Ne­si­bai­gian­ti ko­va

Gy­ve­ni­mas nuo­la­ti­nio dė­me­sio cent­re, skan­da­lai, šei­my­ni­nės dra­mos, li­gos, vie­nas ki­tą ve­jan­tys dar­bai... Gal­būt ki­ta bū­tų pa­lū­žu­si, ta­čiau ro­ke­rio Oz­zy Os­bour­ne’o (68) žmo­na Sha­ron OS­BOUR­NE (65) ti­ki­na, kad ki­taip gyventi net ir ne­su­ge­bė­tų.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Mes nie­ka­da ne­bu­vo­me ir ne­tap­si­me tra­di­ci­ne mies­čio­niš­ka šei­ma, – pa­čio­je in­ter­viu žur­na­lui „Event“pra­džio­je pa­ti­ki­na mu­zi­kos va­dy­bi­nin­kė, pro­diu­se­rė ir bri­tų te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „X Fak­to­rius“tei­sė­ja. – Nė­ra da­ly­kų, ku­rių vie­nas ki­tam ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti ar vie­nas dėl ki­to pa­da­ry­ti. Nė se­kun­dės ne­su pa­si­gai­lė­ju­si ir dėl to, kad nie­ko nie­ka­da ne­slė­pė­me nuo sa­vo vai­kų. Bū­tent to­dėl esa­me ne­įti­kė­ti­nai ar­ti­mi. Jei jau vi­sai atvirai, vi­sa­da la­bai įta­riai žiū­riu į to­bu­las šei­mas – kiek te­ko pa­tir­ti, bū­tent už gra­žaus fa­sa­do sle­pia­si pa­čios bai­siau­sios ir bjau­riau­sios pa­slap­tys. O mes vi­sa­da esa­me at­vers­ta kny­ga.“

Ži­no­ma, ši pui­kiai at­ro­dan­ti ir ste­bė­ti­nai kan­dų lie­žu­vį tu­rin­ti mo­te­ris pri­pa­žįs­ta, kad leng­va jai tik­rai ne­bu­vo. Nei vai­kys­tė­je, kai au­go mu­zi­kos va­dy­bi­nin­ko Do­no Ar­de­no ir šo­kė­jos Ho­pe šei­mo­je („Kar­tais bu­vo pi­ni­gų, kar­tais ne, ta­čiau mes, vai­kai, iš tė­vų ne­si­ti­kė­jo­me nei ei­nant į mo­kyk­lą įde­da­mos pil­nos prieš­pie­čių dė­žu­tės, nei švel­nių ap­ka­bi­ni­mų“), nei iš­te­kė­jus už Oz­zy. Nuo drau­gys­tės su šiuo „monst­ru“, anot Sha­ron, ją at­kal­bi­nė­jo vi­si, kas tik ne­tin­gė­jo. „Iki šiol pa­me­nu, kaip pa­čio­je mū­sų ro­ma­no pra­džio­je, 1979-ai­siais, man sa­kė: „Kur len­di? Ši­tas pra­si­gė­ręs mu­š­ei­ka – tik vi­sa­tos šiukš­lė, ne­ver­ta ta­vo dė­me­sio.“Ta­čiau jų ne­klau­siau, gal­vo­jau, kad kas jau kas, bet aš su jo trū­ku­mais su­si­do­ro­siu. Nekly­dau – aš tik­rai pa­da­riau tai, ką no­rė­jau“, – konsta­tuo­ja Sha­ron. Aki­vaiz­dus jos žo­džių įro­dy­mas – ne­se­niai po­ra, ku­rios bend­ras tur­tas ver­ti­na­mas be­veik 190 mi­li­jo­nų eu­rų, at­šven­tė 35-ąsias san­tuo­kos me­ti­nes ir, kaip ti­ki­na Oz­zy, jų san­ty­kiai dar nie­ka­da

ne­bu­vo to­kie stip­rūs.

Tik kol na­muo­se įsi­vy­ra­vo idi­lė, ku­ri yra šian­dien, ne tik pra­bė­go daug me­tų, bet ir iš­si­lie­jo daug krau­jo. Tie­sa, Sha­ron ti­ki­na nie­ka­da ne­si­jau­tu­si šei­my­ni­nės prie­var­tos au­ka. Net po gar­sio­jo vy­ro ban­dy­mo ją pa­smaug­ti. „San­tuo­kos pra­džio­je mes nuo­la­tos pe­šė­mės. My­lė­jo­me vie­nas ki­tą be pro­to, ta­čiau abu mė­go­me san­ty­kius aiš­kin­tis ne lie­žu­viais, o kumš­čiais. Juk už­au­go­me to­kio­je ap­lin­ko­je. Ma­no tė­vas bu­vo smur­tau­ti mėgs­tan­tis žmo­gus. Jis val­dė bai­me. Nuo vai­kys­tės bu­vau mu­ša­ma ir ma­čiau, kaip bu­vo mu­ša­mi ki­ti. To­dėl net ne­abe­jo­jau, jog keik­tis yra nor­ma­lu, o jei su­pyks­ti, ge­riau­sia iš­ei­tis tie­siog vož­ti! Taip, pa­me­nu ry­tą, kai pa­bu­dau be dvie­jų prie­ki­nių dan­tų... Kar­tais san­ty­kius aiš­kin­da­vo­mės net per Oz­zy kon­cer­tus – tarp dai­nų jis at­bėg­da­vo į už­ku­li­sius... Ne­sa­kau, kad taip gyventi ge­rai, ne­sa­kau, kad tai – sek­ti­nas pa­vyz­dys, ta­čiau to­kie jau mes bu­vo­me.“

