­ra mer­gy­tė.

Jei dėl ko ir bi­jau – tai dėl svei­ka­tos. Kad tik gim­tų svei­kas ma­no vai­ku­tis, kad svei­kai aug­tų... Te­gul rėks, kauks per nak­tis – ga­liu ne­mie­go­ti mė­ne­sį, pus­me­tį, me­tus, man ne­svar­bu – kad tik vai­kai bū­tų svei­ki. Sy­kį, lauk­da­ma­si Lė­jos jau pas­ku­ti­nius mė­ne­sius, de­ga­li­nė­je su­si­dū­riau su ne­pa­žįs­ta­ma mo­te­ri­mi, ji dėl kaž­ko­kio menk­nie­kio – ma­no ne­pa­ste­bė­tos ei­lės ar pa­na­šiai – ant ma­nęs už­si­rūs­ti­no. Pri­ėjo prie ma­ši­nos, pa­bel­dė į lan­gą ir pa­sa­kė: „Kad tau gim­tų in­va­li­das vai­kas.“Aš pa­ty­riau šo­ką. Kaip mo­te­ris dėl kaž­ko­kio menk­nie­kio, vi­siš­ko ne­su­si­pra­t­imo ga­li ki­tai mo­te­riai lin­kė­ti to­kio da­ly­ko?.. Sun­ku pa­ti­kė­ti, ko­kių ne­adekva­čių žmo­nių yra pa­sau­ly­je, nors ir kaip no­ri­si jį pieš­ti tik gra­žio­mis spal­vo­mis.

Lau­ry­nas ma­ne gir­di – tai jo di­džiau­sia do­va­na san­tuo­ko­je. Jis sten­gia­si pa­da­ry­ti taip, kad man bū­tų ge­rai.

Kaip ant­ras nėš­tu­mas pa­kei­tė ta­vo san­ty­kius su vy­ru? Juk du vai­kai – tik­rai rim­tas įsi­pa­rei­go­ji­mas...

Va­di­na­si, da­bar teks su juo nu­gy­ven­ti iki gy­ve­ni­mo ga­lo! ( Juo­kia­si.) Bet ma­nęs tai vi­siš­kai ne­gąs­di­na: la­bai džiau­giuo­si, kad esu bū­tent su juo ir jam gim­dau vai­kus. Vi­sas smulk­me­nas, ku­rių trūks­ta mū­sų san­ty­kiams, at­ran­du tik fil­muo­se – ki­ne juk daž­nai pie­šia­mi idi­liš­ki vy­rų po­el­giai, o aš tuo­met su­si­mąs­tau: „Aha, o ko­dėl ma­niš­kis taip ne­da­ro? Ka­žin ko­dėl?!“Bet iš­kart pri­si­me­nu, kad jis mud­vi su duk­ra kas­dien da­ro lai­min­gas, ati­duo­da vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą, kad tik mums nie­ko ne­trūk­tų. Ži­no­ma, vie­ną vai­ką au­gi­nan­čioms mo­te­rims leng­viau pa­si­ryž­ti ieš­ko­ti lai­mės ki­tur, jei ne­ran­da su esa­mu vy­ru, o su dviem ar dau­giau vai­kų iš­ei­ti jau ne taip pa­pras­ta... Lai­mei, rim­tų abe­jo­nių dėl mū­sų bend­ro gy­ve­ni­mo ne­ky­la ne tik man, bet ir ab­so­liu­čiai vi­siems mū­sų ar­ti­mie­siems ir drau­gams: ma­ty­da­mi, kaip mes su­ta­ria­me, ko­kia mū­sų bui­tis, jie nė ne­įsi­vaiz­duo­ja, jog ka­da nors ga­lė­tu­me ne­bū­ti kar­tu. Lau­ry­nas ma­ne gir­di – tai jo di­džiau­sia do­va­na san­tuo­ko­je. Jis sten­gia­si pa­da­ry­ti taip, kad man bū­tų ge­rai. Su juo jau­čiuo­si sau­gi: ži­nau, kad net jei mums kils koks ne­sklan­du­mas ar vi­du­ti­nio am­žiaus kri­zė, vis tiek su­si­lip­dy­si­me. Bū­na, pa­tin­gi­me, ap­si­kui­čia­me, pa­ny­ra­me į ru­ti­ną, bet la­bai grei­tai pri­si­me­na­me, kaip my­li­me vie­nas ki­tą ir ko­kią nuo­sta­bią šei­mą ku­ria­me.

Ki­ta ver­tus, kar­tu esa­me tik še­še­rius me­tus – dar ojo­joi, kiek jų bus... Pas­va­jo­ju, kaip už­au­gi­nę vai­kus sė­si­me ant mo­to­cik­lo ir lėk­si­me sau­lė­to­mis Eu­ro­pos pa­kran­tė­mis. Dar tiek ne­pa­tir­tų ir ne­iš­ban­dy­tų da­ly­kų mū­sų mei­lės lau­kia!.. Bet da­bar svar­biau­sias tiks­las – vai­kai ir jų ge­ro­vė. O Lau­ry­nas – ge­ras tė­tis?

