Me­daus ko­pi­nė­ti – į Bra­zi­li­ją

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

„Bra­zi­li­ja bu­vo su­pla­nuo­ta anks­čiau ir kruopš­čiau nei ves­tu­vės“, – juok­da­ma­si pri­si­pa­žįs­ta į Pran­cū­zi­ją per­si­kraus­tan­ti smui­ki­nin­kė, di­ri­gen­to Gin­ta­ro Rin­ke­vi­čiaus duk­ra Sau­lė RIN­KE­VI­ČIŪ­TĖ (31). Kai jie­du su iš­rink­tuo­ju pran­cū­zu Ju­lie­nu Sin­ger (33) stai­ga nu­spren­dė, kad ves­tu­ves bū­tų sma­gu at­šok­ti rug­sė­jo 2-ąją, bi­lie­tus į Bra­zi­li­ją jau tu­rė­jo, to­dėl ki­to me­daus mė­ne­sio nė ne­pla­na­vo, – ar su­gal­vo­si ką nors ge­riau nei trys sa­vai­tės prie šil­to van­de­ny­no? „Šiau­rės ry­tuo­se esan­tys Cum­bu­co, Pa­ra­curu, Prea mies­te­liai – tik­ras ro­jus van­dens spor­to mė­gė­jams: iki dvi­de­šimt sep­ty­nių laips­nių įšy­lan­tis van­duo, be­ga­li­niai smul­kaus bal­to smė­liu­ko pa­plū­di­miai ir kiau­rus me­tus pu­čian­tis stip­rus vė­jas. Ši­tą vie­to­vę rin­ko­mės dėl vė­jo – no­rė­jo­me per ato­sto­gas pa­si­mė­gau­ti jė­gos ai­tva­rų spor­tu, nes iš­ti­sas sa­vai­tes gu­lė­ti pa­plū­di­my po pa­l­me – ne mū­sų bū­dui. Juk kas yra me­daus mė­nuo? Tai – bu­vi­mas kar­tu.“

Per die­nas mė­ga­vę­si sau­lės ir van­dens ma­lo­nu­mais, va­ka­rus Ju­lia­nas ir Sau­lė lei­do vie­ti­niuo­se res­to­ra­nė­liuo­se, ra­gau­da­mi jū­rų gė­ry­bes ir cai­pi­rin­ha – bra­zi­liš­ką kok­tei­lį

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.