Juo­das gim­ta­die­nis

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

„Šie­met pa­ju­tau, kad juo­da yra ma­no spal­va. Įžvel­giu jos mo­der­nu­mą. To­dėl gim­ta­die­nio sve­čiai į šven­tę žen­gė juo­du ki­li­mu“, – juok­da­ma­sis ta­ria te­le­vi­zi­jos lai­dų pro­diu­se­ris ir ve­dė­jas Ed­var­das ŽIČ­KUS (35). Jam tai – tik­rai ne ge­du­lo spal­va, dėl bė­gan­čių me­tų veik­lus žur­na­lis­tas ne­liū­di: prie­šin­gai – sa­ko, kad tris­de­šimt pen­ke­ri – auk­so vi­du­riu­kas. Na, o juo­dos spal­vos ak­cen­tų šven­tė­je bu­vo ir dau­giau. Po­bū­vio, ku­ris vy­ko pa­ro­dų ir kon­g­re­sų cent­re „Li­tex­po“esan­čia­me res­to­ra­ne „Ovan­tis“, erd­vę deko­ra­vo ge­ras Ed­var­do bi­čiu­lis Man­tas Pet­ruš­ke­vi­čius. Juo­do­mis stal­tie­sė­mis už­ties­ti sta­lai bu­vo puoš­ti jo kur­to­mis gė­lių kom­po­zi­ci­jo­mis. Su­kak­tu­vi­nin­kas vil­kė­jo juo­dą kos­tiu­mą, o apie jo gy­ve­ni­mą ro­dy­tas fil­mas bu­vo juo­das ir bal­tas. Ed­var­das juo­kia­si, kad net šam­pa­no „Tait­tin­ger“, ku­riuo vai­ši­no bran­gius sve­čius, lo­go­ti­pe yra daug juo­dos spal­vos.

Gra­žių žo­džių ko­le­gai ne­gai­lė­jo ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja Ži­vi­lė Kro­pa­i­tė su su­ža­dė­ti­niu Liu­du Ba­siu­liu Su­si­ti­kę nu­džiu­go Dan­guo­lė Pe­čiu­ko­ny­tėJu­an Font ir Ro­kas Pet­ke­vi­čius

Po­nios El­vy­ros Žič­ku­vie­nės ne­rei­kė­jo įkal­bi­nė­ti at­vyk­ti į sū­naus šven­tę. „Ma­ma – ge­riau­sia ma­no bi­čiu­lių drau­gė“, – iš­da­vė Ed­var­das

Juo­dos bu­vo net kai ku­rios do­va­nos

Sve­čius su­ža­vė­jo ug­nin­go­sios at­li­kė­jos Ra­sos Kau­šiū­tės dai­nos

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.