Gro­žio for­mu­lė pa­gal... Skais­tę BŪ­TY­TĘ-SE­ME­NI­KĘ

Į ta­py­bą pa­si­nė­ru­si me­ni­nin­kė, rea­ly­bės šou „Ba­ras 2“ir „De­šimt­me­čio ba­ras“nu­ga­lė­to­ja Skais­tė BŪTYTĖ-SEMENIKĖ (36) pri­si­pa­žįs­ta, kad jau me­tai yra ap­lei­du­si spor­to sa­lę, bet jos du­ris vėl ke­ti­na pra­ver­ti ar­ti­miau­siu lai­ku.

Zmones - - Menas Gyventi - GERDA PRANCŪZEVIČIENĖ

Da­bar vi­sai ne­s­por­tuo­ja­te?

Da­rau­si lim­fo­d­re­na­ži­nius ma­sa­žus pas ge­rą bi­čiu­lę Dia­ną Vap­svę. Vi­sa­da juo­kau­ja­me, kad šis spor­tas va­di­na­si „sė­džiu ir liek­nė­ju“( juo­kia­si). Sten­giuo­si na­muo­se da­ry­ti pra­t­imus, pa­bė­gio­ti gam­to­je. Per­nai lan­kiau in­ten­sy­vias „In­sa­ni­ty“tre­ni­ruo­tes, jo­se spor­tuo­ja­ma be jo­kios įran­gos – vis­ką at­lie­ka ta­vo kū­no svo­ris. Tas tre­ni­ruo­tes die­vi­nu ir tik­rai tę­siu. Pa­sta­ruo­sius me­tus vi­są lai­ką sky­riau ta­py­bai. Ži­nau, kad ga­li­ma pa­teik­ti daug pa­si­tei­si­ni­mų, ko­dėl pa­ro­je ne­ran­du bent va­lan­dos spor­tui, bet ma­ne su­pras tie, kas ku­ria me­ną: kar­tais pen­kias die­nas no­sies iš na­mų ne­iš­ki­šu – čia gims­ta eski­zai, o vė­liau ir pa­veiks­lai. Ge­rai, kad tu­riu šu­niu­ką, – bent jis pa­kvie­čia pa­si­vaikš­čio­ti. Ta­čiau me­tai be spor­to jū­sų fi­gū­rai ne­pa­ken­kė. At­si­sa­ko­te ko­kių nors pro­duk­tų dėl gro­žio?

Dėl gro­žio at­si­sa­kau va­ka­rie­nės. Aiš­ku, la­bai sun­ku va­ka­re at­si­spir­ti pa­gun­dai su­val­gy­ti žu­vies ar sa­lo­tų, bet sten­giuo­si su sa­vi­mi dirb­ti ir ne­pri­si­kimš­ti. Vi­siš­kai ne­mėgs­tu sal­du­my­nų, la­bai re­tai pa­si­mė­gau­ju šo­ko­la­du, o dar re­čiau – šo­ko­la­di­niu py­ra­gu. Ge­riu daug van­dens – ry­tas pra­si­de­da tri­mis stik­li­nė­mis. Prieš mais­tą taip pat iš­ge­riu stik­li­nę, o pa­val­giu­si dvi va­lan­das ne­ge­riu nei van­dens, nei ka­vos, juo la­biau ne­val­gau de­ser­tų. Ar daug lai­ko ski­ria­te sau puo­se­lė­ti?

Ry­tais man už­ten­ka 40 mi­nu­čių. Ry­te ir va­ka­re vei­dą mai­ti­nu „Eli­za­be­th Ar­den Vi­si­b­le Dif­fe­ren­ce“kre­mu – esu jam iš­ti­ki­ma daug me­tų. Kū­ną te­pu „Col­lis­tar“an­ti­ce­liu­li­ti­niu kre­mu. Kar­tą per sa­vai­tę vei­dą švei­čiu pa­mėg­tu „Ke­dem Tish­rei“švei­tik­liu – ja­me nė­ra dirb­ti­nių che­mi­nių me­džia­gų, tai eko­lo­giš­kas, vi­siš­kai na­tū­ra­lus pro­duk­tas. Mėgs­tu vei­do ma­sa­žą – su kos­me­to­lo­ge su­si­tin­ku kar­tą per mė­ne­sį Fle­bo­lo­gi­jos kli­ni­ko­je. Kas svar­biau­sia ren­kan­tis kos­me­ti­ką?

Svar­biau­sia, kad tik­tų: esu aler­giš­ka, tad vi­suo­met pa­si­do­miu, ar kre­mo su­dė­ty­je nė­ra mig­do­lų ir avo­ka­dų. Jū­sų plau­kai bu­vo il­gi, o da­bar vos au­sis den­gia!

Die­vi­nu trum­pą šu­kuo­se­ną! Bet ji rei­ka­lau­ja daug prie­žiū­ros. Kar­tą per mė­ne­sį lan­kau­si gro­žio sa­lo­ne, nuo­sta­bi meis­t­rė Auš­ri­nė Tri­mo­nie­nė jau daug me­tų rū­pi­na­si ma­no plau­kais. Ne­ga­liu iš­ei­ti iš na­mų ne­iš­trink­ta gal­va. Nuo ma­žų die­nų ma­ma sa­ky­da­vo, kad mo­te­rų pa­sau­ly­je svar­biau­sia – šva­rūs plau­kai ir gra­žūs ba­tai, o vi­sa ki­ta – kaip iš­ei­na ( kva­to­ja­si). To­dėl juos plau­nu kas­dien, gal ket­ve­rius me­tus te­pu mai­ti­na­muo­ju „Bre­lil“alie­ju­mi, nes jis ne­pa­kei­čia­mas: plau­kai bliz­ga kaip re­kla­mo­je ( juo­kia­si). Šam­pū­nų daž­niau­siai par­si­ve­žu iš už­sie­nio, bet ne­tu­riu ypa­tin­gų – kas mė­ne­sį kei­čiu. Kai plau­kai svei­ki, bran­gių pra­ban­gių net ne­rei­kia. Ko­kią deko­ra­ty­vi­nę kos­me­ti­ką nau­do­ja­te kas­dien ir va­ka­re, kas svar­bu ją ren­kan­tis?