Mo­te­rį džiu­gi­na, kad nors šei­my­ni­nių dra­mų bu­vo, san­ty­kiai su vi­so­mis tri­mis at­ža­lo­mis – tiek su vie­šu­mo ven­gian­čia vy­res­nė­le Ai­mee (34), tiek su Kel­ly (33) bei Jac­ku (32), ku­rie ir pa­tys tu­rė­jo įveik­ti sa­vo de­mo­nus, – yra tie­siog pui­kūs. De­ja, jos pa­čios san­ty­kiai su tė­vu ga­lu­ti­nai pa­blo­gė­jo, kai bū­da­ma vos aš­tuo­nio­li­kos pa­mi­lo iš Do­no Ar­de­no ku­ruo­ja­mos gru­pės „Black Sab­bath“dėl al­ko­ho­liz­mo iš­mes­tą Oz­zy ir ta­po jo va­dy­bi­nin­ke. Tais lai­kais, kai mo­te­ris, nu­spren­du­si dirb­ti pra­mo­gų vers­lo pa­sau­ly­je, te­ga­lė­jo tap­ti ne­bent sek­re­to­re, „įžū­lia­jai“Sha­ron tik­rai ne­bu­vo leng­va. „Ko­ne kas­dien gir­dė­jau žo­džius: „Kodėl tau, po vel­nių, ne­nu­me­tus svo­rio ir ne­pa­g­im­džius kū­di­kio, užuot or­ga­ni­za­vus ši­to ši­kniaus kon­cer­tus?“Kai 1996-ai­siais ban­džiau su­si­tar­ti dėl Oz­zy pa­si­ro­dy­mo „Lol­la­pa­lo­oza“fes­ti­va­ly­je, jie tik ty­čio­jo­si iš ma­nęs ir ne­si­lei­do į kal­bas. Ką gi, pra­dė­jau reng­ti „Ozz­fest“– lai­kui bė­gant jis ta­po vie­nu di­džiau­sių ro­ko mu­zi­kos fes­ti­va­lių. Da­bar net ne­abe­jo­ju: jei bū­čiau tu­rė­ju­si švel­nes­nę vai­kys­tę, ne­bū­čiau iš­gy­ve­nu­si“, – ne­sle­pia Sha­ron.

Jei ji ne­bū­tų bu­vu­si to­kia tvir­ta, var­gu ar bū­tų iš­t­vė­ru­si ir san­tuo­ką su ne­val­do­mu ro­ke­riu, ir du de­šimt­me­čius be­si­tę­su­sį konf­lik­tą su gim­dy­to­ju (kai pa­čio­je san­tuo­kos su Oz­zy pra­džio­je tik­ras tė­vas ją už­p­ju­dė šu­ni­mis, Sha­ron net įvy­ko per­si­lei­di­mas – vie­nas iš tri­jų, ku­riuos te­ko pa­tir­ti). Os­bour­ne’ai iš­gy­ve­no di­džiu­lį po­pu­lia­ru­mą, MTV ka­na­le ro­dy­tą rea­ly­bės šou, Sha­ron dvy­li­ka­pirš­tės žar­nos vė­žį, abie­jų krū­tų am­pu­ta­ci­ją, Oz­zy ava­ri­ją ir ne­iš­ti­ki­my­bę, ne­si­bai­gian­čias vai­kų li­gas bei pri­klau­so­my­bes. Ta­čiau ši skaus­min­ga pra­ei­tis Sha­ron ne­truk­do mė­gau­tis da­bar­ti­niu gy­ve­ni­mu. Ne­se­niai jai at­lik­tos vei­do odos tem­pi­mo ir skran­džio ma­ži­ni­mo ope­ra­ci­jos. Ir apie tai ji kalba atvirai – kaip ir apie vi­sa ki­ta. „Da­rau tai tik dėl sa­vęs, – ti­ki­na ne­nu­ils­tan­ti ko­vo­to­ja. – Me­tų me­tus at­ro­džiau kaip Um­pa Lum­pa iš is­to­ri­jos apie Čar­lį ir šo­ko­la­do fab­ri­ką, o da­bar pa­ga­liau no­riu jaus­tis ne tik lai­min­ga, bet ir gra­ži.“

Su vai­kais Jac­ku ir Kel­ly bri­tiš­ko­jo „X Fak­to­riaus“fil­ma­vi­me Sha­ron, Oz­zy ir jųd­vie­jų pir­ma­gi­mė Ai­mee 1984-ai­siais, ato­sto­gų Pran­cū­zi­jo­je me­tu Sha­ron ir Oz­zy – jau 35 me­tai drau­ge. Mo­te­ris sa­ko, kad kar­tais ir jai pa­čiai ne­leng­va tuo pa­ti­kė­ti

Pa­mirš­ti nuo­skau­das: 2002-ai­siais su tė­vu le­gen­di­niu mu­zi­kos va­dy­bi­nin­ku Do­nu Ar­de­nu. Pas­ku­ti­nius ket­ve­rius gy­ve­ni­mo me­tus (Ar­de­nas mi­rė 2007-ai­siais) vy­ras sir­go Alz­hei­me­rio li­ga ir bū­tent Sha­ron pa­den­gė jo prie­žiū­ros bei gy­dy­mo iš­lai­das

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.