VANDENIS (I 20–II 18)

MERGELĖ (VIII 23–IX 22)

Zmones - - Horoskopas -

SU POLĖKIU. Nors, at­ro­do, dar­bui bus skir­ta ne­ma­žai lai­ko, ne pa­sie­ki­mai čia bus svar­biau­sia, o bend­ra at­mos­fe­ra, kū­ry­biš­ku­mas ir ma­lo­nios su ko­lek­ty­vu su­si­ju­sios ap­lin­ky­bės. Tik­rai daug dar­bo (kar­tu – ir sėk­mės) ga­li ti­kė­tis tie, ku­rių veik­la su­si­ju­si su gro­žio, pa­to­gu­mo da­ly­kais. Į ren­gi­nius, šiam me­tų lai­kui bū­din­gas pra­mo­gas įtrauks drau­gai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.