Ai­da ir Dei­vi­das Na­vic­kai

Zmones - - Šeimos Albumas -

Lie­pos 14-ąją Pa­lan­gos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je jie pri­sie­kė am­ži­nai my­lė­ti ir bū­ti kar­tu. Jau­nie­ji vie­nas ki­tą ir mei­lę prieš tre­jus me­tus at­ra­do bū­tent Pa­lan­go­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.