Va­ka­re nau­do­ju „Es­tee Lau­der Doub­le We­ar“ma­kia­žo pag­rin­dą, la­bai pa­tin­ka te­pa­mi kre­mi­niai „Di­or“skaista­lai. Die­ną sten­giuo­si ne­nau­do­ti ma­kia­žo pag­rin­do – lei­džiu odai pa­il­sė­ti.

An­ta­kiai, ma­nau, svar­biau­sia vei­do da­lis, juos tvar­kau­si pa­ti, o pa­ryš­ki­nu še­šė­liais. Blaks­tie­nų tu­šą kas mė­ne­sį iš­ban­dau vis ki­to­kį, ne­tu­riu mėgs­ta­mo. Kar­tais akis ap­ve­du pieš­tu­ku. Anks­čiau kas­dien pa­ryš­kin­da­vau skys­tu pieš­tu­ku, bet pa­ste­bė­jau, kad apie akis pil­na raukš­le­lių, o tai tik la­biau jas iš­ryš­ki­na. Ven­giu ši­to „gė­rio“( juo­kia­si).

Man ne­gai­la pi­ni­gų deko­ra­ty­vi­nei kos­me­ti­kai, svar­bu, kad ji bū­tų ko­ky­biš­ka, prieš pirk­da­ma vi­sa­da iš­ban­dau mė­gi­nu­kus. Tu­riu silp­ny­bę lūpų bliz­giams, na­mie ras­tu­mė­te gal dvi­de­šimt! Da­bar mė­gau­juo­si „Cla­rins“lūpų alie­ju­ku: jis gy­do, pa­so­ti­na vi­ta­mi­nais ir bliz­ge­sys iš­lie­ka vi­są die­ną. Dar ran­ki­nė­je vi­suo­met ne­šio­juo­si „Di­or Ad­dict Lip Maxi­mi­zer“, ku­ris lū­poms su­tei­kia put­lu­mo. Tai tar­si lūpų ma­sa­žas: jos pa­raus­ta, su­in­ten­sy­vė­ja krau­jo­t­a­ka ir ne­rei­kia jo­kių in­jek­ci­jų ( juo­kia­si)! Ar iš­kil­min­go­mis pro­go­mis sa­vo iš­vaiz­dą pa­ti­ki­te sti­lis­tams?

Iš­kil­min­go­mis pro­go­mis krei­piuo­si į sa­vo drau­gę Ag­nę Dze­ra­no­vą, ji man pa­da­ro va­ka­ri­nį ma­kia­žą. Šiaip ne­su iš tų mo­te­rų, ku­rios ski­ria daug dė­me­sio gro­žio sa­lo­nams, – daž­nai pa­ti pa­si­puo­šiu ir ren­gi­niams, ir fo­to­se­si­joms. Net sa­vo ves­tu­vių die­ną pa­si­da­riau šu­kuo­se­ną ( šyp­so­si). Į sti­lis­tus ne­si­krei­piu – do­miuo­si ma­da, o ir šiaip ma­nau, kad aš ge­riau­siai ži­nau, kas man tin­ka ir pa­tin­ka, ži­nau sa­vo komp­lek­sus, tad ge­riau­sia sti­lis­tė sau esu pa­ti ( kva­to­ja­si). Mėgs­tu di­des­nius dra­bu­žius, va­di­na­muo­sius over­sai­zi­nius. Su dy­džiu di­des­niu švar­ku ar džem­pe­riu jau­čiuo­si liek­na ir at­ro­dau liek­nes­nė. Ko­kiems kve­pa­lams tei­kia­te pir­me­ny­bę?

Esu pa­mi­šu­si dėl ry­tie­tiš­kų kva­pų. Vi­są jau­nys­tę kve­pi­nau­si „Thier­ry Mugler An­gel“, da­bar esu di­džiau­sia „Cos­tu­me Na­tio­nal Hom­me“fa­nė. Kve­pa­lai vy­riš­ki, bet man vis vien, – die­vi­nu tą kva­pą. Iš vy­rų net esu su­lau­ku­si komp­li­men­tų, kad kve­piu die­viš­kai ( juo­kia­si). Kas­die­nis gro­žio ri­tu­alas, be ku­rio ne­iš­ei­tu­mė­te iš na­mų?

Iš na­mų ne­iš­ei­čiau ne­iš­si­mau­džiu­si. Ir dar: ge­riu daug van­dens ir bū­ti­nai – du puo­de­lius juo­dos ka­vos. Ko­kios ge­ros jū­sų sa­vi­jau­tos su­de­da­mo­sios da­lys?

Ge­ra sa­vi­jau­ta man yra my­li­mas žmo­gus, mėgs­ta­ma veik­la ir po­zi­ty­vus po­žiū­ris į st­re­si­nes si­tu­aci­jas: kuo ma­žiau ner­vi­nie­si, tuo ge­riau jau­tie­si.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.