So­lan­ge Know­les Ne se­sers še­šė­ly­je

Tur­būt ne­leng­va bū­ti to­kios di­vos kaip Be­y­on­cé (36) jau­nes­nią­ja se­se­ri­mi, bet So­lan­ge KNOW­LES (31) ra­šo mu­zi­ką, kon­cer­tuo­ja fes­ti­va­liuo­se, iš­lei­do tris al­bu­mus.

Zmones - - Zmones -

Tre­čia­sis, per­nai pa­si­ro­dęs „A Se­at at the Tab­le“, ypač pa­lan­kiai įver­tin­tas ir kri­ti­kų, ir, kas svar­biau­sia, pir­kė­jų, va­di­na­mas svar­biau­siu dai­ni­nin­kės dar­bu. Ja­me daug kal­ba­ma apie juo­dao­dės mo­ters ta­pa­ty­bės ir ga­lios pa­ieš­kas, ne­pri­klau­so­my­bę, liū­de­sį ir iš­gi­ji­mą. Apie to­kius as­me­ni­nius ir drau­ge po­li­ti­nį už­tai­są tu­rin­čius da­ly­kus ji ne tik dai­nuo­ja. Šiai te­mai taip pat skir­tas So­lan­ge prak­ti­kuo­ja­mas ka­se­lių py­ni­mo menas ir „A Se­at at the Tab­le“ly­dė­jęs įspū­din­gas per­for­man­sas Niu­jor­ko Gug­gen­hei­mo mu­zie­ju­je, ku­ria­me da­ly­va­vo to­kios žvaigž­dės kaip Björk (So­lan­ge yra sa­kiu­si no­rin­ti bū­ti „kaip juo­dao­dė Björk“), Zoë Kra­vi­tz, Ja­nel­le Mo­náe.

Vie­na iš stip­riau­sių al­bu­mo dai­nų taip ir va­di­na­si „Don’t Tou­ch My Hair“– „Ne­liesk ma­no plau­kų“. Ka­se­lių py­ni­mą dai­ni­nin­kė va­di­na tam tik­ra me­no for­ma, gro­žio, kom­for­to, tra­di­ci­jų ap­raiš­ka, ypač ak­tu­alia juo­dao­dėms. So­lan­ge tuo už­si­ima nuo vai­kys­tės: jos ir Be­y­on­cé mo­ti­nai Ti­nai pri­klau­sė gro­žio sa­lo­nas „He­ad­li­ners“, gar­siau­sias vi­sa­me Hjus­to­ne. Bu­vi­mą ten So­lan­ge va­di­na vie­na iš as­me­ny­bę for­muo­jan­čių pa­tir­čių. Ji ma­tė, kaip mo­te­rys, už­su­ku­sios į „He­ad­li­ners“, pa­si­kei­čia. Čia ne tik bu­vo da­ro­mos šu­kuo­se­nos – čia bu­vo pa­sa­ko­ja­mos is­to­ri­jos ir tvy­ro­jo se­se­rys­tės dva­sia. Mer­gai­tei, ku­rios gal­va bu­vo pra­muš­ta šo­kiais, vai­dy­ba, plau­kio­ji­mu, ma­mos kir­pyk­la at­ro­dė iš­ties sau­gus prie­globs­tis.

So­lan­ge bu­vo pen­ke­ri ar še­še­ri, kai vy­res­nio­ji se­suo pra­dė­jo kil­ti svai­gi­nan­čiais ka­rje­ros laip­tais: jų tė­vas Matt­hew me­tė pre­ky­bos va­dy­bi­nin­ko dar­bą „Xe­rox“ir ta­po duk­ters gru­pės „Des­ti­ny’s Child“va­dy­bi­nin­ku. So­lan­ge, nuo ma­žens ir­gi die­vi­nu­si dai­na­vi­mą, pa­se­kė vy­res­nė­lės pė­do­mis. Pen­kio­li­kos ji pa­si­ro­dė kaip Be­y­on­cé šo­kė­ja vie­na­me iš „Des­ti­ny’s Child“tu­rų, da­ly­va­vo įra­šant 2001 me­tų gru­pės ka­lė­di­nį al­bu­mą „8 Da­ys of Ch­ri­st­mas“, o netru­kus pra­dė­jo kur­ti sa­va­ran­kiš­kai.

Jau­nė­lės ka­rje­ra iš pra­džių taip pat rū­pi­no­si tė­vas. 2002-ai­siais pa­si­ro­dė jos de­biu­ti­nis albumas „So­lo Star“, o dar po po­ros me­tų še­šio­lik­me­tė So­lan­ge iš­te­kė­jo už tre­jais me­tais vy­res­nio mo­kyk­los drau­go Da­nie­lio Smi­tho, la­bai grei­tai pa­g­im­dė sū­nų ir vos po tre­jų me­tų iš­si­sky­rė. Kaip vė­liau pa­ti pri­si­pa­ži­no, anks­ty­vos ve­dy­bos ir sky­ry­bos pa­dė­jo subręs­ti grei­čiau už bend­ra­am­žius.

