VEIDAI IR VARDAI

Zmones - - Zmones -

Gab­rie­lė Rut­kau­skie­nė-Vas­ha, Bar­bo­ra Ja­ki­lai­tė ir Lau­ry­nas Šeš­kus, Mar­ty­nas Le­vic­kis, An­na Dou­kaJa­si­ke­vi­čius, Ka­ta­ži­na Zvon­ku­vie­nė, Mo­ni­ka Še­džiu­vie­nė, Rū­ta Ščio­go­le­vai­tė, Al­gir­das Ra­dze­vi­čius, Ed­var­das Žič­kus

Ro­ži­nė­mis ir rau­do­no­mis deko­ra­ci­jo­mis iš­puoš­tas „Ma­giš­kas na­me­lis“Kau­ne vir­to tik­ra prin­ce­sių pi­li­mi, o pag­rin­di­ne jos he­ro­je ta­po at­li­kė­jos Gab­rie­lės RUTKAUSKIENĖS-VASHOS (22) ir krep­ši­nin­ko Ro­nal­do Rut­kaus­ko (25) dukry­tė Ad­ri­ja (1), šven­tu­si ten sa­vo pir­mą­jį gim­ta­die­nį. Nors šven­tė bu­vo kur kas kukles­nė ne­gu va­sa­rą vy­ku­sios mer­gy­tės krikš­ty­nos, links­ma ir jau­ku bu­vo ne ma­žiau. „Nuo­tai­ką kiek ap­tem­dė tik tai, kad tė­ve­lis ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti šven­tė­je, nes jau iš­vy­ko žais­ti į Pran­cū­zi­ją, kur vi­si trys ir pra­lei­si­me at­ei­nan­čius me­tus. Bet sma­giau­sia bu­vo tai, kad Ad­ri­ja tą­dien pra­dė­jo vaikš­čio­ti! Ir pir­mą kar­tą pa­ra­ga­vo tor­to, jis jai la­bai la­bai pa­ti­ko“, – nu­si­šyp­so lai­min­ga ma­ma.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.