Tik tė­tis ir duk­ra

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Se­niai pla­na­vę, kad rei­kia kur nors iš­lėk­ti dvie­se, tik tė­čiui ir dukrai, pa­ga­liau tą min­tį jie­du įgy­ven­di­no – ak­to­rius Leo­nar­das PO­BE­DO­NOS­CE­VAS (38) su Emi­li­ja (12) sa­vai­tę džiau­gė­si sau­lė­to­sios Mal­tos pra­mo­go­mis.

Ak­to­rius pri­si­pa­žįs­ta – iš tie­sų tai bu­vo la­biau Emi­li­jos džiaugs­mams skir­ta iš­vy­ka. Pir­mą­ją ato­sto­gų die­ną bu­vo jos gim­ta­die­nis, tad šven­ti­nė nuo­tai­ka ne­a­p­lei­do vi­są ke­lio­nę. Jie­du lan­kė vai­kų pra­mo­gų par­kus, mau­dė­si, mo­to­ro­le­riu ke­lia­vo po sa­las. Ka­dan­gi vos pra­dė­jus po­il­siau­ti su­du­žo Leo­nar­do mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas, po vie­no­dą nau­ją iš­si­rin­ko abu.

Ypa­tin­go prie­sko­nio šioms ato­sto­goms su­tei­kė at­si­tik­ti­nis Leo­nar­do su­si­ti­ki­mas su se­nu bi­čiu­liu Min­dau­gu Vo­sy­liu­mi. Anks­čiau Lie­tu­vos ki­no in­dust­ri­jo­je bu­vęs ži­no­mas žmo­gus jau ke­le­rius me­tus gy­ve­na Mal­to­je, to­dėl pa­kvie­tė Leo­nar­dą su duk­ra ap­si­sto­ti sa­vo na­muo­se.

„Mud­vie­jų ato­sto­gos bė­go gra­žio­je har­mo­ni­jo­je. Bu­vau Emi­li­jai tė­vas, drau­gas, o kar­tais – bend­ra­am­žis. Kai rei­kė­da­vo – ją su­draus­da­vau, kar­tais abu fi­lo­so­fuo­da­vo­me ar dūk­da­vo­me. Emi­li­ja sau pa­vy­dė­jo, kad tu­ri to­kį pui­kų tė­tį, aš – kad tu­riu to­kią nuo­sta­bią duk­rą“, – juo­kė­si ak­to­rius.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.