Jam ke­tu­rias­de­šimt, kai žiū­riu į jųd­vie­jų bend­ra­vi­mą su Lė­ja, gal­vo­ju: ar ir aš bū­siu to­kia kant­ri ir ra­mi, kai bū­siu ke­tu­rias­de­šimt­me­tė?.. Kai duk­ra gi­mė, mū­sų na­muo­se net vy­ko mei­li ir ne­by­li šei­my­ni­nė kon­ku­ren­ci­ja: kas pir­ma­sis ją pa­ims ant ran­kų? Ką ji daž­niau kvies – ma­mą ar tė­tį? Lė­ją mai­ti­nau sa­vo pie­nu iki me­tų ir dvie­jų mė­ne­sių, la­bai tuo džiau­giau­si, ta­čiau tas eta­pas bai­gė­si ir da­bar nak­ti­mis pa­bu­du­si ji daž­niau­siai ne­bek­vie­čia ma­mos – tik tė­tį. Bet gal dėl to, kad aš jos ne­be­kil­no­ju, – sau­gau tą, ku­ri sa­vęs ap­sau­go­ti pil­ve­ly­je dar ne­ga­li... Ir gal są­mo­nin­gai stum­te­liu ją link tė­čio, kad tik jai ne­pri­trūk­tų dė­me­sio, kai tu­rė­siu jį skir­ti ki­tai dukry­tei. Ge­rai, kad Lė­ja nė­ra ma­my­čiu­kė, ku­ri ne­pa­lei­džia ma­no si­jo­no, – ly­giai taip pat lai­ko­si ir tė­čio ran­kos. Kai tė­tis grįž­ta iš dar­bo, jai iš­kart šven­tė. Ir tai nuo­sta­bu, nes pui­kiai ži­nau, kad ne vi­si tė­čiai ski­ria tiek dė­me­sio sa­vo vai­kams ir šei­mai.

Var­dą ant­rai dukrai jau su­gal­vo­jo­te?

Su­gal­vo­jo­me. Daug kas iš drau­gų su­pra­to, koks bus var­das, kai įkū­riau gė­lių ir šven­čių deko­ra­vi­mo vers­lą ir pa­va­di­nau „Oti­lea“: ži­no­ma, Oti­li­ja!.. Kaž­ka­da pu­siau rim­tai su­si­ta­rė­me: Lė­ja da­lin­sis ta pa­čia pir­mą­ja var­do rai­de su Lau­ry­nu, o ant­ro vai­ko var­das jau bus iš „J“rai­dės kaip ma­niš­kis. Ma­nė­me, gims koks Jo­nas ar Jur­gis... Bet ka­dan­gi gims mer­gy­tė, vy­riš­kus var­dus te­ko ati­dė­ti, o mo­te­riš­ko pa­tin­kan­čio taip ir ne­ra­do­me. „Tuo­met te­gul bus su ga­lū­ne -ija“, – nu­spren­džiau. Ir ra­dau – gra­žų, re­tą.

Kol lau­kia­me Oti­li­jos, vy­rui at­ro­do, kad aš daug vis­ko vei­kiu, bet iš tie­sų tik­rai ne­si­plė­šau. Už­si­imu gė­lė­mis, šven­čių deko­ra­ci­jo­mis, man tai lyg me­di­ta­ci­ja. Vi­skas, ko da­bar iš­moks­tu ir imuo­si, skir­ta tam, kad na­mai tap­tų gra­žes­ni: dir­bu leng­vai, sa­vo ma­lo­nu­mui, na­muo­se ta­pau. Ne­be­si­no­ri kur­ti kas­die­nių lais­va­lai­kio dra­bu­žių – ne­svar­bu, kad juos ge­rai per­ka. No­riu kit­ko, uni­ka­laus ir iš­skir­ti­nio. Gal­vo­je la­bai daug min­čių. Ma­no sie­la me­niš­ka: no­riu ne­už­si­bū­ti vie­no­je vie­to­je, iš­nau­do­ti gy­ve­ni­mo ga­li­my­bes iki pas­ku­ti­nio siū­lo. Bet svar­biau­sia – už­au­gin­ti vai­kus, da­ry­ti vis­ką, kad ma­no šei­mo­je vi­si bū­tų lai­min­gi, ma­ni­mi di­džiuo­tų­si ir bū­tu­me lyg vie­nas kumš­tis.

Dar tiek ne­pa­tir­tų ir ne­iš­ban­dy­tų da­ly­kų mū­sų mei­lės lau­kia!.. Bet da­bar svar­biau­sias tiks­las – vai­kai ir jų ge­ro­vė.

To­mo Kau­nec­ko nuo­trau­kos Aus­tė­jos Ja­blon­s­ky­tės sti­lius Sti­lis­tės asi­sten­tė Lau­ry­na Skre­by­tė Rū­tos Pa­kel­ty­tės ma­kia­žas Ža­ne­tos Ka­nap­kie­nės šu­kuo­se­nos Fo­to­gra­fuo­ta in­te­rje­ro na­muo­se „Is­to“Vil­niu­je

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.