Ka­pi­to­nas Ame­ri­ka. Žie­mos ka­rys

FANTASTINIS VEIKSMO FIL­MAS. JAV, 2014. Rež.: Ant­ho­ny ir Joe Rus­so. Vaid.: Ch­ri­sas Evan­sas, Scarlett Jo­hans­son, Sa­mu­elis L. Jack­so­nas, Se­bas­tia­nas Sta­nas, Ro­ber­tas Re­dfor­das, Ant­ho­ny Mac­kie, Co­bie Smul­ders

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

(Cap­tain Ame­ri­ca: The Win­ter Sol­dier) Ypa­tin­go­mis ga­lio­mis ap­do­va­no­tas ko­vo­to­jas Ka­pi­to­nas Ame­ri­ka dir­ba slap­tai žmo­ni­jos gy­ni­mo agen­tū­rai S.K.Y.D.A.S., ku­rios na­riai – to­kie pat su­per­did­vy­riai, kaip ir jis. Ta­čiau yra ir pik­ta­va­lių su­per­he­ro­jų, ku­rie pa­ker­ta agen­tū­rą, o jos va­dą nu­žu­do. Pats niek­šiš­kiau­sias – vis­ką siau­bian­tis Žie­mos ka­rys. Ar Ka­pi­to­nui Ame­ri­kai pa­vyks su­bur­ti su­per­did­vy­rius lem­tin­gai ko­vai už žmo­ni­jos iš­li­ki­mą?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.