Svar­biau­si da­ly­kai

Ka­dai­se te­niso aso Bo­riso Bec­ke­rio (49) pa­va­din­ta vie­na di­džiau­sių gy­ve­ni­mo klai­dų, jo ne­san­tuo­ki­nė duk­ra An­na ER­MA­KO­VA (17) at­vi­rai kalba apie pi­ni­gus, san­ty­kius su tė­vais ir at­ei­ties pla­nus.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi (ku­rį ti­ki­na pa­vel­dė­ju­si iš abie­jų gim­dy­to­jų) jai tik­rai ne­trūks­ta. Ne­svar­bu, fo­to­gra­fuo­tų­si dar vie­nai re­kla­mai (mo­de­liu ta­po bū­da­ma vos ket­ve­rių), pa­si­puo­šu­si trum­pu­čiu si­jo­nė­liu, su au­si­nė­mis au­sy­se ir ci­ga­re­te dan­ty­se žings­niuo­tų Lon­do­no gat­vė­mis ar duo­tų vie­ną iš la­bai re­tų in­ter­viu (ma­ma – bu­vęs mo­de­lis An­ge­la Er­ma­ko­va – šį pro­ce­są griež­tai kont­ro­liuo­ja). Be­je, kal­bė­da­mi apie bend­ra­vi­mą su An­na, tiek bri­tų, tiek vo­kie­čių žur­na­lis­tai vie­nin­gai pri­pa­žįs­ta – ši mer­gi­na ne tik ne pa­gal me­tus bran­di, mo­ka kal­bė­ti, bet ir tu­ri ką pa­sa­ky­ti. Tiek apie sa­vo pa­čios ko­ne mi­nu­čių tiks­lu­mu su­dė­lio­tą gy­ve­ni­mą, tiek apie fi­nan­si­nį tė­vo nuo­puo­lį – bir­že­lį Bec­ke­ris pas­kelb­tas bank­ru­tuo­jan­čiu. An­na ti­ki­na tai su­ži­no­ju­si iš in­ter­ne­to, vė­liau per­skai­čiu­si ir laik­raš­čiuo­se, ku­rie šiai te­mai dė­me­sio ne­gai­lė­jo. Nes, kaip kan­džiai pri­pa­ži­no mer­gi­na vo­kie­čių žur­na­le „Ga­la“, „ži­nias­klai­dai la­biau pa­tin­ka sek­ti ne žvaigž­džių ki­li­mą aukš­tyn, o kri­ti­mą. Ir nie­kas ne­klau­sia, kaip vi­sa tai skai­ty­da­mi jau­čia­si šių žmo­nių ar­ti­mie­ji, ypač vai­kai“. Ką pir­miau­sia pa­gal­vo­jo su­ži­no­ju­si apie tė­vo bank­ro­tą? „Na­tū­ra­lu, jog ši ži­nia ma­ne la­bai šo­ki­ra­vo. Pa­mąs­čiau ir apie ga­li­mas bank­ro­to pa­sek­mes. Pa­klau­siau sa­vęs, ko­kios įta­kos tai tu­rės ma­no pa­čios gy­ve­ni­mui. Ta­čiau, kaip ma­to­te, gy­ve­nu to­liau. Mo­kau­si, dir­bu, sva­jo­ju. Nors to­kios nau­jie­nos ir pri­ver­čia dar ati­džiau pa­gal­vo­ti apie pi­ni­gus. Bent jau man ki­lo no­ras dar dau­giau dirb­ti, spar­čiau kop­ti ka­rje­ros laip­tais, kuo grei­čiau tap­ti nuo nie­kie­no ne­pri­klau­so­mai.“Tie­sa, į žur­na­lis­tų klau­si­mą, ar iki šiol kas mė­ne­sį iš tė­vo gau­na pi­ni­gų, An­na at­sa­ky­ti ne­sku­bė­jo. „Be abe­jo, vi­si jūs tai no­ri­te ži­no­ti. Ta­čiau aš ma­nau, jog tai la­bai as­me­niš­kas klau­si­mas, tai tik ma­no ir tė­vo rei­ka­las. Ne­no­riu pra­ras­ti jo pa­si­ti­kė­ji­mo. Juo­lab kad ma­no gy­ve­ni­mas nuo­sta­bus, o kiek­vie­na prob­le­ma yra tie­siog pui­ki ga­li­my­bė at­ras­ti ką nors nau­jo. Be to, tu­riu ir ma­mą, ku­ri vi­sa­da pa­si­ry­žu­si pa­dė­ti. Ji ma­ne ne tik mo­ko gy­ve­ni­mo iš­min­ties, bet ir ska­ti­na do­mė­tis li­te­ra­tū­ra, me­nu ir istorija“, – tei­gė gar­sio­jo te­ni­si­nin­ko at­ža­la, skan­da­lo epi­cent­re at­si­dū­ru­si dar bū­da­ma ma­mos pil­ve. An­na bu­vo pra­dė­ta Bo­risui Bec­ke­riui gy­ve­nant su pir­mą­ja žmo­na Bar­ba­ra, kai šis Lon­do­no „No­bu“res­to­ra­no pa­gal­bi­nė­se pa­tal­po­se pa­si­my­lė­jo su dė­me­sį pa­ro­džiu­siu ru­sų mo­de­liu An­ge­la Er­ma­ko­va. De­ja, kai ko­ne prieš pat gim­dy­mą ru­sė Bec­ke­rį in­for­ma­vo apie nuo­ty­kio re­zul­ta­tą, vo­kie­tis puo­lė ka­te­go­riš­kai neig­ti tė­vys­tės, ti­ki­no, jog tai te­bu­vo ora­li­nis sek­sas. Tė­vys­tės te­stas vis­ką su­dė­lio­jo į vie­tas, ta­čiau šis mei­lės nuo­ty­kis vy­rui kai­na­vo fi­nan­siš­kai skaus­min­gas sky­ry­bas su žmo­na ir ne vie­ną mi­li­jo­ną eu­rų, ku­riuos teis­mo spren­di­mu tu­rė­jo skir­ti ne­san­tuo­ki­nei dukrai. Lai­kui bė­gant Bo­ri­sas Bec­ke­ris pa­mi­lo į jį ne­pa­pras­tai pa­na­šią mer­gai­tę ir net ver­žė­si kuo daž­niau su ja

