SKORPIONAS (X 24–XI 22)

Zmones - - Horoskopas -

SU ŠYPSENA. Bū­si­te at­si­pa­lai­da­vę, lin­kę pa­si­mė­gau­ti ma­lo­niais da­ly­kais. Nie­kur ne­sku­bė­si­te, bet vis­ką spė­si­te. Bū­si­te ne­ti­kė­tai jaus­min­gi ir kū­ry­bin­gi, dėl to jū­sų as­me­ni­nio ža­ve­sio ger­bė­jų gre­tos tik augs. Rū­pes­čių ga­lė­tų kil­ti ne­bent dėl pi­ni­gų – pa­stan­gos šio­je sri­ty­je ga­li su­si­dur­ti su kliū­ti­mis. Kant­ry­bės, tai – lai­ki­na!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.