Da­nie­liui Ju­le­zui Ju­do Smi­thui jau­nes­nia­jam ką tik su­ka­ko try­li­ka, o So­lan­ge, la­bai jau­na pa­aug­lio ma­ma, va­di­na

sa­vo at­ža­lą di­džiau­sia ir ne­ti­kė­ta gy­ve­ni­mo pa­lai­ma. Be­je, ji – dar ir lai­min­ga žmo­na: 2014-ai­siais iš­te­kė­jo už re­ži­sie­riaus Ala­no Fer­gu­so­no. Su Da­nie­lio tė­vu ir­gi ne­blo­gai su­ta­ria, bū­tent sū­naus la­bui, ir sten­gia­si au­gin­ti jį kar­tu. Da­nie­lis Smi­thas ban­dė pra­si­suk­ti mu­zi­kos pa­sau­ly­je, iš­lei­do repo al­bu­mą, di­džė­ja­vo, ta­čiau iš es­mės apie bu­vu­sį „po­ną Know­le­są“ži­no­ma ma­žai, o So­lan­ge ne­si­sten­gia šios spra­gos už­pil­dy­ti.

Yra dar vie­na te­ma, ku­ria ji ne­mėgs­ta kal­bė­tis su žur­na­lis­tais. Klau­si­mai apie Be­y­on­cé ne­pa­gei­dau­ja­mi, o dvi­gu­bas ta­bu – 2014 me­tų in­ci­den­tas pa­ke­liui iš Met­ro­po­li­ta­no mu­zie­jaus va­ka­rė­lio, kai So­lan­ge lif­te už­si­puo­lė se­sers vy­rą – rep­e­rį ir mu­zi­kos mag­na­tą Jay-Z. Prieš po­rą mė­ne­sių ji sau­sai pa­ko­men­ta­vo si­tu­aci­ją vie­nam por­ta­lui – tai bu­vęs vien­kar­ti­nis ne­su­si­pra­t­i­mas, iki jo ir po to jie­du su Jay-Z su­ta­rė ir su­ta­ria pui­kiai.

Ki­ti šeimos na­riai – ki­tas rei­ka­las. Dvi dai­nos iš pa­sta­ro­jo al­bu­mo („Ti­na Taught Me“– „Ti­na ma­ne mo­kė“ir „Dad Was Mad“– „Tė­tis bu­vo iš­pro­tė­jęs“) skir­tos mo­ti­nai ir tė­vui. Net trum­pos So­lan­ge gast­ro­lės „Orion’s Ri­se“– iš as­me­ni­nių is­to­ri­jų lo­by­no. Pa­gal šeimos is­to­ri­ją Know­le­sai pra­dė­jo sa­vo pir­ma­gi­mę Egip­te, ap­si­lan­kę Gi­zos pi­ra­mi­dė­se, o trys di­džiau­sios iš jų pa­sta­ty­din­tos at­si­žvel­giant į Orio­no žvaigž­dy­no po­zi­ci­ją. Žo­džiu, šis dan­gaus ob­jek­tas So­lan­ge svar­bus, ne­se­niai ant jos de­ši­nės ran­kos net at­si­ra­do ta­tuiruo­tė, at­kar­to­jan­ti tri­jų Orio­no dir­žo žvaigž­džių po­zi­ci­ją.

Na taip, ji vi­sa­da mė­go ypa­tin­gas is­to­ri­jas, jos įkvė­pė ir dai­nų teks­tus. Da­lį nau­jo­jo al­bu­mo dai­ni­nin­kė net įra­šė Niu Ai­bi­ri­jo­je, Lui­zia­no­je, kur kaž­ka­da gy­ve­no jos se­ne­liai iš mo­ti­nos pu­sės, iš gim­tų­jų vie­tų iš­stum­ti kuk­luks­kla­no (jos ma­ma Ce­les­ti­ne (Ti­na – su­trum­pin­tas var­das) jau gi­mė Tek­sa­se). Pa­ti So­lan­ge su šei­ma įsi­kū­ru­si le­gen­do­mis gar­sė­jan­čia­me Nau­ja­ja­me Or­le­ane, tai­gi įkvė­pi­mo tik­rai ne­pri­trūks.

Į sa­vo ves­tu­ves So­lan­ge Know­les ir Ala­nas Fer­gu­so­nas at­my­nė dvi­ra­čiais

Ka­se­lių py­ni­mas dai­ni­nin­kei – dau­giau nei lais­va­lai­kio po­mė­gis: So­lan­ge jį va­di­na sa­vo­tiš­ka me­no for­ma

So­lan­ge (de­ši­nė­je) ir Be­y­on­cé ka­rje­ros pra­džio­je, 2001-ai­siais Se­se­rys, ko­le­gės ir ge­riau­sios drau­gės – bend­ras Be­y­on­cé ir So­lan­ge Know­les pa­si­ro­dy­mas 2014-ųjų Kou­če­los fes­ti­va­ly­je

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.