Ka­ra­lie­nė Eli­za­be­th II ir prin­cas Phi­li­pas

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir ka­ra­liš­ko­ji šei­ma mi­ni ka­ra­lie­nės Eli­za­be­th II (91) ir prin­co Phi­li­po (96) sep­ty­nias­de­šim­tą­sias ves­tu­vių me­ti­nes. Yra ką švęs­ti: nė vie­na po­ra, val­džiu­si Ang­li­ją, ne­bu­vo su­sie­ta san­tuo­kos taip il­gai!

Zmones - - Šiame Numeryje: -

70-osios ves­tu­vių me­ti­nės

Be­si­bai­gian­tis ru­duo bu­vo ne­leng­vas ka­ra­liš­ka­jai šei­mai – skandalas dėl Jos Di­de­ny­bės in­ves­ti­ci­jų leng­va­ti­nio ap­mo­kes­ti­ni­mo zo­no­je, dvipra­smiš­ki prin­co Har­ry ir Meg­han Mark­le san­ty­kiai, nu­te­kė­ję ka­ra­lie­nės skry­džių marš­ru­tai iš Hitrou oro uos­to. Ne­ga­li sa­ky­ti, kad pi­kan­tiš­kų is­to­ri­jų ne­bū­ta anks­čiau (Ang­li­jos mo­nar­chi­jos biog­ra­fi­ja – be­ga­li­nė sky­ry­bų, mir­čių ir nu­kirs­tų gal­vų istorija), ta­čiau ka­ra­liams šian­dien ke­lia­mi di­des­ni rei­ka­la­vi­mai ne­gu ne to­kio­je jau to­li­mo­je se­no­vė­je. Ir nors bri­tų ka­ra­liš­ko­ji šei­ma – pel­nin­gas eks­por­to pro­duk­tas ir tu­ris­tų trau­kos ele­men­tas, vis pa­si­girs­ta klau­si­mas: o kam gi Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai toks ne­pi­gus ata­viz­mas?!

Kol gy­va Jos Di­de­ny­bė, tie bal­sai ga­na ty­lūs. Kaip bus at­ei­ty­je – pa­ro­dys lai­kas, o kol kas ka­ra­liš­ko­ji po­ra su­tei­kia dar vie­ną pro­gą švęs­ti. Tie­sa, pla­ti­ni­nis ju­bi­lie­jus mi­ni­mas ga­na kuk­liai. Ka­ra­liš­ko­ji mo­ne­tų ka­lyk­la iš­lei­do ju­bi­lie­ji­nes 5 ir 20 sva­rų ster­lin­gų mo­ne­tas su prin­co ir ka­ra­lie­nės pro­fi­liais. Lon­do­no ku­li­na­ri­jos mo­kyk­los „Le Cor­don Bleu“auk­sa­ran­kiai meis­trai iš­ke­pė tri­jų met­rų aukš­čio tor­tą iš 700 kiau­ši­nių ir 18 lit­rų ro­mo – ko­pi­ją to, ku­riuo sve­čiai an­dai vai­ši­no­si per ves­tu­ves. Vir­šu­ti­nis sluoks­nis – do­va­na ka­ra­liš­ka­jai šei­mai, ki­ti trys bus iš­da­ly­ti lab­da­ros įstai­goms ir li­go­ni­nėms.

Ki­taip nei šven­čiant auk­si­nes ir dei­man­ti­nes me­ti­nes, iš­tai­gin­gų ren­gi­nių ne­bus, tik ne­di­de­lis va­ka­rė­lis šei­mai ir drau­gams Vin­dzo­ro rū­muo­se. Sa­ko­ma, jog se­no­ji po­ra per­ne­lyg pa­var­gu­si, be to, dau­ge­lio ar­ti­mų bi­čiu­lių, ku­riuos no­rė­tų ma­ty­ti šven­tė­je, jau ne­bė­ra. Vien per pa­sta­ruo­sius dvy­li­ka mė­ne­sių ka­ra­lie­nė pra­ra­do dvi ar­ti­mas bi­čiu­les – Eli­za­be­th Long­man ir jos pus­se­se­rę Mar­ga­ret Rho­des. Taip pat prin­co Phi­li­po pus­se­se­rę gra­fie­nę Mount­bat­ten. O juk 1947 me­tų lap­kri­čio 20 die­ną Vest­mins­te­rio aba­ti­jo­je, kur tuo­kė­si ta­da dar prin­ce­sė Eli­za­be­th ir Edin­bur­go her­co­gas Phi­li­pas Mount­bat­te­nas, su­si­rin­ko per du tūks­tan­čius sve­čių, tarp jų bu­vo še­ši ka­ra­liai ir sep­ty­nios ka­ra­lie­nės. Dar 200 mi­li­jo­nų klau­sė­si per ra­di­ją trans­liuo­ja­mos ce­re­mo­ni­jos.

