ŽINIOS

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

IKI RYTO. Egi­di­jus SI­PA­VI­ČIUS (59) te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Le­gen­di­nės le­gen­dos“pa­sa­ko­jo apie jau­nys­tės nuo­ty­kius ir bo­he­miš­kus įpro­čius: „La­bai kau­nie­tiš­ka – vi­sa­da po res­to­ra­no, po ba­ro ei­ti į kie­no nors bu­tą ir pra­tęs­ti ba­liu­ką iki ryto, pa­šok­ti. Pa­tik­da­vo man bo­he­miš­kas gy­ve­ni­mas. Tie­sa, da­bar tur­būt kai ką da­ry­čiau ki­taip.“ PATIRTIS. Ug­nius KI­GUO­LIS (38) įsi­trau­kęs į uni­ka­lų pro­jek­tą – Lent­va­rio dva­ro at­kū­ri­mą – ir lai­do­je „Rau­do­nas ki­li­mas“ne­gai­lė­jo kar­čių žo­džių pra­mo­gų pa­sau­liui: „Aš ma­čiau greit už­au­gan­čias žvaigž­des, greit iš­b­lės­tan­čias. Ir vi­sa tai iš tik­rų­jų la­bai ža­vi ir la­bai no­ri­si, kol to ne­pa­sie­ki. O kai jau bū­ni vi­sa­me ta­me spin­de­sy, to­je ap­lin­ko­je, il­gai­niui pa­si­da­ro nuo­bo­du.“ BE ŠVEN­TĖS. Gim­ta­die­nio die­ną Vai­da SKAIS­GI­RĖ – lap­kri­čio 18-ąją lai­dų ve­dė­jai su­ka­ko 27-eri – pra­lei­do dirb­da­ma, nors tai bu­vo šeš­ta­die­nis. „Vai­kys­tė­je la­bai sma­gu švęs­ti – daug ba­lio­nų, šur­mu­lio... Da­bar ne taip, – sa­kė por­ta­lui Žmonės.lt. – Gal­būt vė­liau pra­dė­siu jas reng­ti, kai la­biau pra­dė­siu ver­tin­ti me­tų tėk­mę. Kol kas vis­kas taip grei­tai le­kia, kad ne­spė­ju su­sto­ti.“ AUKSINĖS TAISYKLĖS. „Leng­vai leisk pi­ni­gus, – kaip vie­ną iš de­šimt sa­vo auk­si­nių tai­syk­lių elai­ma.lt nu­ro­dė Ni­jo­lė NAR­MON­TAI­TĖ (58). – Kaž­kur gir­dė­jau juo­kin­gą po­sa­kį: „Leisk pi­ni­gus leng­vai ir links­mai. Kaup­ti san­tau­pas – toks pat se­nė­ji­mo po­žy­mis, kaip ir plau­kai au­sy­se.“Ir bū­ti­nai dėk ran­ki­nę ant že­mės (prie­šin­gai, nei yra pri­im­ta) – taip leng­viau pi­ni­gams „su­šok­ti“į ją.“ DOVANOS. Žyd­rū­nui SAVICKUI (42) blo­giau­sia do­va­na – kū­no prie­žiū­ros prie­mo­nės, nu­pirk­tos per ka­lė­di­nius iš­par­da­vi­mus ei­li­nė­je par­duo­tu­vė­je. „O ska­nus na­mi­nis py­ra­gas ir kek­siu­kai... Su­per do­va­na!“– Žmonės.lt ci­tuo­ja ga­liū­ną. Jis nuo vai­kys­tės džiau­gia­si, kai kas nors jam įtei­kia megz­tas ko­ji­nes, pirš­ti­nes, ša­li­ką ar ke­pu­rę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.