ŽVAIGŽDYNAS

Zmones - - Šiame Numeryje: - Gre­tos Ska­rai­tie­nės nuo­trau­kos

15 eu­ro­pie­tiš­ko ki­no me­tų Sal­dus gy­ve­ni­mas su Liu Pa­mil­ti Pran­cū­zi­ją

Eu­ro­pos ša­lių ki­no fo­ru­mas „Sca­no­ra­ma“pen­kio­lik­tą kar­tą at­vė­rė ki­no sa­lių du­ris iš­troš­ku­siems ge­ro eu­ro­pie­tiš­ko ki­no. Skir­tin­gi re­ži­sie­riai, ak­to­riai, idė­jos, spren­di­mai... Bet tur­būt ne tai yra svar­biau­sia, kal­bant apie ki­ną. Dau­gu­ma į fes­ti­va­lio ati­da­ry­mą be­si­ren­kan­čių ki­nui ne­abe­jin­gų kul­tū­ros, me­no, po­li­ti­kos ir vers­lo žmo­nių ti­ki­no ver­ti­nan­tys tą ki­ną, ku­ris, ne­pai­sant nie­ko, su­jau­di­na ir pri­ver­čia mąs­ty­ti.

Fes­ti­va­lio va­do­vę ir sie­lą Gra­ži­ną Ar­lic­kai­tę svei­ki­no ar­chi­tek­tas, le­gen­di­nės gru­pės „An­tis“ly­de­ris Al­gir­das Kauš­pė­das

Ak­to­rių Vi­dą Pet­ke­vi­čių at­ly­dė­jo žmo­na Vio­le­ta Dip­lo­ma­tas Ei­tvy­das Ba­ja­rū­nas vi­są va­ka­rą ne­pa­lei­do žmo­nos re­ži­sie­rės Gied­rės Žic­ky­tės ran­kos Re­ži­sie­rė Ine­sa Kur­klie­ty­tė

Di­zai­ne­rė Ie­va Še­via­ko­vai­tė ir vyk­do­mo­ji „Sca­no­ra­mos“di­rek­to­rė Jo­lan­ta Gu­žai­tė-Kvin­tus

Ge­ro ki­no nė už ką ne­pra­leis­tų ak­to­rė, lai­dų ve­dė­ja Be­ata Tiš­ke­vič su drau­gu re­ži­sie­riu­mi Sau­liu­mi Ba­ra­din­sku Ak­to­riai Vel­ta Žy­gu­rėAnu­žie­nė ir Vy­tau­tas Anu­žis

Di­zai­ne­ris Alek­sand­ras Po­g­reb­no­jus su mo­de­liu Edi­ta Tu­ma­so­ny­te

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.