Ro­man­tiš­ka po­ros mei­lės istorija ne kar­tą ap­ra­šy­ta ir ro­dy­ta fil­muo­se. Se­ria­las „Ka­rū­na“ro­do­mas ir da­bar, o In­grid Se­ward, žur­na­lo „Ma­jes­ty“, au­to­ri­te­tin­go mėn­raš­čio, skir­to Eu­ro­pos aris­to­kra­ti­jai, vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė, pa­ra­šė kny­gą „My Hus­band and I“, dar kar­tą pri­me­nan­čią, kaip try­li­ka­me­tė ka­ra­liaus Jur­gio VI pir­ma­gi­mė su­ti­ko šau­nų aš­tuo­nio­lik­me­tį ka­ro lai­vy­no lei­te­nan­tą, ant­ros ei­lės pus­bro­lį ir Grai­ki­jos bei Da­ni­jos prin­cą, tie­sa, be rea­laus sos­to.

Prin­co tė­vas, Grai­ki­jos ka­ra­lius Kons­tan­ti­nas I, bu­vo

pri­vers­tas at­si­sa­ky­ti sos­to po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro, šei­ma bė­go iš ša­lies be cen­to ki­še­nė­je. Ang­li­jo­je prin­co mo­ti­na su­sir­go pro­to ne­ga­lia, tė­vas pa­li­ko šei­mą ir be­veik atvirai ap­si­gy­ve­no su mei­lu­že. Phi­li­pas lei­do vai­kys­tę in­ter­na­ti­nė­se mo­kyk­lo­se, o pas­kui įsto­jo į Dart­mu­to ka­ra­liš­ką­jį jū­rų lai­vy­no ko­le­džą, ja­me 1939-ųjų va­sa­rą ir ap­si­lan­kė ka­ra­lius Jur­gis VI su dukra.

Už­si­mez­gė laiš­kų ro­ma­nas, prin­ce­sė Eli­za­be­th pa­si­sta­tė gra­žio­jo pus­bro­lio port­re­tą prie lo­vos. Ir nors ne vie­nas ka­ra­liaus pa­ta­rė­jas tei­gė, kad jau­na­sis Grai­ki­jos prin­cas, gra­žus kaip Apo­lo­nas ar ki­no žvaigž­dė, – ne­tin­ka­ma par­ti­ja bū­si­ma­jai ka­ra­lie­nei, ka­da gi mei­lė klau­sė pa­ta­rė­jų?! O ir prin­cas nar­siai ati­tar­na­vo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tus jū­rų lai­vy­ne – tai tu­rė­jo pri­til­dy­ti skep­ti­kus, be­si­pik­ti­nu­sius Phi­li­po vo­kiš­ku­mu (jo gys­lo­mis te­ka Schles­wi­gų, Hols­t­ei­nų, Son­der­bur­gų ir Glucks­ber­gų krau­jas, se­se­rys bu­vo iš­te­kė­ju­sios už vo­kie­čių aris­to­kra­tų, na­cių par­ti­jos na­rių).

1946 me­tais Ško­ti­jo­je Phi­li­pas pa­pra­šė sa­vo prin­ce­sės ran­kos, ir ji iš­kart pa­sa­kė „taip“. Tė­vas dar mė­gi­no rei­ka­lau­ti pa­lū­kė­ti – jam at­ro­dė, kad prin­ce­sė, ką tik at­šven­tu­si dvi­de­šimt­me­tį, per jau­na. Ka­ra­lie­nė mo­ti­na ir­gi ne­bu­vo su­ža­vė­ta bū­si­mo­jo žen­to, ku­rį va­di­no hu­nu (vė­liau nuo­mo­nę pa­kei­tė ir lai­kė jį tik­ru ang­lų džen­tel­me­nu). Ta­čiau įsi­my­lė­ju­si prin­ce­sė ne­ke­ti­no nu­si­leis­ti ir 1947-ųjų lie­pą ka­ra­lius ir ka­ra­lie­nė pas­kel­bė apie su­ža­dė­tu­ves.

Pa­si­reng­ti ka­ra­liš­ko­sioms tuok­tu­vėms (ir lai­mė­ti pa­val­di­nių pa­lan­ku­mą: pa­gal vie­ną laik­raš­čio ap­klau­są, 40 pro­cen­tų skai­ty­to­jų bu­vo prieš Phi­li­pą) bu­vo li­kę pen­ki mė­ne­siai. Per juos rei­kė­jo pa­si­siū­din­ti suk­ne­lę – te­be­ga­lio­jo ka­ro me­tų ap­ri­bo­ji­mai ir vi­sos ša­lies mer­gi­nos, su­jau­din­tos prin­ce­sės is­to­ri­jos, siun­tė jai sa­vo ku­po­nus įsi­gy­ti au­di­nio. Tie­sa, pa­gal ki­tus šal­ti­nius, 200 to­kių ku­po­nų ka­ra­liš­ka­jai šei­mai sky­rė vy­riau­sy­bė. Kad ir kaip bū­tų bu­vę, Nor­ma­no Hart­nel­lo su­kur­tas dramb­lio kau­lo spal­vos šil­ko ap­da­ras, siu­vi­nė­tas per­lais, įėjo į ma­dos is­to­ri­ją. O jau­ni­kis – ne­tur­tin­gas it baž­ny­čios pe­lė, iš­va­lė pa­ra­di­nę ka­ri­nin­ko uni­for­mą ir – sklan­do gan­dų – ėjo prie al­to­riaus su­ady­to­mis ko­ji­nė­mis.

