Ti­ta­nų su­si­dū­ri­mas

FANTASTINIS NUOTYKIŲ FIL­MAS. JAV, 2010. Rež. Louis Le­ter­rier. Vaid.: Sa­mas Wort­hing­to­nas, Na­ta­li­ja Vo­dia­no­va BIOGRAFINIS VEIKSMO TRILERIS. JAV, 2013. Rež. Pau­las Green­gras­sas. Vaid.: To­mas Hank­sas, Cat­he­ri­ne Kee­ner

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

(Clash of The Ti­tans) Lai­kai, kai die­vai val­dė ne tik Olim­pą, bet ir že­mę. Ha­das pa­rei­ka­lau­ja, kad ka­ra­lius Ke­fė­jas pa­au­ko­tų sa­vo duk­rą And­ro­me­dą. Ke­fė­jas krei­pia­si pa­gal­bos į Per­sė­ją – die­vą, iš­au­gin­tą kaip pa­pras­tas žmo­gus. Tik­rais fak­tais pa­rem­tas pa­sa­ko­ji­mas. 2009-ai­siais So­ma­lio pi­ra­tai už­gro­bė JAV pre­ky­bi­nį lai­vą „Ma­ersk Ala­ba­ma“. Kaip ne­gink­luo­tai ame­ri­kie­čių ko­man­dai su ka­pi­to­nu Fi­lip­su prie­ša­ky­je at­si­lai­ky­ti prieš ne­prog­no­zuo­ja­mus nu­si­kal­tė­lius?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.