ŽINIOS

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

ANTRAS. Ie­va (29) ir Ro­lan­das (33) MAC­KE­VI­ČIAI jau grei­tai sū­puos ant­rą kū­di­kį, ra­šo Žmonės.lt. Po­ros pir­ma­gi­miui Mo­tie­jui pa­va­sa­rį su­kaks ket­ve­ri.

DUKRA I. Jus­tė (28) ir Da­rius (33) PIN­KE­VI­ČIAI su­lau­kė šei­mos pa­gau­sė­ji­mo. Ži­nia – nuo­trauka su kū­di­kio ve­ži­mė­liu – so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­si­da­li­jo lai­min­ga ma­ma, ra­šo Žmonės.lt. Bi­čiu­liai svei­ki­no po­rą su­si­lau­kus duk­ters.

DUKRA II. So­fio GELAŠVILINIŪNIAVĖ (22) su vy­ru Do­mi­ny­ku NIŪ­NIA­VA (24) ant­ra­die­nio ry­tą džiau­gė­si pa­sau­lį išvy­du­sia dukra, pra­ne­ša Žmonės.lt. Po­ra ją pa­va­di­no Ema­nu­e­le Va­le­ri­ja.

ATVIRAI. Ša­rū­nas BAR­TAS (53) su­lau­kė kal­ti­ni­mų dėl sek­su­a­li­nio smur­to. Apie ki­no re­ži­sie­riaus prie­var­tą, ku­rią pa­ty­rė prieš pen­ke­rius me­tus, so­cia­li­nia­me tink­le pas­kel­bė ak­to­rė Ju­li­ja Ste­po­nai­ty­tė (25). Prie jos liu­di­ji­mo pri­si­jun­gė dai­li­nin­kė Pau­lė Bo­cul­lai­tė (27) ir sa­vo pri­si­pa­ži­ni­mu pa­si­da­li­jo na­no­ok.lt.

MISIJA. Ra­mū­nas VYŠ­NIAUS­KAS (41), lai­do­je „Ki­tu kam­pu“pri­si­min­da­mas aud­rin­gus va­ka­rė­lius su gar­siais bend­ra­žy­giais, pa­at­vi­ra­vo: „Vi­so bū­re­lio misija bu­vo teik­ti mo­te­rims džiaugs­mą. Ir mums ėjo­si pui­kiai.“

LAIMĖ. Ma­ri­jus MI­KU­TA­VI­ČIUS (46) lai­do­je „Le­gen­di­nės le­gen­dos“sa­kė, kad bū­na lai­min­giau­sias žmo­gus pa­sau­ly­je, kai vie­no­je ran­ko­je tu­ri bu­te­lį pie­no, o ki­to­je – ba­to­ną ar­ba bul­vių. Ir ap­gai­les­ta­vo, jog dėl sa­vo iš­vaiz­dos te­tu­ri vie­ną nu­si­skun­di­mą: „No­rė­čiau už­siau­gin­ti to­kią barz­dą kaip ku­ni­gaikš­tis Vy­tau­tas, bet ne­au­ga ir da­ryk, žmo­gau, ką no­ri.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.