Sep­ty­ni ki­lo­gra­mai rau­me­nų

Nu­si­fil­ma­vu­si moks­li­nės fan­ta­s­ti­kos tri­le­ry­je „Bė­gan­tis skus­tu­vo aš­me­ni­mis 2049“, ku­ris yra be­ne la­biau­siai ap­ta­ri­nė­ja­mas šių me­tų Ho­li­vu­do fil­mas, olan­dų ak­to­rė ir mo­de­lis Syl­via HO­EKS (34) ne­sle­pia, kad ruoš­tis dar­bui jai bu­vo ge­ro­kai sun­kiau, nei vaid

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Nu­si­bo­do vis tie pa­tys pra­mo­gų vers­lo veidai? Su­si­pa­žin­ki­te su Syl­via Ho­eks. Ke­tu­rio­lik­me­tę ją at­ra­do mo­de­lių agen­tū­ros „Eli­te Mo­del Ma­na­ge­ment“skau­tai. Pas­kui Syl­via ne vie­nus me­tus ga­na sėk­min­gai su­ko­si ma­dos pa­sau­ly­je, nors, kaip ti­ki­na pa­ti, – „šir­dy­je nie­ka­da ne­si­jau­čiau tik­ru mo­de­liu ar šios in­dust­ri­jos da­li­mi“. Bai­gu­si mo­kyk­lą pa­si­rin­ko stu­di­jas Mast­ri­ch­to dra­mos aka­de­mi­jo­je, lai­kui bė­gant pra­dė­jo gau­ti ne­di­de­lių vaid­me­nų te­le­vi­zi­jo­je. Ki­ne de­biu­ta­vo dar 2007-ai­siais – tau­tie­čio Jo­so Stel­lin­go dra­mo­je „Duš­ka“, o vie­ną pir­mų­jų pag­rin­di­nių vaid­me­nų at­li­ko Be­no Som­bo­ga­ar­to fil­me „The Storm“(„Aud­ra“). Ta­čiau kai ku­rie mo­de­liai lin­kę guos­tis, jog ma­dos pa­sau­ly­je įgy­ta pa­tir­tis tap­ti ak­to­riu­mi nė kiek ne­pa­de­da, net­gi truk­do, o Syl­via įžvel­gia ir pra­na­šu­mų: „Mo­de­lio dar­bas man ne tik pa­dė­jo iš­ei­ti iš kom­for­to zo­nos ir at­skleis­ti sa­vo mo­te­riš­ku­mą, bet ir at­ras­ti kū­no ga­li­my­bes.“

„Bė­gan­tis skus­tu­vo aš­me­ni­mis 2049“– re­ži­sie­riaus Rid­ley Scotto 1982-ai­siais pa­gal fan­ta­s­to Phi­li­po K. Dic­ko kny­gą „Ar and­ro­i­dai sap­nuo­ja elekt­ro­ni­nes avis“su­kur­tos juos­tos „Bė­gan­tis skus­tu­vo aš­me­ni­mis“tę­si­nys (Scottas šį­kart pa­si­rin­ko bū­ti pro­diu­se­riu). Syl­via, ku­ri ti­ki­na už­au­gu­si „žiū­rė­da­ma ame­ri­kie­tiš­kus se­ria­lus „A ko­man­da“bei „Čar­lio an­ge­lai“, sa­ko, jog se­ną­jį fil­mą pa­ma­tė „bū­da­ma de­vy­ne­rių ar de­šim­ties“ ir bu­vo to­kia su­krės­ta, kad ko­ne vi­są nak­tį ne­ga­lė­jo užmigti. Be abe­jo, re­ži­sie­riaus De­nio Vil­le­ne­uve’o pa­siū­ly­mo vai­din­ti dau­giau nei tris de­šimt­me­čius ger­bė­jų lauk­ta­me tę­si­ny­je il­gai ne­svars­tė. Tie­sa, juo­kia­si, kad gal ir bū­tų il­giau pa­gal­vo­ju­si, jei bū­tų ži­no­ju­si, kas lau­kia. Nes pa­si­ruo­ši­mas dar­bui bu­vo toks sun­kus, kad „ne kar­tą no­rė­jo­si vis­ką mes­ti ir bėg­ti“. Mo­te­ris ne tik lai­kė­si spe­cia­lios die­tos, bet ir dir­bo po še­šias va­lan­das per pa­rą še­šias die­nas per sa­vai­tę su tri­mis as­me­ni­niais tre­ne­riais. „Kar­dio­tre­ni­ruo­tė, ir­kla­vi­mas, ko­vos me­nai... Priau­gau sep­ty­nis ki­lo­gra­mus rau­me­nų! Ma­no he­ro­jė Lav – nuož­mi and­ro­i­dų smo­gi­kų bū­rio va­dė. Pa­ti­kė­ki­te, jos fi­zi­nė for­ma – to­bu­la. No­rint tap­ti to­kiai, man te­ko ge­ro­kai pa­si­kan­kin­ti. Sun­kiau­sia bu­vo kar­dio. Tik­ra be­pro­ty­bė. Bu­vo aki­mir­kų, kai ma­no kū­nas ir sme­ge­nys kly­kė: „Dau­giau ne­be­ga­liu!“Ta­čiau skaus­mas sa­vo­tiš­kai pa­dė­jo at­ras­ti sa­vo he­ro­ję“, – kalba olan­dė, įta­kin­go žur­na­lo „Va­rie­ty“įtrauk­ta į per­spek­ty­viau­sių Eu­ro­pos ak­to­rių de­šim­tu­ką.

Pa­sta­ruo­ju me­tu ji nu­si­fil­ma­vo dar ke­lio­se juos­to­se (tarp jų – ne­se­niai ro­dy­ta­me veiks­mo fil­me „Ko­man­do­sai“), ta­čiau gir­tis sa­vo pa­sie­ki­mais ne­sku­ba. „Gal tai ir ne­pa­de­da ka­rje­rai, ta­čiau esu la­bai dro­vi – te­gul apie ma­no dar­bą kalba ki­ti. Ga­liu pa­sa­ky­ti vie­na: mė­gau­juo­si kiek­vie­na prieš ka­me­rą pra­lei­džia­ma aki­mir­ka. Ak­to­rys­tė man – tar­si žen­gi­mas į sva­jo­nių pa­sau­lį, ku­ris daž­niau­siai yra ge­ro­kai įdo­mes­nis nei tik­ra­sis“, – sa­ko Syl­via Ho­eks.

Per fil­mo„Bė­gan­tis skus­tu­vo su aš­me­ni­mis 2049“pre­mje­rą Ry­a­nu ko­le­go­mis Ana de Ar­mas, For­du Go­s­lin­gu ir Har­ri­so­nu Stip­ri ir ne­gai­les­tin­ga: fil­me „Bė­gan­tis skus­tu­vo aš­me­ni­mis 2049“Syl­via vai­di­na and­ro­i­dę smo­gi­kę Lav

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.