Am­ži­nai kar­tu

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

DRAMA. Lie­tu­va, Ru­mu­ni­ja, 2016. Rež. Li­na Lu­žy­tė. Vaid.: Ga­bi­ja Ja­ra­mi­nai­tė, Dai­nius Ga­ve­no­nis, Ei­la Gry­bi­nai­tė, Ra­sa Sa­muo­ly­tė, Gied­rius Sa­vic­kas

Mo­ti­na, tė­vas ir duk­ra – iš pa­žiū­ros gra­ži šei­ma. Ta­čiau iš­ties jų gy­ve­ni­mas pa­na­šes­nis į tie­siog eg­zis­ta­vi­mą drau­ge po tuo pa­čiu sto­gu. Šia­me fo­ne sklei­džia­si nuo­la­ti­nės mo­ters pa­stan­gos kur­ti idea­lią šei­mą, ne­pra­ran­dant sa­vo­jo „aš“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.