Ma­no plau­kų fė­ja

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

Pra­ei­da­ma pro veid­ro­dį dai­ni­nin­kė Sho­re­na JA­NIASH­VI­LI (29) kas­kart nu­si­šyp­so tai gra­žuo­lei kaš­to­ni­niais plau­kais – daug me­tų bu­vu­si var­no juo­du­mo plau­kais dai­ni­nin­kė ry­žo­si ga­na ryš­kiam po­ky­čiui ir ne­nu­si­vy­lė. „Ne­se­niai ne­ti­kė­tai už­si­no­rė­jau po­ky­čių. Bet jei ne ma­no kir­pė­ja Rū­ta, tur­būt tas no­ras kaip at­ėjo, taip ir bū­tų pra­ėjęs, nes nuo juo­dos spal­vos plau­kų taip kar­di­na­liai ir gra­žiai per­ei­ti prie ki­tos bū­tų bu­vu­si mi­si­ja ne­įma­no­ma“, – pri­si­pa­žįs­ta Sho­re­na. Gro­žio sa­lo­no „Cut Co­de“šei­mi­nin­kės Rū­tos Mo­ro­zo­vie­nės kli­en­te dai­ni­nin­kė ta­po prieš ge­rus aš­tuo­ne­rius me­tus, kai su­si­pa­ži­no pro­jek­te „Šok su ma­ni­mi“. „Ne­įsi­vaiz­duo­ju, į ku­rio dar kir­pė­jo kė­dę ga­lė­čiau at­si­sės­ti, pa­sa­ky­ti, ko­kia šian­dien ma­no nuo­tai­ka, – ir vis­kas! Pa­si­ti­kiu ja šim­tu pro­cen­tų, – ti­ki­na Sho­re­na. – Rū­ta – ma­no plau­kų fė­ja.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.