Ma­lo­niau­sia bū­se­na

Ži­nia, kad ak­to­rius Ale­cas BALD­WI­NAS (59) su žmo­na Hi­la­ria (33) tu­rės ket­vir­tą vai­ką, nie­ko per­ne­lyg ne­nu­ste­bi­no. Ki­taip nei at­vi­ras lai­min­gos ma­my­tės pri­si­pa­ži­ni­mas, esą šis kūdikis bū­sian­ti... pir­mo­ji pla­nuo­ta jųd­vie­jų at­ža­la.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Nie­ka­da ne­svars­čiau, kiek no­rė­čiau tu­rė­ti at­ža­lų. Nie­ka­da ne­su­si­mąs­čiau, kiek už­au­gin­čiau. Ta­čiau jie man vi­sa­da la­bai la­bai pa­ti­ko, – trumpai drū­tai pa­reiš­kė Hi­la­ria Bald­win, pra­neš­da­ma apie ei­li­nį šei­mos pa­gau­sė­ji­mą. – Man pa­tin­ka pats nėš­tu­mas. Tai tik­rai pui­ki bū­se­na. Ma­nęs nė kiek ne­trik­do kū­no po­ky­čiai, o po nėš­tu­mo sma­gu su­si­grą­žin­ti bu­vu­sias for­mas.“

Mal­jor­ko­je gi­mu­si jo­gos gu­ru ir ra­šy­to­ja Hi­la­ria Lynn Tho­mas ir ne­leng­vu bū­du gar­sė­jan­tis ak­to­rius su­si­tuo­kė 2012-ai­siais, o pir­ma­gi­mės Car­men Gab­rie­los (4) su­si­lau­kė 2013-ųjų rug­pjū­tį. Ne­pra­ėjus nė dve­jiems me­tams, jų na­muo­se jau krykš­ta­vo Ra­fa­elis Tho­mas (2), o per­nai rug­sė­jį pa­sau­lį išvy­do Leo­nar­do Án­ge­las Char­le­sas (1). Esą vos jam gi­mus, Hi­la­ria su Ale­cu pra­dė­jo gal­vo­ti apie dar vie­ną kū­di­kį, ta­čiau šį­kart nu­ta­rė ne pa­si­kliau­ti li­ki­mu, o pla­nuo­ti nėš­tu­mą. Re­zul­ta­tas – trečias sū­nus, ku­ris pa­sau­lį tu­rė­tų iš­vys­ti pa­va­sa­rį.

Prieš pa­si­da­ly­da­mi nau­jie­na su ger­bė­jais, ma­ma ir tė­tis apie tai kal­bė­jo­si su vy­riau­sia dukra. Ži­nia apie gim­sian­tį dar vie­ną vai­ką mer­gai­tę ir­gi la­bai pra­džiu­gi­no, net te­ko il­gai įti­ki­nė­ti, kad kol kas ne­pa­sa­ko­tų apie tai mo­kyk­lo­je. De­ja, jai ne­pa­ti­ko, kad na­muo­se bus dar vie­nas bro­liu­kas – no­ri se­sės. To­dėl nors vie­ną jau tu­ri – Ale­co Bald­wi­no duk­rą Ire­land (22) iš pir­mo­sios san­tuo­kos su ak­to­re Kim Ba­sin­ger, Car­men jau da­bar ver­čia tė­vus pa­mąs­ty­ti apie penk­tą at­ža­lą. Ir tai, anot Hi­la­rios, vi­sai „svars­ty­ti­nas klau­si­mas“.

Tie­sa, mo­te­ris su­lau­kė ir pa­šai­pų. „Žmonės kalba, esą mes tik­riau­siai to­kie ti­kin­tys ka­ta­li­kai, kad gim­dy­si­me tiek vai­kų, kiek Die­vas duos, – sa­kė ji žur­na­lui „Peo­p­le“. – Ar­ba kad gim­dy­da­ma at­ža­las ban­dau pri­riš­ti vy­rą ir iš­melž­ti iš jo vi­sus pi­ni­gus. Ta­čiau toks po­žiū­ris man vi­sai ne­su­pran­ta­mas – jei no­rė­čiau jo pi­ni­gų, ne­gim­dy­čiau, nes vai­kai – bran­gus ma­lo­nu­mas.“

No­ro tu­rė­ti gau­sią šei­mą nie­ka­da ne­slė­pė ir Ale­cas Bald­wi­nas, ku­ris au­go su tri­mis bro­liais ir dviem se­se­ri­mis. „Apie vai­kus pra­dė­jau gal­vo­ti tą pa­čią aki­mir­ką, kai 2011-ai­siais pir­mą sy­kį pa­ma­čiau Hi­la­rią, – pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai tvir­ti­na ak­to­rius. – At­si­me­nu, gu­lė­jau tą va­ka­rą lo­vo­je ir ban­džiau įsi­vaiz­duo­ti, kaip leis­čiau lai­ką su mū­sų at­ža­lo­mis ir kiek jų tu­rė­tų bū­ti... Taip, mes su žmo­na daug dir­ba­me, kad ši abie­jų sva­jo­nė iš­si­pil­dy­tų... Tai – nuo­sta­bu, ne­pa­kar­to­ja­ma, fan­ta­s­tiš­ka!“

Ne­tru­kus po to, kai pas­kel­bė sma­gią ži­nią, Ale­cas ir Hi­la­ria Bald­wi­nai ap­si­lan­kė El­to­no Joh­no AIDS fon­do ren­gi­ny­je – pla­čios suk­ne­lės klos­tės slė­pė dar ne­di­de­lį mo­ters pil­vu­ką

Ži­nią apie bū­si­mą šei­mos pa­gau­sė­ji­mą vi­si pen­ki Bald­wi­nai at­šven­tė ska­nau­da­mi įspū­din­gą tor­tą

Aki­vaiz­dus įro­dy­mas: Hi­la­ria Bald­win pa­vie­ši­no šią nuo­trau­ką ins­tag­ra­me

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.