TRUMPAI

Zmones - - Margas Pasaulis -

TREČIAS. Po­no By­no vaid­me­niu iš­gar­sė­jęs bri­tų ak­to­rius Ro­wa­nas AT­KIN­SO­NAS (62) ne­tru­kus bus tri­jų vai­kų tė­vas – jo drau­gė Loui­se FORD (33) lau­kia­si kū­di­kio. Su bu­vu­sia žmo­na Su­ne­t­ra Sast­ry, su ku­ria po 25 kar­tu pra­gy­ven­tų me­tų iš­si­sky­rė 2013-ai­siais, jis tu­ri du su­au­gu­sius vai­kus – Be­ną (25) ir Li­ly (21).

NAU­JAS. Tei­gia­ma, kad ak­to­rė Amy SCHU­MER (36) tu­ri nau­ją drau­gą – vir­tu­vės še­fą Ch­ri­są FISCHERĮ. Prieš tai ji pu­san­t­rų me­tų su­si­ti­ki­nė­jo su bal­dų di­zai­ne­riu Be­nu Ha­nis­chu.

SKANDALAS. Nuo kal­ti­ni­mų sek­su­a­li­niu prie­ka­bia­vi­mu ne­iš­si­su­ko ir Ste­ve­nas SEAGA­LAS (65) – vie­na ak­to­rė, ku­rios var­das vie­šai neskel­bia­mas, pa­reiš­kė, esą Seaga­las ka­dai­se jai pa­siū­lęs „nuo­gai pa­sė­dė­ti jam ant vei­do“. Dėl ne­tin­ka­mo veiks­mo fil­mų žvaigž­dės el­ge­sio sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė ir nuo jo nu­ken­tė­ju­sios ak­to­rės Jen­ny McCart­hy, Por­tia de Ros­si bei Ju­lian­na Mar­gu­lies.

BALSAS. Dai­ni­nin­kė SHA­KI­RA (40) dėl prob­le­mų su bal­so sty­go­mis ati­dė­jo dar ke­tu­ris sa­vo pa­sau­li­nio tu­ro „El Do­ra­do World Tour“kon­cer­tus. Tu­ras tu­rė­jo pra­si­dė­ti lap­kri­čio 8-ąją Kel­ne, ta­čiau ko­lum­bie­tė nu­kė­lė tiek šį pa­si­ro­dy­mą, tiek vė­les­nius Pa­ry­žiu­je, Ant­ver­pe­ne ir Ams­ter­da­me.

ROKIRUOTĖ. Pra­ne­ša­ma, esą iš­si­sky­ru­si su my­li­muo­ju The WE­EKND (27) ak­to­rė ir dai­ni­nin­kė Se­le­na GO­MEZ (25) grį­žo į bu­vu­sio my­li­mo­jo Jus­ti­no BIEBERIO (23) glė­bį. O The We­eknd ne­va su­si­ti­ki­nė­ja su bu­vu­sia Bieberio my­li­mą­ja Yo­van­na VEN­TU­RA (21).

KŪDIKIS. Por­tu­ga­lų fu­tbo­lo žvaigž­dė Cri­s­tia­no RO­NAL­DO (32) ir jo drau­gė Ge­or­gi­na RO­D­RÍ­GU­EZ (22) jau sū­puo­ja nau­ja­gi­mį. Ma­žo­ji Ala­na Mar­ti­na pa­sau­lį išvy­do po ce­za­rio pjū­vio lap­kri­čio 12-ąją „Qui­ron Uni­ver­sal“li­go­ni­nė­je Mad­ri­de. Mer­gai­tė – ket­vir­to­ji fu­tbo­li­nin­ko at­ža­la. Tris vai­kus – Cri­s­tia­no jau­nes­nį­jį (7) bei dvy­nius Evą ir Ma­teo – pa­g­im­dė pa­kai­ti­nės mo­ti­nos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.