Bet tai bu­vo ge­ras žen­klas po­rai, per sep­ty­nis de­šimt­me­čius at­lai­kiu­siai ne­ma­žai iš­ban­dy­mų – nuo ne­ti­kė­tos ka­ra­liaus Jur­gio VI mir­ties, kai per vie­ną nak­tį prin­co my­li­ma mo­te­ris stai­ga ta­po Jos Di­de­ny­be Eli­za­be­th II, iki san­tuo­kos prob­le­mų, nuo ne­su­ta­ri­mų, kaip au­gin­ti vai­kus, iki spren­di­mų, kaip su­si­do­ro­ti su skan­da­lais, per­se­kio­ju­siais šei­mą vi­są ant­rą­ją XX am­žiaus pu­sę. Kas pa­sa­kys, kiek prin­cui kai­na­vo pa­stan­gos vi­sa­da lai­ky­tis už žmo­nos nu­ga­ros ir gro­ti antruo­ju smui­ku (kaž­ka­da jis skun­dė­si esąs vie­nin­te­lis vy­ras vi­so­je Ang­li­jo­je, ne­ga­lė­jęs duo­ti vai­kams sa­vo pa­var­dės).

Apie vi­sas ši­tas prob­le­mas daug ra­šo­ma In­grid Se­ward kny­go­je. Ta­čiau per sep­ty­nias­de­šimt me­tų prin­cas ir ka­ra­lie­nė ta­po fan­ta­s­tiš­kais part­ne­riais. Ir lap­kri­čio 20-ąją tik­rai tu­ri ką švęs­ti. Ga­lų ga­le tai pro­ga jiems vėl su­ei­ti po vie­nu sto­gu – iš­ėjęs į pen­si­ją prin­cas Phi­li­pas lei­džia die­nas ko­te­dže Sand­rin­ga­me, o ka­ra­lie­nę pa­rei­gos lai­ko Lon­do­ne. Sa­ko­ma, jog ji ne­pa­pras­tai pa­si­ilg­sta sa­vo­jo prin­co, ypač – tra­di­ci­nių pus­ry­čių su juo.

Nors ne vie­nas Jur­gio VI pa­ta­rė­jas tei­gė, kad jau­na­sis Grai­ki­jos prin­cas – ne­tin­ka­ma par­ti­ja bū­si­ma­jai ka­ra­lie­nei, ka­da gi mei­lė klau­sė pa­ta­rė­jų?!

1939 me­tų va­sa­rą ka­ra­liš­ko­ji šei­ma ap­si­lan­kė Dart­mu­te ir prin­ce­sė Eli­za­be­th vi­siems lai­kams pa­mi­lo gra­žuo­lį pus­bro­lį. Sė­di iš kai­rės: prin­ce­sė Mar­ga­ret, ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta – ka­ra­lie­nė mo­ti­na, ka­ra­lius Jur­gis VI ir prin­ce­sė Eli­za­be­th. Prie­šais juos –...

1972-ųjų lap­kri­čio 20-ąją po­ra šven­tė si­da­bri­nes ves­tu­ves. Su vai­kais – prin­cais Char­le­su, Ed­war­du ir And­rew bei prin­ce­se An­ne – Ba­kin­ga­mo rū­muo­se

Per­lais ir ka­ro­liu­kais siu­vi­nė­tas Nor­ma­no Hart­nel­lo ap­da­ras, įkvėp­tas Botti­cel­li pa­veiks­lo „Pa­va­sa­ris“, iš­ties at­ne­šė prin­ce­sei lai­mę ir il­gus sep­ty­nis de­šimt­me­čius su iš­rink­tuo­ju. Ke­tu­rių met­rų il­gio šlei­fas bu­vo deko­ruo­tas jaz­mi­nų, smid­rų, aly­vų ir...

Iš­plės­ti­nė ka­ra­liš­ko­ji šei­ma – (iš kai­rės) prin­cas And­rew, Ve­sek­so gra­fie­nė Sop­hie, Korn­va­lio her­co­gie­nė Ca­mil­la, Vel­so prin­cas Char­le­sas, prin­cas Ed­war­das, Jos Di­de­ny­bė Eli­za­be­th II, prin­ce­sė An­ne, prin­cas Phi­li­pas, prin­ce­sės An­ne su­tuok­ti­nis Ti­mo­thy...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.