pa­si­ma­ty­ti. „Duk­ra An­na yra vie­nas ge­riau­sių ma­no gy­ve­ni­me nu­ti­ku­sių da­ly­kų, – da­bar jau tvir­ti­na ke­tu­rių vai­kų tė­vas. – Aš ja la­bai di­džiuo­juo­si.“

Gra­žių žo­džių tė­vui ne­gai­li ir An­na, pa­brėž­da­ma, kad ne­no­ri vi­są gy­ve­ni­mą lik­ti au­ka ir sa­vo ne­įp­ras­tos at­si­ra­di­mo is­to­ri­jos įkai­te. To­dėl klau­sia­ma, ko tė­vui šią ne­leng­vą gy­ve­ni­mo aki­mir­ką pa­lin­kė­tų ar­tė­jan­čio 50-me­čio pro­ga, kiek pa­gal­vo­ju­si šyp­te­li: „Ne­svar­bu, kas ta­vo gy­ve­ni­me nu­ti­ko ar nu­tiks, di­džiuo­kis tuo, ką esi pa­sie­kęs. Juk ta­vo įspū­din­gas per­ga­les kor­tuo­se žmonės at­si­mins dar la­bai il­gai, o vi­sa ki­ta il­gai­niui pa­si­mirš.“

Lon­do­ne su ma­ma gy­ve­nan­ti An­na ne­sle­pia ir to, jog dau­ge­lis net ne­pa­žįs­ta­mų žmo­nių jai tie­siai į akis rė­žia, kad jei ne tė­vo pa­var­dė ir mo­ti­nos at­kak­lu­mas, ji ne tik ne­bū­tų dar vai­kys­tė­je pra­dė­ju­si mo­de­lio ka­rje­ros, bet ir ne­si­džiaug­tų to­kiu so­čiu gy­ve­ni­mu. „Gal­būt jie iš da­lies ir tei­sūs, – į pa­na­šius prie­kaiš­tus ra­miai at­sa­ko mer­gi­na. – Taip, aš ver­ti­nu tą ap­lin­ką, ku­rio­je ga­liu suk­tis tė­vų dė­ka, ta­čiau man la­bai daug džiaugs­mo tei­kia ir da­ly­kai, ku­rie nie­ko ne­kai­nuo­ja, tar­ki­me, pa­si­vaikš­čio­ji­mas po par­ką klau­san­tis mu­zi­kos. Pi­ni­gai at­ei­na ir iš­ei­na – pri­va­lo­me su tuo su­si­tai­ky­ti. Yra ge­ro­kai svar­bes­nių da­ly­kų. Pa­vyz­džiui, svei­ka­ta. Juk pra­ras­tą tur­tą ga­li­ma su­si­krau­ti iš nau­jo, o svei­ka­tos ir ner­vų ne­be­su­si­grą­žin­si.“

Kuo no­rė­tų bū­ti atei­ty­je, pas­ku­ti­nė­je pri­va­čios mo­kyk­los kla­sė­je be­si­mo­kan­ti An­na dar tiks­liai ne­ži­no, ta­čiau ke­ti­na rink­tis ko­kią nors su me­nais su­si­ju­sią pro­fe­si­ją uni­ver­si­te­te. Ir ti­ki­si, kad pa­vyks su­si­tvar­ky­ti as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. „As­me­ni­nė lai­mė yra tie­siau­sias ke­lias į pro­fe­si­nę sėk­mę, ne­svar­bu, kuo už­si­im­tum“, – bran­džiai kalba sep­ty­nio­lik­me­tė.

Bo­ri­sas Bec­ke­ris iš pra­džių ne­no­rė­jo pri­pa­žin­ti duk­ters, bet da­bar An­na su tė­vu su­ta­ria pui­kiai

Su ma­ma – bu­vu­siu mo­de­liu An­ge­la Er­ma­ko­va

Mo­de­lio ka­rje­rą pra­dė­ju­si ket­ve­rių (jos ma­ma An­ge­la dėl to su­lau­kė ne­ma­žai prie­kaiš­tų), da­bar te­ni­si­nin­ko Bo­riso Bec­ke­rio ne­san­tuo­ki­nė duk­ra sėk­min­gai žings­niuo­ja po­diu­mu ir puo­šia žur­na­lų vir­še­lius

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.