DVYNIAI (V 21–VI 21)

Zmones - - Horoskopas -

BŪ­TI SA­VI­MI. Dar­be, pro­fe­si­jos sri­ty­je spar­čiau pa­ju­dė­ti rei­kės po sa­vait­ga­lio, bet iš tie­sų dar­bų ne­bus la­bai daug. Tai ir ge­rai, nes lai­ko pri­reiks as­me­ni­niams rei­ka­lams, san­ty­kiams – juos at­nau­jin­ti ar­ba puo­se­lė­ti me­tas iš­ties pui­kus. Be­je, ga­li bū­ti, kad ne­men­ką ini­cia­ty­vą ro­dys ir ana pu­sė. Vis dar vi­lios ir teiks džiaugs­mo spor­ti­nės pra­mo­gos. NE TIK NA­MAI. Dė­me­sys nu­kryps na­mų, šei­mos link – čia veik­los bus vis dau­giau. At­ro­do, ji vyks vi­sai sėk­min­gai, dėl to ir tvar­kos, ir ge­rų emo­ci­jų bus vis dau­giau. Iki ki­tos sa­vai­tės vi­du­rio sėk­min­gai klos­ty­sis ir pi­ni­gi­niai rei­ka­lai. Dėl to, kad bū­si­te at­vi­ri, bus leng­va už­megz­ti nau­jas pa­žin­tis. Pa­lan­kus me­tas mo­ky­tis, ieš­ko­ti rei­ka­lin­gų ži­nių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.