JAUTIS (IV 20–V 20)

Zmones - - Horoskopas -

ANT BAN­GOS. Kol kas daug kas pri­klau­sys nuo ki­tų, gal­būt net la­bai ar­ti­mų, as­me­nų su­ma­ny­mų bei veik­los kryp­ties – at­ro­do, da­bar bū­tų daug pa­to­giau ir, svar­biau­sia, nau­din­giau pri­si­tai­ky­ti. Taip pat da­bar ge­ras me­tas tai­ky­tis, ži­no­ma, jei tik rei­kia, ir tvar­ky­ti tei­si­nius rei­ka­lus. Sėk­mė ly­dės tuos, ku­rie ieš­ko iš­tek­lių sa­vo veik­lai plės­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.