APIE KLINIKĄ „GRO­ŽIO CHI­RUR­GI­JA“

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Kau­ne ir Vil­niu­je įsi­kū­ru­sio­se kli­ni­ko­se „Gro­žio chi­rur­g­ja“dir­ban­tys bur­nos chi­rur­gai, odon­to­lo­gai ir or­to­don­tai ga­li at­sa­ky­ti į vi­sus su dan­tų prob­le­mo­mis su­si­ju­sius klau­si­mus ir pri­tai­ky­ti ge­riau­sią gy­dy­mo me­to­dą. Kli­ni­kos „Gro­žio chi­rur­gi­ja“spe­cia­lis­tų Šve­di­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Pran­cū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir ki­tur įgy­ta pa­tir­tis bei kli­ni­ko­je nau­do­ja­ma pa­žan­giau­sia me­di­ci­nos tech­ni­ka lei­džia pa­siū­ly­ti efek­ty­viau­sius ir sau­giau­sius gy­dy­mo bū­dus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.