Už­su­ki­te į „Pau­pį“

Zmones - - Žvaigždynas -

Sos­ti­nės Se­na­mies­ty­je netru­kus įsi­kurs nau­jas „Pau­pio“ra­jo­nas, ku­ria­me iš­augs gy­ve­na­mie­ji na­mai, vers­lo komp­lek­sas, kū­ry­bi­nės erd­vės, vai­kų dar­že­lis ir net­gi gur­ma­nų tur­gus. Į „MG Val­dos“su­reng­tą „Pau­pio“pro­jek­to pri­sta­ty­mą su­si­rin­kę sve­čiai džiau­gė­si, jog jį kū­rė net še­šios ar­chi­tek­tų ko­man­dos, – kad bū­si­ma­me ra­jo­ne sklan­džiai de­rė­tų skir­tin­gi po­žiū­riai.

Stu­di­jos „Ar­ches“part­ne­ris Ed­ga­ras Ne­niš­kis su duk­ra Ban­ga Ma­ri­ja

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.