Ljq v g .z{ Q;y | to ~k € ..

CLEO (Malaysia) - - THE FASHION FILE -

DRESS, RM129, FOR­EVER 21; JACKET, US$33 (AP­PROX. RM135), SHE-FASH­IONS.COM

Newspapers in English

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.