ŽUVYS (II 19–III 20)

SVARSTYKLĖS (IX 23–X 23)

Zmones - - Horoskopas -

MANEVRAI. Dar­be ga­lios pui­ki tai­syk­lė „Kas ne­si­se­ka šian­dien, bū­ti­nai pa­si­seks po­ryt“, ki­taip ta­riant, la­biau­siai pa­dės kant­ry­bė ir su­ge­bė­ji­mas ma­nev­ruo­ti. Bet kai ku­rie dar­bai sma­giai bėgs ir šio­je sri­ty­je. Ne­no­rin­tys dirb­ti ga­li ras­ti ga­li­my­bių spruk­ti į sma­gią ke­lio­nę. As­me­ni­nius pi­ni­gi­nius rei­ka­lus pa­ran­kiau ati­dė­ti ki­tai sa­vai­tei – klos­ty­sis sklan­džiau.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.